finsko-anglicko překlad pro "aiheutua"

FI

"aiheutua" anglický překlad

FI

aiheutua [aiheudun|aiheutunut] {sloveso}

volume_up
Energian ja elintarvikkeiden hintojen noususta ei saa aiheutua laaja-alaisia kerrannaisvaikutuksia hinta- ja palkkapäätöksiin.
Broad-based second-round effects stemming from the impact of higher energy and food prices on price and wage setting behaviour must be avoided.

Příklady použití pro "aiheutua" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishKomission ehdotuksesta ei siis suoraan voi aiheutua minkäänlaisia lisäkustannuksia.
This Commission proposal cannot therefore directly create any additional costs.
FinnishLopuksi haluan todeta, ettei eläimille saa aiheutua tarpeetonta kärsimystä.
My final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
FinnishTästä voisi aiheutua lisäongelmia, ja se voisi johtaa yritysten kassavirtaongelmiin.
This could bring increased problems and lead to cash flow problems for companies.
FinnishSen tähden tilanteesta on tullut toivoton ja siitä voisi aiheutua joukkoteurastus.
The situation has now become hopeless, and may give rise to mass slaughter.
FinnishOlennaista on se, mitä he saavat aikaan ja mitä vahinkoa tästä on voinut aiheutua.
The point is what they set in motion and what damage it might have caused.
FinnishNiille voi aiheutua haittaa esimerkiksi, jos sulautuminen myöhemmin perutaan.
They may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
FinnishTäkäläisille tuottajille ei tosin saa aiheutua hallinnollisia lisärasitteita.
There should be no extra administrative burdens for our producers, however.
FinnishOn kuitenkin totta, että siitä voi aiheutua ongelmia, ellei sitä hallita kunnolla.
It is the case, however, that it can cause us problems if we do not manage it properly.
FinnishAlueen taantumisesta edelleen voisi aiheutua kauaskantoisia seurauksia.
Further deterioration in the region could have far-reaching consequences.
FinnishTukien erottamisesta ei pitäisi myöskään aiheutua tuottajahintojen laskua.
Furthermore, this step should not cause production prices to fall.
FinnishTiedämme kuitenkin, että varastoinnista voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
And we know that storage can involve health and environmental risks.
FinnishNäiden kysymysten valossa meidän täytyisi tiedostaa ne hankaluudet, joita voi aiheutua.
In the light of these issues we should be cognisant of the difficulties which will be created.
FinnishEnsinnäkin eläinkannan täytyy kasvaa vitsauksen asteelle ja padoille täytyy aiheutua vahinkoa.
First of all, we must have reached plague proportions and, with it, damage to the dikes.
FinnishATK-pohjaisessa toiminnassa voi aiheutua virusten vaikutuksista arvaamattomia seurauksia.
Viruses can have unforeseen consequences for those using computers.
FinnishVanhustenhuollon alalla tehtävistä uudistuksista saattaa aiheutua suuria kustannuksia.
Modernizing care for the elderly can save a great deal of money.
FinnishSiinä otetaan esiin ne ongelmat ja vaarat, joita vapauttamisesta voi aiheutua.
It puts its finger on the causes for concern and the risks which liberalisation could bring with it.
FinnishLisäksi rajojen läheisyydessä sijaitsevista lentokentistä saattaa aiheutua lisäongelmia.
In addition, airports in border regions can cause extra problems.
FinnishNiille maille, joista he lähtevät, saattaa tosin aiheutua ongelmia.
There could certainly be a problem in the countries they leave behind.
FinnishTuo lähestymistapa ei sisällä niitä ongelmia, joita tavoitteiden asetuksesta saattaisi aiheutua.
That approach does not carry with it the problems that might arise from target setting.
FinnishJäsenvaltiot ja maanviljelijät ovat vakuuttuneita siitä, että tästä voi aiheutua vakavia ongelmia.
Member States and farmers insist that this could create serious problems.