finsko-anglicko překlad pro "alainen"

FI

"alainen" anglický překlad

volume_up
alainen {podstatné jméno}

FI alainen
volume_up
{podstatné jméno}

alainen (také: apulainen, apuväline)
volume_up
ancillary {podstatné jméno}
alainen (také: käskyläinen)
volume_up
underling {podstatné jméno}

Příklady použití pro "alainen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishOlemme sanoneet selkeästi, että se on siviilivalvonnan alainen siviiliohjelma.
We have clearly stated that this is a civilian programme under civilian control.
FinnishVäylä on meille elintärkeä, ja se on ainoa, joka ei ole Kremlin valvonnan alainen.
That corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.
Finnish. - (NL) YMP:n terveystarkastus on laaja-alainen ja tärkeä alue.
in writing. - (NL) The CAP 'health check' is an extensive and important area.
FinnishOn sääli, että valmistelukunnan puheenjohtajisto ei ole kovin laaja-alainen.
It is a pity that the leadership of the Convention is not so broad-ranging.
FinnishVirkamieskunnan ja julkisen varainhoidon laaja-alainen rakenneuudistus on välttämätön.
Massive restructuring of civil service and public financial management is necessary.
FinnishLaaja-alainen vaikuttaminen onkin kestävin tie konfliktien ratkaisuun.
Having wide-ranging influence is the surest path to the settlement of conflicts.
FinnishLisäksi oikeuslaitos on edelleen heikko ja poliittisen vaikutuksen alainen.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
FinnishLaaja-alainen maanviljely tarvitsee näitä aineita kasvien tuotantoon.
Large-scale agriculture depends on these substances for the production of crops.
FinnishTämä YK:n alainen järjestö käsittelee maailmanlaajuista ydinproblematiikkaa.
This UN organisation is the designated body for worldwide nuclear issues.
FinnishTiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
FinnishVain laaja-alainen kierros takaa tasapainoisen tuloksen kaikille jäsenille.
Only a broadly based round will guarantee a fair outcome for all members.
FinnishAinoa mahdollinen vastaus on laaja-alainen, ja juuri siihen me pyrimme.
The only possible answer is a comprehensive one, which is exactly what we are doing.
FinnishJos tilanne ei muutu, vaarana on äärimmäisen vakava ja laaja-alainen halvauskohtaus.
If this situation continues, there is a risk of an extremely serious and extensive stroke.
FinnishMeille esiteltiin laaja-alainen ja tehokas ohjelma, joka on suurelta osin toteutettu.
We were presented with an extensive and intensive programme, which was largely completed.
FinnishLoppujen lopuksi, chileläinen demokratia on tietyllä tavalla hänen holhouksensa alainen.
In other words, he has a certain amount of control over Chilean democracy.
FinnishOlen äärimmäisen kiitollinen hänelle siitä, sillä se on osuva ja laaja-alainen.
I am extremely grateful to him for it, it is apt and comprehensive.
FinnishMikroluottojen laaja-alainen käyttö on koheesiopolitiikan tehokas väline.
Widespread use of micro-credits is a good instrument for cohesion policy.
FinnishMihin oikeutus perustuisi, jollei se olisi teidän valvontanne alainen?
What legitimacy would the Commission have if it were not subject to control?
FinnishArvoisa puhemies, ongelma on vakava, mutta suhteellisen suppea-alainen.
Madam President, this is a serious problem, yet limited in terms of scope.
FinnishYhden uskonnon laaja-alainen määrääminen koko yhteiskuntaan olisi tuomittavaa.
The widespread imposition of one religious view on the whole of society would be unacceptable.