finsko-anglicko překlad pro "laiton"

FI

"laiton" anglický překlad

volume_up
laiton {příd. jm.}

FI laiton
volume_up
{přídavné jméno}

1. generál

volume_up
illegal {příd. jm.}
Luonnonvarojen laiton hyödyntäminen Kongon demokraattisessa tasavallassa
Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo
Yleisesti pelätään, että laiton maahanmuutto lisääntyy merkittävästi.
The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
Teollismallien laiton jäljentäminen on yksi väärentämistä edistävä tekijä.
   .The illegal copying of designs is one of the causes of counterfeiting.
laiton (také: lainvastainen, avioton)
volume_up
illegitimate {příd. jm.}
Joidenkin mielestä Kolumbia on laiton, autoritaarinen ja elitistinen valtio.
Others say that it is an illegitimate, authoritarian and elitist State.
Maksu on laiton ja vaikeuttaa kaupantekoa ja ihmisten vapaata liikkumista.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
Näin ollen kahdessa kansanäänestyksessä hylätty perustuslaki on epädemokraattinen, halpamainen ja laiton.
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
laiton (také: kielletty, luvaton, sala-)
volume_up
illicit {příd. jm.}
Portugalissa laiton, luvaton ja ilmoittamatta jätetty kalastus on jokapäiväistä.
Illegal, illicit and undeclared fishing is a daily reality in Portugal.
Kannabis on edelleen kaikkein yleisimmin käytetty laiton huume unionin alueella.
Cannabis is still the most commonly used illicit drug in the Union.
Nuorilla pelaajilla käytävä laiton kauppa ja laiton siirtäminen rajojen yli ovat huolestuttava ongelma.
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
volume_up
lawless {příd. jm.}
Vankien tilanne on itse asiassa "laiton".
In fact, the prisoners remain in a ‘lawless’ situation.
Madagaskarista on tullut laeista piittaamaton valtio, jossa laiton hallintojärjestelmä sallii valtion ryöstämisen ja vajoamisen kaaokseen.
Madagascar has become a lawless state in which an illegal regime is allowing the country to be plundered and engulfed in chaos.
Zimbabwe on laiton, taloudellisesti köyhä maa, jota johtaa itsevaltainen vanha hallitsija, joka on menettänyt täysin kosketuksen todellisuuteen ja omaan kansaansa.
Zimbabwe is a lawless, economically impoverished country governed by a dictatorial old ruler who has completely lost contact with reality and with his own people.
laiton (také: lainvastainen)
volume_up
unlawful {příd. jm.}
Aihe: Kreikan kansalaisen laiton pidättäminen Amsterdamin lentokentällä
Subject: Unlawful detention of Greek national at Amsterdam airport
Meidän olisi keskityttävä pysäyttämään tämä laiton sota.
Our efforts should be channelled into stopping an unlawful war.
Aihe: Olympic Airways -lentoyhtiölle myönnetty uusi laiton tuki
Subject: New unlawful aid granted to Olympic Airways
laiton (také: piraatti-)
volume_up
bootleg {příd. jm.}
Sen sijaan kyseiseen luokkaan sisällytetään brandy, viski, rommi, ja akvaviitti, ja siihen voitaisiin yhtä vaivattomasti liittää myös laiton vodka tai kotipolttoinen vodka.
Instead, this group includes brandy, whisky, rum, aquavit, and could easily also include our bootleg or moonshine vodka.
volume_up
false {příd. jm.}
laiton (také: kielletty)
volume_up
prohibited {příd. jm.}
· neljänneksi on kiellettävä tiukasti laiton rakentaminen tulipaloissa tuhoutuneille alueille;
· fourthly, illegal building on burnt land should be strictly prohibited;

2. sport

laiton (také: sääntöjen vastainen)
volume_up
foul {příd. jm.}

Příklady použití pro "laiton" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishLaiton puukauppa on erittäin tärkeä kysymys sekä kehityksen että ympäristön kannalta.
This is a very important issue in terms of both development and the environment.
FinnishLaiton kalastus estää kalavarojen tehokkaan ja kestävän hallinnan.
Such activity prevents the effective and sustainable management of fish stocks.
FinnishEU:n on aika panna koville väärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen.
It is time for the EU to get tough on counterfeiting and piracy.
FinnishVäärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen uhkaavat sisämarkkinoiden toimivuutta.
Counterfeiting and piracy constitute a threat to the proper operation of the internal market.
FinnishLisäksi laiton kalastus on valitettavasti äärimmäisen kannattavaa.
It is also an activity that, I am afraid to say, is extremely lucrative.
FinnishLaiton kopiointi on rajat ylittävä ilmiö, joka loukkaa samalla oikeutta henkiseen omaisuuteen.
Piracy is a cross-border phenomenon and it also infringes the intellectual property laws.
FinnishYksi syy kriisiin on ollut lihan laiton tuonti Eurooppaan.
One of the reasons for the crisis is that meat was imported illegally into Europe.
FinnishEsille nousivat myös laiton maahanmuutto sekä Sudanin/Darfurin tilanne.
We also discussed immigration and the situation in Sudan/Darfur.
FinnishTavaroiden laiton valmistaminen ja väärentäminen vaarantavat kuluttajien terveyden ja turvallisuuden.
Piracy and counterfeiting constitute a risk to consumer health and safety.
FinnishOlemme kaikki samaa mieltä siitä, että laiton kopiointi on merkittävä ongelma ja se lisääntyy päivä päivältä.
We all agree that the problem of piracy is substantial and it grows day by day.
FinnishTästä johtuen meidän on voitava jäljittää laiton elinkauppa, jos haluamme päästä siitä eroon tehokkaasti.
That is why we need traceability if we are to eliminate organ trafficking effectively.
FinnishLaiton kopiointi on edelleen musiikkialan suurin ongelma.
Piracy remains the greatest problem facing the music industry today.
FinnishEräs kiinnostava uusi tekijä on laiton työ, joka on myös Italian puheenjohtajakauden painopisteala.
One interesting new factor is undeclared work, which is also a priority of the Italian Presidency.
FinnishKuten monet ovat jo todenneet, väärentäminen ja tavaran laiton valmistaminen lisääntyvät Euroopassa nopeasti.
As many have now said, counterfeiting and piracy within Europe are growing hand over fist.
FinnishHalvan työvoiman laiton käyttö lisääntyy erittäin nopeasti.
This racket of cheap labour is growing at a very fast rate.
FinnishVäärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen vääristävät kilpailua.
They introduce distortions of competition.
FinnishErityisen huolestuttavaa on, että lintujen laiton kauppa jatkuu ja että lintuja otetaan yhä haltuun jäsenvaltioissa.
Of particular concern is that birds are still being traded illegally and seized in Member States.
FinnishVäärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen lisääntyvät.
Counterfeiting and piracy are on the rise.
FinnishSen vuoksi on mahdotonta kysyä, onko jokin erityinen toimi ollut yhteisöoikeuden mukaan laiton vai ei.
Therefore, the question cannot arise of whether or not a particular transaction is legal in accordance with Community Law.
FinnishLaiton kalastus on myös vakava sosiaalinen ongelma.
There are also serious social problems.