CS zrušit
volume_up
{sloveso}

1. generál

Stahování lze kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko Storno.
You can cancel a download at any time by clicking the Cancel button.
Někdy lze objednávku zrušit a nahradit jinou objednávkou s požadovanými změnami.
You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
V nabídce Tiskárna klepněte na příkaz Zrušit tisk všech dokumentů.
Click the Printer menu, and then click Cancel All Documents.
zrušit
Má Komise v úmyslu zrušit Spojenému království výjimku i v této oblasti?
Is it the Commission's intention to repeal the UK opt-out in this area too?
Bylo by lepší zrušit jednací řád a poté pouze přijímat vůli většinových skupin.
It would be better to repeal the Rules of Procedure and then just accept the will of the majority groups.
Parlament bude také oprávněn zrušit zplnomocnění Komise, bude-li přesvědčen o nezbytnosti tohoto kroku.
Parliament will have the right to repeal the delegation of powers to the Commission if we feel that is necessary.
zrušit
Je také zřejmé, že má strana a já osobně bychom chtěli Schengenskou dohodu zrušit.
It is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.
V případě aktů v přenesené pravomoci musí zachovat své oprávnění toto přenesení pravomoci zrušit.
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
Kromě toho by měly zrušit kriminalizaci terapeutických potratů v případech, kdy je ohrožen život matky.
In addition, they should revoke the criminalisation of therapeutic abortion in cases where the mother's life is threatened.
Jak už kdysi upozornil Brecht, občany zrušit nelze.
As Brecht pointed out, you cannot dissolve the people.
A a B nyní chtějí svůj svazek zrušit.
A and B wish to dissolve their marriage.
(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, G20 je tou správnou cestou vpřed; jednou bude G20 muset zrušit G8.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, G20 is indeed the right way forward; in time G8 will have to be dissolved by G20.
zrušit (také: anulovat)
It must annul these, and quickly.
Byl to práve pan Ouzký, který byl nepřítomen, a tak se předsednictvo a předsedající rozhodli rozpravu zrušit.
It was Mr Ouzký who was not present, and the Table and the President decided to annul it.
Tento rozsudek Soudního dvora je pohromou, je nutné zrušit jeho platnost novým zněním smlouvy anebo právně závazným protokolem.
This Court judgment is a disaster and must be annulled by a new wording in the Treaties or a legally binding protocol.
zrušit (také: anulovat, odvolat)
zrušit (také: anulovat, odstranit)
zrušit (také: anulovat)
A zrušit pravidla, podle kterých jednáme, všeobecným manifestačním hlasováním, je činem svévolné a despotické vlády.
And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
zrušit (také: odvolat, vyvrátit)
Evropská unie nemůže zrušit tuto právní tradici, která je zakotvena v systémech 27 států, tím, že se odkáže na nedostupné překlady.
The European Union cannot invalidate this legal tradition, which is enshrined in the systems of 27 States, by referring to unavailable translations.
zrušit (také: anulovat, vyprázdnit)
zrušit (také: hnisat, mokvat)

2. "zákonem"

zrušit (také: anulovat, odstranit)
Cílem zprávy poslance Duchoně bylo zrušit přednost osobní dopravy.
The Duchoň report was intended to abolish the priority for passenger transport.
Můžeme například zrušit nepochopitelný zákaz EU švédského šňupavého tabáku.
For example, we can abolish the EU's incomprehensible ban on Swedish snuff.
Je Rada připravená zrušit některé agentury, pokud není jejich existence opodstatněná?
Is the Council prepared to abolish some agencies if their existence is not justified?

Příklady použití pro "zrušit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTo je důvod, proč Evropská unie nesmí zrušit zbrojní embargo uvalené na Čínu.
That is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
CzechMěli byste toto prováděcí nařízení okamžitě zrušit, pokud možno ještě dnes.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
CzechCo takhle sebrat odvahu, zrušit Parlament a převzít vládu nad Evropou silou?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
CzechAle poté, co zdevastovala Mauritánské vody, chce Komise zrušit svou smlouvu.
But, having devastated Mauritanian waters, the Commission now wants to dump its deal.
CzechV říjnu jsme se rozhodli dočasně zrušit zákaz vstupu pro prezidenta Lukašenka.
In October, we decided to suspend the entry ban for President Lukashenko.
CzechPodporuji proto jakoukoliv iniciativu, která má za cíl zrušit sídlo ve Štrasburku.
Thus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
CzechKvůli národní bezpečnosti nelze zrušit platnost základních občanských práv.
National security cannot be used as grounds for abolishing fundamental civil rights.
CzechCelá společná zemědělská politika je absurdní mechanismus a musí se zrušit.
The entire common agricultural policy is an absurd contrivance and must be abolished.
CzechPokud byly dva či více kontaktů propojeny nesprávně, můžete jejich propojení zrušit.
If two or more contacts have been incorrectly linked, you can unlink them.
CzechMůžete rovněž zrušit všechny služby Google přiřazené k vašemu účtu Google.
You can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
CzechZáznam může v zásadě zrušit jedině vydávající orgán, který jej do systému vložil.
Ultimately, it is only the issuing authority that has entered an alert that can withdraw it.
CzechNesmírně důležité je také zrušit bonusy bankovních manažerů za krátkodobé spekulativní zisky.
It is vital, too, to decouple City bonuses from short-term speculative profits.
Czech. - Hlasoval jsem proti směrnici, jejímž cílem je zrušit individuální výjimky.
in writing. - I voted against this directive to eliminate the opt-outs.
CzechZaškrtnutí údajů o nákladech můžete kdykoli zrušit na stránce Nastavení profilu.
You can de-select cost data from your profile at any time by editing the Profile Settings page.
CzechV oblastech, v nichž již panuje značná regulace, to nemůže vyšší standardy zrušit.
In areas where there is already broad-based regulation, it cannot pull down higher standards.
CzechNěkteré by bylo třeba zrušit, dříve než začneme vytvářet nějakou novou.
There are some that should be abolished before we go creating a new one.
CzechV jednom bodě se vyjádřil Parlament proti, a sice proti návrhu zrušit spolufinancování.
There is one point which Parliament opposed and that was the proposal to scrap cofinancing.
CzechHodlá to snad Komise zrušit a způsobit tak, že jeho vejce nebudou konkurenceschopná?
Is the Commission going to renege and make his eggs uncompetitive?
CzechChce-li pan Barroso toto zrušit, narazí na silný odpor Parlamentu.
If Mr Barroso wishes to axe this point he will face huge opposition from Parliament.
CzechZpravodaj, pan Siekierski, nyní navrhuje zrušit spolufinancování.
The rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.