FI murskata
volume_up
[murskaan|murskannut] {sloveso}

1. generál

Ajatus, että kaikki vastarinta Tšetšeniassa voidaan murskata, kuten Venäjän hallitus uskoo, on myytti.
The idea that it will, as the Russian Government believes, be possible to crush all opposition in Chechnya is a myth.
Separatistien kannatusta ei voida nyt eikä tulevaisuudessa murskata sotilasoperaatioilla.
Support for the separatists cannot, now or in the future, be crushed by the military operations.
Schopenhauer sanoi, että kuka tahansa hölmö poika voi murskata kovakuoriaisen, mutta kaikki maailman professorit eivät pysty luomaan uutta kovakuoriaista.
Schopenhauer said 'Any stupid boy can crush a beetle, but all the professors in the world cannot create a new beetle.'
murskata (také: survoa, riippua)
Schopenhauer sanoi, että kuka tahansa hölmö poika voi murskata kovakuoriaisen, mutta kaikki maailman professorit eivät pysty luomaan uutta kovakuoriaista.
Schopenhauer said 'Any stupid boy can crush a beetle, but all the professors in the world cannot create a new beetle.'
murskata
Me olemme kaikki vaatimassa joustavuutta, mutta emme tietenkään saa murskata tämän alan lainsäädännön taustalla olevia periaatteita.
We are all asking for flexibility, but we must not of course destroy the principles behind having legislation in this area.
Toisin sanoen kuinka voidaan turvallisesti murskata ja hävittää 83 miljoonaa munaa päivittäin?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?

4. sport, hovorově

murskata (také: kukistaa)
Se on uusliberaalien moukari, jolla on tarkoitus murskata kaikki sosiaaliset näkökohdat.
It is a neoliberal hammer designed to obliterate all social aspects.

Příklady použití pro "murskata" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishTilanne on erittäin arkaluontoinen, ja ekstremistit haluavat murskata sen.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
FinnishSeparatistien kannatusta ei voida nyt eikä tulevaisuudessa murskata sotilasoperaatioilla.
Support for the separatists cannot, now or in the future, be crushed by the military operations.
FinnishTäytyykö niiden nyt yrittää murskata se hyvä yhteistyö, jonka olemme saamassa Euroopassa aikaan?
Should they now attempt to undermine the good cooperation we are on the way towards establishing in Europe?
Finnish. – Arvoisa puhemies, meillä on Alankomaissa sanonta, joka karkeasti käännettynä tarkoittaa, ettei pähkinää pidä murskata moukarilla.
   . Mr President, in the Netherlands, we have a saying which, roughly translated, means that you should not crack a walnut with a sledgehammer.
FinnishEhdotukset heikentävät työväenliikettä ja vahvistavat suurpääoman mahdollisuuksia murskata se, luoda keinotekoisia ristiriitoja ja valheellisia ongelmia.
These proposals undermine the labour movement and increase the potential for big business to drive a wedge in, creating artificial divisions and posing false dilemmas.
FinnishMeillä on jälleen kerran edessämme väline, jonka tarkoituksena on murskata kansakunnat ja kansalliset identiteetit niin, että ne voidaan lopulta korvata eurooppalaisella identiteetillä.
Once again, what we have here is a machine for crushing nations and national identities so that they can ultimately be replaced by a European identity.
FinnishToinen tärkeä seikka on se, että jätteitä ei pitäisi polttaa eikä murskata, ei lyijyä, kadmiumia ja elohopeaa sisältäviä jätteitä eikä myöskään PVC:tä sisältäviä jätteitä.
Another point is that waste should not be incinerated or crushed, not only in the case of lead, cadmium and mercury, but also in the case of waste which contains PVC.
FinnishVielä 20 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen hän on homo sovieticusin perikuva, voimakas mies, jonka vallanhimo on yhtä voimakas kuin hänen vaistonsa murskata toisinajattelijat.
Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
FinnishTurvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman tähden älkäämme antako Euroopan unionin toimielinten murskata unioniin liittyvien maiden kansalaisten tätä koskevia oikeutettuja toiveita.
Duly noted! Indeed, in this regard, let the European institutions not dash the legitimate expectations of the citizens of the accession countries, for the sake of a more secure, more just world.