FI vastaan
volume_up
{příslovce}

volume_up
counter {přísl.}
Aiomme äänestää kaikkia tarkistuksia vastaan, joissa mennään päinvastaiseen suuntaan.
We shall vote against any amendments which run counter to these considerations.
Sellainen yhteistyö on tehokas vastaveto järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.
Such cooperation will be an effective counter-measure to organized criminality.
Tämä toimii komission sovittua yhdennettyä lähestymistapaa vastaan.
This runs counter to the Commission’s agreed integrated approach.

Příklady použití pro "vastaan" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishVastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
I will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
FinnishOman maani työnväenluokanliike on jo lähtenyt liikkeelle tätä hyökkäystä vastaan.
The working classes in Greece have already mobilised in the face of this attack.
FinnishNäin tänä aamuna televisiosta, kuinka Chirac otettiin ystävänä vastaan Kiinassa.
I saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
FinnishOtamme tyytyväisinä vastaan terveyspolitiikkaa koskevat menettelyt ja sopimukset.
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
FinnishMuut puolueryhmät äänestivät monia tuoreita ja uraauurtavia ideoitamme vastaan.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
FinnishSuosionosoitukset osoittivat, kuinka hyvin Euroopan parlamentti otti sen vastaan.
The applause shows how well it has been received here in the European Parliament.
FinnishVeropetos on hyökkäys oikeudenmukaisen ja avoimen verotuksen periaatetta vastaan.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
FinnishEikö se toimi ennen kaikkea tietojärjestelmänä ei-toivottua maahanmuuttoa vastaan?
Does it not mainly serve as an intelligence system to combat unwanted migration?
FinnishNeuvosto oli kuitenkin tarkkana, eikä komissio uskaltanut asettua sitä vastaan.
However, the Council was watching and the Commission did not dare to confront it.
FinnishEsiin nousee myös kysymys, miksi terroristit hyökkäävät tiettyjä maita vastaan.
Another issue which it raises is why terrorists hit certain specific countries.
FinnishKristillisdemokraattien kanta kääntyy täysin geeniteknologiateollisuutta vastaan.
The Christian Democratic position will rebound perfectly off the gene industry.
FinnishSe antaa mahdollisuuden suojautua nyt myllertäviä valuuttamarkkinoita vastaan.
It allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.
Finnish12:11 Yksi vastaväite on, että Yhdysvallat vain taistelee terroristeja vastaan.
12:11 And then the argument that the United States is only fighting terrorists.
FinnishTiedon välittäminen tietoyhteiskunnasta - kenellä voisi olla jotain sitä vastaan?
To disseminate 'information' on the information society - who could gainsay that?
FinnishKaikki jäsenvaltiot eivät ole yhtä halukkaita ottamaan vastaan entisiä vankeja.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
FinnishViranomaiset ovat ilmoittaneet ottavansa mielellään vastaan kansainvälistä apua.
The authorities have indicated that they would welcome international support.
FinnishMeillä ei ole mitään näitä maanpakolaisia vastaan, mutta Iranin hallinnolla on.
In no way do we have a problem with these exiles, but the Iranian regime does.
FinnishEi olekaan ihme, että useimmat vanhemmat ovat kannabiksen laillistamista vastaan.
It is no wonder that most parents are opposed to the legalisation of cannabis.
FinnishTämä on vaikea monisäikeinen talouden ala, ja me menemme puolitiehen vastaan.
This is a difficult, complicated economic sector, and we are reaching out to it.
FinnishVuonna 2007 esimerkiksi EU otti vastaan vain 14 prosenttia maailman pakolaisista.
For example, in 2007, I think Europe took in only 14% of the world's refugees.