FI levitä
volume_up
[leviän|levinnyt] {sloveso}

1. generál

Jako päivystysaikaan, jona työskennellään ja jona ei työskennellä, uhkaa lisäksi levitä myös muille aloille.
Moreover, the division between active and inactive stand-by time is also threatening to extend to other sectors.
Demokratian ja ihmisoikeuksien piti levitä koko planeetalle, kaataa kaikki muurit ja poistaa kansojen väliset esteet.
Democracy and human rights were supposed to extend to the entire planet, knocking down walls, removing barriers between peoples.
Tästä syystä kannatan rouva esittelijää, jotta hänen vaatimansa apu voisi yleistyä ja jopa levitä laajemmalle.
That is why I support the rapporteur, so that the aid she asks for may be generalised and even extended.
Yritysluetteloiden ongelman ylikansallisuuden vuoksi se voi toki levitä näistä jäsenvaltioista muihin naapurimaihin.
Of course, because of the cross-border nature of the entries, the problem can spill over from these Member States into other neighbouring countries.
Kuten Hannes Swoboda juuri sanoi, ilmassa on huolta siitä, että aseellinen konflikti kurdialueella leviää Irakin puolelle.
At present - as Mr Swoboda has just said - there is a concern that military conflict in the Kurdish region will spill over into Iraq.
Tällä hetkellä ponnistellaan, mutta rikosten torjunta leviää demokratian vastaiseen taisteluun.
At present, efforts are being made, but the fight against crime is spilling over into a battle against democracy.
BSE ei ole tarttuva tauti, eikä se voi levitä eläimestä toiseen.
BSE is not a contagious disease and cannot be spread between cattle.
Tässä on kyse järjestelmästä, jossa inhimillinen ahneus voi levitä ja aiheuttaa tuhoa.
This is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
Ennustetaan esimerkiksi, että malaria voi levitä Euroopan ja Yhdysvaltojen eteläosiin.
It is predicted, for example, that malaria may spread to southern parts of Europe and the United States.
levitä (také: levittää)
levitä (také: retkottaa, rehottaa, kelliä)

2. medicína

3. "esim. tieto", obrazně

levitä (také: tihkua)
Euroopan parlamentti ottaa ongelman jälleen tänään käsiteltäväksi, mutta tämän keskustelun pitäisi myös levitä eurooppalaisen politiikan muille alueille.
The European Parliament has put this issue on the agenda again today, but this discussion must also filter through into other areas of European policy.
Tärkeää oli kuitenkin se, että demokratia ja talouden nousukausi levisivät sinnekin ja vaikuttivat vähitellen myös ihmisten elämään, ainakin tietynlaisena poliittisena vakautena.
But what was important was that democracy and economic recovery gained ground and gradually also filtered through to the people, as reflected at least in some degree of political stability.

Příklady použití pro "levitä" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishTämä suuntaus ei saisi levitä ja sen korjaaminen on meidän tärkein tehtävämme.
This gulf must not be allowed to get any wider; bridging it is our most important task.
FinnishTämä kriisi uhkaa levitä muihinkin Latinalaisen Amerikan kansantalouksiin.
This is a crisis that risks spreading to the rest of the economies of Latin America.
FinnishTällaiset järjestelmät voivat toimia ja levitä koko Euroopan unioniin.
These systems can operate and become widespread throughout the European Union.
FinnishMatkustamisesta voin vahvistaa, että tämä kyseinen tauti voi levitä ilmateitse.
On travel, I confirm that this particular disease can be wind-borne.
FinnishMikrobilääkeresistenssi voi levitä ihmisistä eläimiin ja päinvastoin.
Antimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
FinnishSuorien sopimusten tekeminen ei saa levitä pääasialliseksi menettelyksi.
This direct contract procedure must not catch on and become the predominant procedure.
FinnishSuu- ja sorkkatautia kantavat eläimethän eivät levitä tartuntaa liittyessään ravintoketjuun.
FMD-vaccinated animals are not infectious when they get into the food chain.
FinnishHiljattain olemme antaneet aids-epidemian levitä ja hullun lehmän taudin puhjeta.
Recently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
FinnishHarmi, että jäseniä oli paikalla vain näin vähän, mutta ehkä useampia saapuu paikalle, kun sana alkaa levitä.
What a pity so few Members were here, but perhaps more will turn up in the Chamber when word gets around.
FinnishAvoimuuden täytyy levitä myös urheilun maailmaan.
Transparency must also play a part in the world of sport.
FinnishTästä syystä kannatan rouva esittelijää, jotta hänen vaatimansa apu voisi yleistyä ja jopa levitä laajemmalle.
That is why I support the rapporteur, so that the aid she asks for may be generalised and even extended.
FinnishJos niin ei tapahdu, nämä ongelmat saattavat vielä levitä muualle Afrikkaan, millä voisi olla tuhoisia seurauksia.
If not, this problem might well contaminate the rest of Africa, which could have disastrous consequences.
FinnishNe aiheuttavat myös ympäristövaaran, sillä tauti voi levitä luonnonvaraisiin kaloihin, kuten olemme nähneet.
There is another risk to the environment as well, because this disease is transmitted to wild fish, as we have seen.
FinnishEpätasapaino uhkaa levitä helpommin.
Imbalances therefore are likely to grow more easily.
FinnishOn selvää, että emme levitä kansalaisille mitä tahansa tietoja, koska silloin nämä tiedot alkavat elää omaa elämäänsä.
It is evident that we do not throw just any piece of information into the public domain, for then it will lead a life of its own.
FinnishResistenssi voi levitä eläimistä ihmisiin ja aiheuttaa terveysriskin tai vaikeuttaa joidenkin sairauksien hoitoa.
This resistance may be transferred from animals to humans, and thereby pose a risk to health, or complicate the treatment of some diseases.
FinnishKehotan teitä kaikkia: älkää antako tämän Euroopan sulkemisen ja apua tarvitsevien ihmisten torjumisen hengen levitä.
I call upon all of you here not to allow the spirit of a Europe of closed doors and defences against people who seek our help to win the day.
FinnishVuoden 1993 asetus sijoittuu aikaan, jolloin komission huomio herpaantui tyystin ja jolloin epidemia alkoi levitä suorastaan räjähdysmäisesti.
The 1993 regulation dates from the period of the Commission's deep sleep and the veritable explosion of the epidemic.
FinnishSen jälkeen, kun tuberkuloosi alkoi levitä uudelleen kehitysmaissa, tuli ennen kaikkea vankiloista tämän sairauden tartuntapesäkkeitä.
With the new outbreaks of tuberculosis in the developing countries, prisons became the main breeding ground for this disease.
FinnishLapset ovat hyvin haavoittuvia, ja huumausaineriippuvuus, jos sen annetaan levitä esteettömästi, saattaa paisua epideemisiin mittasuhteisiin.
Children are very vulnerable and drug addiction in schools can, if allowed to proceed unchecked, soon reach epidemic proportions.