maďarsko-anglicko překlad pro "roppant nagy"

HU

"roppant nagy" anglický překlad

volume_up
roppant nagy {příd. jm.}

HU roppant nagy
volume_up
{přídavné jméno}

roppant nagy (také: hatalmas, óriási, irdatlan)
volume_up
enormous {příd. jm.}
Roppant nagy politikai feladattal kell tehát szembenéznünk a fejlődő országokkal kapcsolatban.
This is an enormous political task facing us in relation to developing countries.
Ez különösen a megújuló energiák kapcsán roppant nagy kihívás.
In connection with renewable energies in particular, this is an enormous challenge.
A belga vasúti dolgozók körében valójában roppant nagy frusztráció uralkodik.
There is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
roppant nagy (také: irtózatos, határtalan, hatalmas, óriási)
volume_up
huge {příd. jm.}
Egyes országok számára a bevándorlás roppant nagy szociális, pénzügyi és politikai problémát jelent.
For some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Egyrészt történt egy katasztrófa Japánban, ami roppant nagy problémát jelent.
On the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
Az internetes kalózkodás roppant nagy károkat okoz nekik.
Their losses to Internet piracy are huge.
roppant nagy (také: kolosszális, óriási, szörnyű nagy, sok)
volume_up
whacking {příd. jm.}
roppant nagy (také: rengeteg, kolosszális, óriási, szörnyű nagy)
volume_up
whacking-great {příd. jm.}

Podobné překlady pro "roppant nagy" anglicky

roppant přídavné jméno
nagy podstatné jméno
nagy přídavné jméno

Příklady použití pro "roppant nagy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianTudjuk, hogy csaknem egymilliárd eurót költünk el ott évente, ami roppant nagy összeg.
We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
HungarianÉs az én Urgulanillám nagy lábát, roppant fülét és kis disznószemét!
And my Urgulanilla's great feet and great flapping ears, and little pig-eyes!
HungarianOlajhomokból roppant nagy globális készletekkel rendelkezünk.
(PL) Mr President, Commissioner, global reserves of bituminous sands are very extensive.
HungarianHamarosan elmegyünk a Földre, ahol az ég roppant nagy, és mélykék.
Soon we go to Earth, where the sky is vast and deep and of dark blue.
HungarianA bandájuk roppant nagy tartalékokkal rendelkezhet, talán az egész repülőteret szemmel tartják.
Given their formidable resources, they would have a substantial contingent of operatives at the airport.
HungarianAz ország roppant nagy területeit ma már a törzsi szabályok, és ezért nem az országos törvények szabályozzák.
Vast areas of the country are governed by tribal rule and no longer, therefore, by national law.
Hungarian. - (CS) A Duna-régió rendkívül különleges és vitathatatlanul roppant nagy terület.
The Danube Region is a very specific and indisputably vast territory.
HungarianA felhasznált földterület már önmagában is roppant nagy mértékű.
The area of land used alone is immense.
HungarianHarminc óriási, emberfejben vagy lótuszvirágban végződő oszloptörzs még támasztotta a roppant nagy kőgerendákat.
Thirty immense columns, which terminated in human heads or lotus flowers, still supported a heavy stone entablature.
HungarianElőször is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ennek a roppant nagy és rendkívül fontos munkának az elvégzéséért.
Mr President, first of all, I would like to thank the rapporteur for doing such an immense and very important job.
HungarianItt kiszállt, felment egy roppant nagy, selyemmel beaggatott emelvényre, és beszédet intézett a tömeghez, amely még mindig vonult a hídon.
Here he disembarked, mounted a silk-hung platform and harangued the crowds as they passed along the bridge.
HungarianAz EU roppant nagy felelősséget visel.
Hungarian- Roppant nagy örömöt fog szerezni neki.
HungarianNem húzhatunk egyszerűen vonalakat a térképen, védett tengeri területeket vagy a megújuló energiatermelés számára roppant nagy part menti vizeket kijelölve.
We cannot simply draw lines on maps designating vast areas of inshore waters as MPAs or for renewable energy.
HungarianEnergiájának az ember által felhasználható formájú energiára történő átalakítása területén roppant nagy fejlődést értünk el az elmúlt húsz év során.
Converting this energy into energy that can be used by people is an area which has seen major developments in the last 20 years.
HungarianA regionális alapokban, a kohéziós alapokkal együtt, roppant nagy eszköz van az Európai Unió kezében, amelyet hagyunk parlagon heverni.
In the regional funds, together with the Cohesion Funds, we have an immense instrument in our hands in the European Union that we are not making use of.
HungarianBelevágott egy nagy manőverbe roppant izgalmas volt, és vakmerő is, mint minden vállalkozása, de épp az a jelentéktelen összeg hiányzott, hogy átvészelje a kritikus pillanatokat.
It was a big coup, and a very exciting one; daring, as all his schemes were; but he just hadn't got that little bit of cash to tide him over.
HungarianMegszavaztam az elért kompromisszumot, és végül szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak az előadónak, Gauzès úrnak ehhez a roppant nagy munkához.
I voted in favour of the compromise that was achieved and, finally, I should like to take this opportunity to congratulate the rapporteur, Mr Gauzès, on his mammoth task.
HungarianUtána saját magam is tudom mérlegelni, akarom-e azt kockáztatni, hogy nem teszek semmit, a tétlenség roppant nagy vonzataival együtt - vagy inkább reagálok a kihívásra?
Then I can myself weigh up whether I want to run the risk of doing nothing, with the very big implications that might have - or, instead, will I try to respond to the challenge?
HungarianFeltette kérdéseit a természetfölöttinek - ami roppant nagy dőreség - és a természetfölötti olyan válaszokat adott, amelyeket Akasa nem tudott elfogadni, de nem is utasíthatta el őket.
She had asked her questions of the supernatural-a very unwise thing to do-and the supernatural had given her answers which she could not accept; yet she could not refute them either.