FI

tuota {citoslovce}

volume_up
1. generál
tuota (také: no, jopas, jopas jotakin, niinku)
Haluamme kuitenkin myös, että tuota sosiaalipöytäkirjaa vahvistetaan jotenkin.
But we want to see some strengthening of that social protocol as well.
8:58 "Tuota --" Ystäväni kiemurteli -- "Se on oikeastaan katolinen luostari."
8:58 "Well —" Here my friend hemmed and hawed — "Well, actually it's a Catholic hermitage."
Tuota noin, haluan siteerata uudenaikaisempaa asiakirjaa turskasta.
Well, I want to quote a more up-to-date document about the codfish.
2. hovorově
tuota (také: öö, ää, umm, öhöm)
volume_up
erm {citosl.} [hovor.]

Příklady použití pro "tuota" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishMiksi minulle pitäisi antaa tätä hoitoa ja miksi minulle ei anneta tuota hoitoa?
Why should I be given this treatment and why am I not being given that treatment?
FinnishIlman näitä edellytyksiä Dohan neuvottelukierros ei tuota symmetrisiä tuloksia.
Without these preconditions, the Doha Round will not have symmetrical results.
FinnishKoska tuota päätöslauselmaa ei ole hyväksytty, äänestämme muista päätöslauselmista.
As this resolution has not been adopted, we shall vote on the other resolutions.
FinnishEdellisten puhujien tavoin minäkin uskon, että asiat edistyvät tuota nopeammin.
Like previous speakers, I believe that things will progress more quickly than that.
FinnishTuota periaatetta sovelletaan, jos päätökset ovat tieteellisesti perusteltuja.
That principle only holds good if the decisions are scientifically irreproachable.
FinnishYksikään hallitus tai tavallinen kansalainen ei voi kyseenalaistaa tuota vapautta.
No government or ordinary citizen can put a question mark over that freedom.
FinnishPyydän, etteivät ministerineuvosto ja komissio tuota meille pettymystä asiassa.
I urge the Council of Ministers and the Commission not to let us down in this regard.
FinnishMiksi sitten Euroopan elintarvikeviranomainen on olennainen osa tuota muutosta?
Why should a European food authority be an essential part of that structure of change?
FinnishOn parasta odottaa tuota keskustelua, joka ymmärtääkseni käydään varsin pian.
It is best to wait for that debate which, I understand, will take place fairly soon.
FinnishTodennäköistä on, että paljon tuota halvemmalla ei selvitä myöskään seuraavassa.
It is unlikely that we shall be able to spend anything less the next time round either.
FinnishPäivät ovat kuluneet, mutta tuota Zedillon lupaamaa selvitystä ei ole vielä kuulunut.
The days have gone by and still the information from Mr Zedillo has not come.
FinnishMeidän on todella seurattava tuota ajatusmallia ja yhdistettävä parhaat tekniikkamme.
We actually need to follow that line of thinking and link up our best technologies.
FinnishJos ryhdymme rikkomaan tuota määräystä, se johtaa vain kaaokseen äänestyksen aikana.
If we start breaking that rule then it just creates chaos during the votes.
FinnishSelvitin heille tuota tapausta, ja huomenna olen siellä kuultavana uudelleen.
I clarified a number of things for it and shall be appearing before it again tomorrow.
FinnishArvoisa puhemies, tutkin todella tuota mahdollisuutta, yritän esittää tätä kokousta.
Mr President, I will look at that possibility and try to be at the meeting.
FinnishSen enempää parlamentti kuin Euroopan unionikaan ei saa pettää tuota luottamusta.
Neither we nor the European Union should fail to live up to that trust.
FinnishTämän vuoksi on hyvin tärkeää, ettemme tuota näille kansoille pettymystä.
We therefore have a huge responsibility not to disappoint their expectations.
FinnishTuota päivää voidaan pitää peruskivenä, jolle uusi Eurooppa rakennettiin.
That date can be regarded as the foundation stone upon which a new Europe was built.
FinnishGSM- ja GPS-tekniikat ovat jo olemassa, ja GPS2-tekniikkakin on tuota pikaa käytössä.
GSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
FinnishTietyt ihmiset kritisoivat tuota mietintöä, koska se oli aivan liian tekninen.
Certain people criticised that report because it was far too technical.