dánsko-anglicko překlad pro "nødt"

DA

"nødt" anglický překlad

volume_up
nødt {přísl.}
DA

nødt {příslovce}

volume_up
nødt
Hvis vi var gået til artikel 272, ville vi have været nødt til at spare 2,8 milliarder inden for de ikkeobligatoriske udgifter.
If we had had recourse to Article 272, then we should have had to make savings of 2.8 billion from the non-compulsory expenditure.

Příklady použití pro "nødt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishDenne afstand mellem løfter og virkelighed er vi så afgjort nødt til at fjerne.
It is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
DanishVi bliver nødt til at veje det op mod hinanden, men vi skal måle med samme alen.
We must strike a balance between these, but we should not apply double standards.
DanishHr. formand, jeg er nødt til at nævne min personlige interesse i dette direktiv.
Mr President, I must declare that I have a personal interest in this directive.
DanishI det tyvende århundrede har man ofte været nødt til at sige, at byluft gør syg.
During the twentieth century it often had to be said that town air makes you ill.
DanishVi var nødt til at flytte opmærksomheden hen til det, der er vigtigt i fremtiden.
We needed to focus our attention elsewhere: to what is important for the future.
DanishJeg er allerede træt af at sige det, men vi er nødt til at sige det igen og igen.
I am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
DanishHvis et medlem svarer, og jeg så er nødt til at svare, må jeg så gøre det samme?
If the Member replies and then there is a need for me to reply, can I do the same?
DanishSelv om EU har givet 93,6 millioner euro i støtte, er vi nødt til at gøre mere.
Although the EU has given EUR 93.6 million as an aid package, we need to do more.
DanishVi er nødt til at ændre ikke kun leverandørens, men også forbrugerens holdning.
We need to change not only the approach of the supplier but that of the consumer.
DanishDerfor er vi nødt til at endnu en gang at fokusere på debatten om en forfatning.
As a result, the debate on the constitution is thrust centre stage once again.
DanishIndtil da er vi dog nødt til at finde ud af, hvordan vi skal tackle dette problem.
But until then we shall have to come up with something to cope with this problem.
DanishHvis vi er seriøse, er vi nødt til at sikre, at Unionen er parat til en udvidelse.
If we are serious then we have to ensure that our Union is ready for enlargement.
DanishMen det bliver vi også nødt til at henføre til detaildebatterne, til fagdebatterne.
But we also need to relate this to the detailed debates - the technical debates.
DanishDet er et meget vigtigt punkt, og vi er nødt til at overveje det for første gang.
It is a very important point and we have to think about it for the first time.
DanishSom kommissær er jeg nødt til at fortælle Dem, at Kommissionen ikke trykker penge.
As a Commissioner, I have to tell you that the Commission does not print money.
DanishVi er nødt til at se på den egentlige årsag til, at affaldet er der i første omgang.
We have to look at the root causes of why the waste is there in the first place.
DanishVi er nødt til at være realistiske og indse, at vi må løse problemet indefra.
We have to be realistic and realise that we must solve the problem from within.
DanishVi er nødt til at erkende, at vi på unionsplan kun har brug for ét retsområde.
We have to recognise that at European Union level we need only one legal area.
DanishMine damer og herrer, jeg bliver nødt til at henvende mig til tilhørerne i logerne.
Ladies and gentlemen, I have to say something to the visitors in the galleries.
DanishVi er nødt til at gøre mere for, at kvinderne kan komme ud af tvangsprostitutionen.
We need to do more if women are to be enabled to escape from forced prostitution.