DA synes
volume_up
[synes|syntes] {sloveso}

Jeg synes, forslagene er helt uforståelige, jeg synes, de er helt uansvarlige.
I think they are completely incomprehensible and irresponsible.
Vi synes ikke, at det er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.
We do not think that this would be in accordance with the principle of subsidiarity.
Jeg synes, deres professionalisme i denne situation fortjener meget anerkendelse.
I think their professionalism in the situation deserves much credit.
synes (také: forekomme)
Kommissionsforslaget synes i den henseende vanskeligt at gennemføre i praksis.
The Commission proposal does not seem terribly practicable in this respect.
Disse svenskere synes at være lidt pylrede, lidt hypokondriske og overfølsomme.
These Swedes seem a bit wimpish, a bit hypochondriac and oversensitive.
Deres administrationer synes i høj grad at være gennemsyrede af korruption.
Their administrations seem to be widely afflicted by corruption.
Jeg synes, at producenter og forhandlere så endelig bør pålægges et ansvar.
I think manufacturers and distributors need to be called to account.
Vi synes, at man skal tage større hensyn til allergikere.
We believe that more account must be taken of people with allergies.
Det synes mig, at den vedtagne løsning tager hensyn til to forhold.
I think the solution adopted takes account of two aspects.
Jeg synes faktisk, at punkt 9 er rigtigt, men jeg tror måske, at det er at gå lidt for langt.
Think about it in the Commission before you make any over-hasty decisions.
Jeg synes, at vi skal tænke over de reelle årsager til denne uforståelige kendsgerning.
I believe we should think about the real causes behind this incomprehensible fact.
Og jeg synes, at du i nat bør tænke dig om og i morgen tidlig vågne op og trække dine ændringsforslag tilbage.
And I believe that you should think about them tonight and withdraw these amendments as soon as you wake up tomorrow.
synes (také: mene, synes om)
synes
Det synes meget stærkt at genspejle " matrjoshka« -tilgangen.
It seems to me very much to reflect the Russian dolls approach.
Det synes jeg, vi skal tænke over, når vi tager stilling til direktivet.
This is something I believe we should reflect upon when we adopt a position on the directive.
Jeg synes også, at vi i de kommende måneder sammen burde tænke over Unionens institutionelle fremtid.
I think too that we should reflect together in the months to come on the institutional future of the Union.
synes (také: tænke)
volume_up
to ween [weened|weened] {sl.} [zast.]

Příklady použití pro "synes" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishPressens rolle i forbindelse med demokratiet synes i vores region en selvfølge.
In our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
DanishDog synes jeg, at en del af argumenterne blot lyder som en masse undskyldninger.
Firstly, the ELDR Group’ s amendment is about tax coordination, not harmonisation.
DanishJeg synes ikke, at det er værd at spilde tid på at svare nogle kriminelle asener.
I do not believe that it is worth wasting much time replying to criminal asses.
DanishAt de midler, der blev besluttet i Berlin, ikke rækker, synes jo ret indlysende.
It seems quite clear that the resources decided on in Berlin are insufficient.
DanishSanktioner fra EU ' s side synes her at være den mest effektive foranstaltning.
Sanctions by the Union itself would appear here to be the most effective measure.
DanishJeg synes, der er anvist gode holdepunkter i betænkningerne af Souchet og Mann.
I consider that the Souchet and Mann reports provide some good starting points.
DanishDet synes på lang sigt at være det centrale spørgsmål i drøftelserne om denne sag.
This question seems to be at the heart of the long-term discussion on this topic.
DanishJeg synes også, at Kommissionen helt klart har været opmærksom på denne forskel.
In my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.
DanishJeg synes, at der er medtaget en betydelig del af Europa-Parlamentets forslag.
I believe that a major part of the European Parliament's proposals were included.
DanishDer synes at foreligge en misforståelse mellem de britiske og de tyske myndigheder.
There seems to be a misunderstanding between the British and German authorities.
DanishJeg synes, det er en god betænkning, fordi den åbner op for en tiltrængt debat.
In my opinion, the report is good because it paves the way for much-needed debate.
DanishJeg synes, at der er nogle punkter, der er interessante, men som bekymrer mig.
There are certain points which I believe are interesting, but which concern me.
DanishJeg synes også, at der er gjort fremskridt i debatten om informationssamfundet.
In my view, we have also taken forward the debate on the information society.
DanishJeg vil sige, hr. rådsformand, at jeg synes, det er en meget klog beslutning.
May I say, Mr President-in-Office, that I consider this to be a very wise move.
DanishDet synes ikke, som om de behøver en mere fleksibel eller mobil arbejdsstyrke.
The latter do not appear to require greater occupational flexibility and mobility.
DanishDe udnytter de muligheder, traktaten har, og jeg synes, de fortjener vor støtte.
They use whatever is in the Treaty and I feel that they deserve our support.
DanishAlligevel synes jeg ikke, at Kommissionen er særlig ambitiøs på dette område.
Even so, the Commission has not, to my mind, been very ambitious in this respect.
DanishUdmærket, jeg trækker min lykønskning tilbage, for jeg synes, at 50 % er for lidt.
Well, in this regard I cannot congratulate you: I believe 50 % to be insufficient.
DanishDerfor synes jeg, at Parlamentet bør være i stand til at fremlægge sine synspunkter.
I therefore feel it is right for Parliament to be able to put forward its views.
DanishJeg synes i øvrigt også, at Unionen hurtigst muligt skal tiltræde denne konvention.
In fact, in my opinion, the Union should sign up to that Convention without delay.