finsko-anglicko překlad pro "liittää yhteen"


Nechceš hledat liittaa yhteen
FI

"liittää yhteen" anglický překlad

FI liittää yhteen
volume_up
{sloveso}

liittää yhteen (také: yhdistää, yhdistyä, yhtyä, liittyä yhteen)
Sen tarkoitus on liittää yhteen yksittäiset lihapalat niin, että saadaan aikaan yksi lihatuote.
Its role is to combine individual pieces of meat together into a single meat product.
liittää yhteen (také: yhdistää, liittyä, pestautua)
liittää yhteen (také: yhdistää)
liittää yhteen (také: yhdistää)

Příklady použití pro "liittää yhteen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishHaluaisin liittää nämä asiat yhteen ja korostaa tällaisen kytköksen merkitystä.
I would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
FinnishOn aika liittää palapelin osat yhteen, sillä ihmiset kärsivät väkivaltaisuuksista.
It is time to put the pieces of the puzzle together, because people are suffering from the violence.
Finnish2:35 Tämä on projekti nimeltään Photosynth, joka itse asiassa liittää yhteen kaksi teknologiaa.
2:35 This is a project called Photosynth, which really marries two different technologies.
FinnishYhteinen toimielinjärjestelmä liittää meidän peruuttamattomasti yhteen.
A single institutional framework joins us together irreversibly.
FinnishMeistä se olisi ollut järkevämpää kuin liittää kaikki yhteen, mutta se on sivuhuomautus.
We think that would have made more sense instead of having them all mixed up together, but that is a side note.
FinnishMinun mielestäni oli virhe liittää nämä kaksi yhteen, mutta uskon, että olemme suoriutuneet siitä menestyksekkäästi.
In my view, it was a mistake to package the two together, but I think we have managed it successfully.
FinnishVoimme liittää EU:n kaasuverkot yhteen.
We have to interconnect the gas networks within the EU.
FinnishJos ihmiset haluavat liittää tarkistukset yhteen tarkastellakseen niitä yhtenä ryhmänä, heillä on tähän oikeus.
If people wanted to put the amendments together within the block to have a look at them they were entitled to do so.
FinnishKuinka nämä kaksi asiaa voitaisiin liittää yhteen?
How can these two things be reconciled?
FinnishEnsimmäinen niistä koskee jäsenvaltioiden pyrkimystä liittää varojen käyttö tiiviisti yhteen Lissabonin strategian kanssa.
First of all, this concerns the efforts of Member States to closely link the use of the funds with the Lisbon Strategy.
FinnishSe on oikea tapa liittää asiat yhteen.
FinnishTuottavuus liittää kaiken yhteen.
Productivity ties everything together.
FinnishLisääminen liittää kaksi tiliä yhteen ja sallii tiettyjen tietojen jakamisen tilien välillä.
This connects the two accounts and allows specific info to be shared between them so you can use it in your apps and other places where you sign in with a Microsoft account.
FinnishToivon, että tämän viikon äänestyksen jälkeen voimme liittää asiat yhteen ja olla varmoja, että joulupukki tuo tulevaisuudessa turvallisempia leluja.
I hope that, after this week's vote, we can tie things up and be sure of safer toys under the Christmas tree in future.
FinnishPitäisikö rahoituspalveluala komission mielestä liittää sisämarkkinajärjestelmiin ja yhteen euromääräiseen maksualueeseen?
Does the Commission believe that the financial services sector should be integrated into the systems of the single market and the single euro payment area?
FinnishMinun on pakko liittää yhteen iltapäivän keskustelu ja näiden mietintöjen aiheet, ennen kaikkea viittaamalla nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen.
I feel compelled to relate this afternoon' s debate to the subjects of these reports, above all by referring to the current economic situation.
FinnishKyseessä ei ole nippu alakohtaisia lähestymistapoja, vaan kokonaisuus, joka liittää eri politiikat yhteen kehittämisstrategian yhteisen nimittäjän alle.
It is not a bundle of sectoral approaches, but a policy that integrates different policies in the overriding context of development strategy.
FinnishKomission ei pidä vain koota ja liittää yhteen asioita, joita jäsenvaltiot sille toimittavat, sen on myös asetettava omia painopisteitä.
That means not just stringing and stitching together what the Member States provide you with; it also means that the Commission should set its own priorities.
FinnishSiksi olemme yrittäneet tarkistusehdotuksillamme yhteensovittaa molemmat osat niin hyvin kuin mahdollista ja myös liittää niitä yhteen institutionaalisesti.
That is why we have tried with our amendments to coordinate both parts as far as possible and institutionally dovetail them with each other.
FinnishPohjois-Amerikan tapahtumat ovat myös yksi muistutus siitä, miten tärkeää on vähentää yksipuolista riippuvuutta ja liittää yhteen erilliset energiaverkot.
The events in North Africa are also a reminder of how important it is to reduce unilateral dependence and to link up unconnected energy networks.