dánsko-anglicko překlad pro "åbenlys"

DA

"åbenlys" anglický překlad

volume_up
åbenlys {příd. jm.}

DA åbenlys
volume_up
{přídavné jméno}

åbenlys (také: flagrant, grov)
volume_up
flagrant {příd. jm.}
Dette er endnu en åbenlys overtrædelse af personlige grænser og krænkelse af menneskerettighederne.
We are speaking here of flagrant repression of the person and of human rights, that is to say.
Der er tale om en åbenlys tilsidesættelse af grundlæggende menneskerettigheder, og dette spørgsmål skal løses effektivt.
It is a flagrant denial of the fundamental rights of a human being and must be addressed effectively.
Der hverken må eller bør være straffrihed i så åbenlyse tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne.
Impunity cannot and must not exist in cases of such flagrant violation of human rights.
åbenlys (také: synlig, tydelig)
volume_up
overt {příd. jm.}
I går besluttede den franske Nationalforsamling med overvældende flertal at forbyde og andre åbenlyse religiøse symboler.
Yesterday the French National Assembly voted overwhelmingly to ban the and other overt religious symbols.
Vil Kommissionen indtrængende opfordre de relevante myndigheder i Bruxelles til at gribe ind over for denne åbenlyse racisme?
Will the Commission urge the appropriate authorities in Brussels to take action against this overt racism?
Det er imidlertid ikke acceptabelt, at den snigende eller åbenlyse udbygning af udnyttelsen af kerneenergi forceres ad denne vej.
However, it is not acceptable that a covert or overt extension of the use of nuclear energy should be pushed through by these means.
åbenlys (také: grov, larmende, tydelig)
volume_up
blatant {příd. jm.}
Der er tale om åbenlys og brutal militærintervention i et uafhængigt europæisk land.
We are talking about blatant and naked military intervention in an independent European country.
Hr. formand, jeg vil gøre opmærksom på en åbenlys unøjagtighed, for ikke at sige uretfærdighed.
Mr President, there is a blatant inaccuracy and, if you will, an injustice.
Dette er åbenlys og utilstedelig indblanding.
That is blatant and inadmissible intervention.

Příklady použití pro "åbenlys" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishHr. formand, interdependensen mellem makropolitik og fuld beskæftigelse er åbenlys.
Mr President, the interdependence between macropolicy and full employment is evident.
DanishAt acceptere dette argument vil være en åbenlys tilsidesættelse af bevaringspolitikken.
To accept this argument would be to fly in the face of conservation policy.
DanishLige siden starten har direktivet været genstand for åbenlys og kraftig kritik.
If we vote for them, we will destroy the essence of this proposal.
DanishEn række vidneudsagn i aviserne vidner om en åbenlys brutalitet.
Numerous eye witness accounts printed in the newspapers talk of outright brutality.
DanishFor det andet er der en åbenlys risiko for, at Eurodac-registeret udvides og misbruges.
Secondly, there is also an obvious danger of the Eurodac register expanding and being abused.
DanishEfter åbenlys enighed om teksten i april blev drøftelserne genoptaget.
After apparent agreement on the text last April, debate was reopened.
DanishDen fælles interesse i energiforbindelserne mellem EU og Rusland er åbenlys.
The common interest in EU-Russia energy relations is obvious.
DanishDet er af allerstørste vigtighed at rette op på manglen af lokal struktur, dér hvor den er så åbenlys.
It is essential to remedy the lack of local structure when this becomes clear.
DanishLad os derfor nu udfylde den forsinkelse, der er åbenlys for alle, med et tilpasset budget.
Let us find a way of making up the lost time that is obvious to everyone, with an adapted budget.
DanishModsætningen mellem de offentlige dokumenter og konklusionerne er meget åbenlys.
There is a very obvious discrepancy between the official documents themselves and the conclusions being drawn.
DanishJeg mener, at dette aspekt er en åbenlys mangel i forslaget til beslutning.
According to the Bible, a divided house will not stand.
DanishForskelsbehandlingen mellem indbyggerne i de gamle og de nye medlemsstater er kun alt for åbenlys.
The inequality between the inhabitants of the old and the new Member States is all too apparent.
DanishVores fiskerflåde har en meget åbenlys socioøkonomisk betydning.
Our fishing fleet has obvious socio-economic importance.
DanishVi er fanget i en fuldstændig åbenlys modsætningsfyldt situation.
We are trapped in a perfectly obvious contradiction.
DanishDenne betænkning er en åbenlys stræben efter et øget samarbejde på det strafferetlige område.
This report shows that efforts are clearly being made to obtain increased cooperation within the area of criminal law.
DanishDer er desværre en åbenlys risiko for, at volden optrappes yderligere forud for præsidentvalget.
Unfortunately, there is a clear risk that the violence will be further stepped up ahead of the presidential election.
DanishI forbindelse med betænkningen om udvidelsesstrategien, som vi taler om i dag, bliver denne forandring åbenlys.
This change is palpable in the report on the enlargement strategy that is the topic of today ’ s debate.
DanishIndiens geostrategiske og geoøkonomiske betydning er åbenlys.
On its website it goes a little further.
DanishDen økonomiske argumentation er endnu mere åbenlys.
The economic argument is even more persuasive.
DanishDet er en åbenlys skærpelse af målet for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, nemlig et fælles forsvar.
This represents a clear upgrading of the objective for the common foreign and security policy, i. e. a common defence.