finsko-anglicko překlad pro "arvata"

FI

"arvata" anglický překlad

FI

arvata [arvaan|arvannut] {sloveso}

volume_up
. – Kaikki voivat arvata Euroopan kemikaaliviraston perustamisen seuraukset.
. – Anyone may guess the consequences of a European Chemicals Agency.
Jokainen voi vain arvata, miten rauhanneuvottelut voisivat noissa oloissa onnistua.
It is anybody's guess how the peace talks, in those circumstances, can lead to success.
Saatte itse arvata, kumpi näistä kahdesta "hakijasta" kutsuttiin haastatteluun.
You can guess which 'applicant' was invited for interview.
Kuten voitte arvata, tällä sotilaskomitealla tulee olemaan useita velvollisuuksia.
This Military Committee, as you can imagine, will have various duties.
Kuten voitte arvata, haluan puhua yleisradiotoiminnasta, koska se on tärkeä osa kansalaisuuden inrastruktuuria.
As you might imagine, I want to talk about public service broadcasting because it is very much a part of the infrastructure of citizenship.
Kaikista näistä syistä, sekä tietenkin myös siksi, että hän on kollegani komissiossa, olin, kuten arvata saattaa, erittäin iloinen päätöksestä.
So for all these reasons, and also because she is my colleague in the Commission, I was - as you can imagine - extremely happy with that decision.

Příklady použití pro "arvata" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishTätä ei voitu arvata ennalta vuonna 1986, kun direktiivi hyväksyttiin.
This is something that could not have been foreseen in 1986 when the Directive was adopted.
FinnishEi varmaan ole vaikea arvata, ketkä otetaan mukaan ja ketkä jäävät ulkopuolelle.
No prizes for guessing who will be in and who will be out.
FinnishVoittekin arvata, että suhtaudun hyvin epäilevästi Sudanin myönteiseen kehitykseen.
It is quite clear from this that I am a pessimist regarding the chances of anything happening in Sudan.
FinnishEn voinut mitenkään arvata, että teidän vuoronne oli ensin.
I could not have foreseen that she would speak first.
FinnishOppositiojohtajia ja ehdokkaita sorretaan selvästi paljon pahemmin kuin ennalta osattiin arvata.
Clearly, the repression of opposition leaders and candidates is proving far more severe than had been anticipated.
FinnishPelkällä talonpoikaisjärjellä olisi kuitenkin pitänyt voida arvata, ettei pilaantuneiden jauhojen nieleminen voi olla vaaratonta.
And yet, ordinary common sense might have suggested that ingesting infected flour could not be without danger.
FinnishAsiaa käsitellään tietenkin Göteborgissa, ja aion puhua asiasta myös omassa puheenvuorossani, kuten voitte arvata.
His visit will, naturally, be brought up at Gothenburg and, as you would expect, I shall also be referring to this in my speech.
FinnishYhä useampi nainen ja lapsi joutuu - kuten arvata saattaa - fyysisen väkivallan uhriksi mutta myös henkisen väkivallan uhriksi.
Increasing numbers of women and children are victims of - as you would expect - physical, but also psychological violence.
FinnishEmme voineet arvata seuraavan yön traagisia tapahtumia emmekä sitä, että sunnuntaina Jamesin elämää ylläpitävä laitteisto laitettaisiin pois päältä.
We were not to know that tragically that night James would fall, and that on the Sunday the life-support machine would be switched off.
FinnishJotkut meistä tiesivät intuitiivisesti, että kommunistisissa maissa kuohui koko ajan enemmän, mutta kukaan ei voinut arvata, että räjähdys tapahtuisi niin nopeasti.
Some of us knew intuitively that there were growing imbalances in the communist countries, but no one could have known that the lid would blow off so fast.
Finnishekit myymään maata eniten tarjoavalle, ei ole vaikea arvata tulosta ja t?
If we now force the Czechs to sell to the highest bidder after a brief transitional period, it is not difficult to predict the result and the reactions among Czech voters.
FinnishKuka olisi osannut arvata, että teillä kaikilla olisi valtioiden ohella viisautta sopia eurooppalaisesta maahanmuuttosopimuksesta vain muutama kuukausi ennen europarlamenttivaaleja?
Who could have predicted that all of you here would have the wisdom, with the States, to agree to a European immigration pact a few months before a European election?
FinnishSitä olisi pitänyt kutsua "virastoksi", koska elin antaa käytännössä vain lausuntoja, mutta komissio pitää itsepintaisesti kiinni "viranomaisesta", ja syyn kyllä voi arvata.
The name should have been 'Agency' because in theory this body will be simply issuing opinions, but the Commission insists absolutely on the word 'Authority' , and it is easy to see why.
FinnishKun aloititte laatimistyön, kukaan ei todellakaan olisi voinut arvata, millainen maailma on tänään, eikä sitä, millaisia haasteita koko arabialueen mailla ja ihmisillä on edessään.
Indeed, at the time you started drafting no-one could have guessed what the world would be like today, nor what challenges the countries and people of the entire Arab region would be facing.
FinnishKuten saatoitte arvata, kyse on ystävieni ja minun voimakkaasti puolustamasta suojalausekkeesta, jota tullaan pian tarvitsemaan ja joka mahdollistaa tarkastusten palauttamisen sisärajoille.
It is, as you may have guessed, the safeguard clause that my friends and I defended so staunchly, which will be so useful in the future and which enables internal border controls to be re-introduced.