nizozemsko-anglicko překlad pro "aanhangig maken"

NL

"aanhangig maken" anglický překlad

NL aanhangig maken
volume_up
{sloveso}

aanhangig maken
aanhangig maken
aanhangig maken (také: afhalen, beslaan, ophalen, in beslag nemen)

Příklady použití pro "aanhangig maken" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchZo niet, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.
Failure to do so could lead the Commission to bring the case before the Court of Justice.
DutchZo is het van fundamenteel belang dat de EAV zelf zaken aanhangig kan maken.
It is therefore vital to allow the EFSA to act on its own initiative.
DutchHet Parlement bepaalt volledig zelf op welke manier het een kwestie bij de groep aanhangig wil maken.
It is for Parliament alone to decide in what way it wants to submit to the group.
DutchHet kost veel geld om een zaak bij het Hof aanhangig te maken en de behandeling vraagt zeer veel tijd.
It costs a lot of money to go to court and the proceedings take a very long time.
DutchHet Parlement heeft als instelling al het volledige recht een zaak aanhangig te maken bij het Hof.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
DutchDaarom moet ook worden voorzien in een procedure om zaken rechtstreeks aanhangig te maken bij het Hof.
So we must provide for direct resort to that Court in accordance with certain procedures.
DutchWat betreft Frankrijk heeft de Commissie op 18 juli 2001 besloten de zaak bij het Hof aanhangig te maken.
For France, the Commission decided on 18 July 2001 to apply to the Court for incomplete transposition.
DutchIk had u ook gezegd dat ik deze kwestie aanhangig zou maken bij de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten.
I also told you that I would refer the matter to the Committee on the Rules of Procedure.
DutchDit heeft geleid tot verder onpartijdig onderzoek en het aanhangig maken van nieuwe zaken in verband met corruptie op hoog niveau.
This has led to further non-partisan investigations and indictments of high-level corruption.
DutchHet was volgens mij dan ook een goede beslissing om deze kwestie niet aanhangig te maken bij het Europees Hof van Justitie.
So I believe it wise in this case to refrain from making a reference to the European Court of Justice.
DutchIk zei daarnet dat de zaak die de Commissie aanhangig wil maken bij het Hof van Justitie procedurele kwesties betreft.
I said earlier that the proceeding the Commission would like to start in the Court of Justice will concern procedural aspects.
DutchDesalniettemin kan de Europese Commissie een aantal zaken aanhangig maken vooral als het erom gaat het vrij verkeer te waarborgen.
Even so the European Commission can help with a number of them particularly when it comes to guaranteeing freedom of movement.
DutchDe Commissie blijft politiek verantwoordelijk voor het aanhangig maken van fraudezaken bij het bureau en de follow-up van de onderzoeken.
The Commission remains politically responsible for referring cases to the Anti-Fraud Office and for monitoring investigations.
DutchIk zal me niet neerleggen bij deze gang van zaken, en deze zaak overal aanhangig maken, zowel hier als bij het Hof van Justitie.
And I will continue to fight against this and I undertake to do so everywhere, both inside and outside this House and before the Court of Justice.
DutchDe Commissie zou de herziening van het Zeerechtverdrag van de VN, waar het Parlement veel voorstellen voor heeft, aanhangig moeten maken.
The Commission should propose an amendment to the United Nations Convention on the Law of the Sea, for which Parliament would have much to propose.
DutchZe deden de EU het verzoek de zaak aanhangig te maken bij Japan en ik ben het met de vorige spreker eens dat we in dat opzicht wel wat nalatig zijn geweest.
They requested that the EU raise the matter with Japan, and I agree with the previous speaker that we have been somewhat neglectful of this issue.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik dank u, de rapporteur en mijn Schotse collega Bill Miller voor het aanhangig maken van deze zaak bij de Commissie verzoekschriften.
Madam President, I wish to express thanks to you, the rapporteur and my Scottish colleague, Bill Miller, for bringing matter before the Petitions Committee.
DutchNiettemin moeten wij soms gebruik maken van de bevoegdheden die artikel 169 van het Verdrag ons verleent om een inbreukprocedure aanhangig te maken.
That having been said, there are occasions when we have to use our powers under Article 169 of the Treaty to launch infringement proceedings; and we, of course, do so.
DutchIn dit opzicht heeft de Commissie haar werk gedaan door procedures aanhangig te maken bij het Europees Hof van Justitie, en verder heeft de Italiaanse overheid haar wetten gewijzigd.
The Commission did its job in bringing the infringement procedure before the European Court of Justice and the Italian State changed the law.
DutchHet is onbegrijpelijk dat de Franse regering in het licht van deze feiten op dit moment zelfs niet overweegt de zaak aanhangig te maken bij de Constitutionele Raad.
It is absurd, in these circumstances, that at present the French government is not even considering bringing the matter to the attention of the Constitutional Council.