česko-anglicko překlad pro "zobrazit"

CS

"zobrazit" anglický překlad

CS zobrazit
volume_up
{sloveso}

zobrazit (také: představovat si, vyobrazit)
V seznamu Zobrazit jednotlivé obrázky vyberte počet sekund pro zobrazení každého obrázku.
In the Show each picture list, select the number of seconds to show each picture.
Tento typ souborů lze zobrazit, ale animace nebude funkční.
For this file format, you can still view the picture image but it does not animate.
Poté můžete obrázek přetáhnout a zobrazit pouze jeho specifickou část.
You can then drag the picture to view a specific part of it.
Možnosti zobrazení umožňují zobrazit média v několika různých formátech.
View options allow you to display your media in several different formats.
Mimo to, některé weby mohou bez skrupulí zobrazit falešné známky důvěryhodnosti.
Additionally, some unscrupulous websites might display the trust logos fraudulently.
Chcete-li zobrazit popisky jen některých tlačítek, klepněte na příkaz Zobrazit vybrané popisky.
To display a label on some of the buttons, click Show Selective Text.

Příklady použití pro "zobrazit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVýběrem možnosti Náhled je také možné zobrazit, jak bude vypadat vytištěná stránka.
You can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
CzechInternetový obsah, který vaše dítě smí zobrazit, můžete omezit dvěma způsoby.
There are two ways to limit the Internet content your child is allowed to view.
CzechDíky vlastnímu zobrazení máte velkou volnost ve výběru, jaké zprávy zobrazit.
Custom views give you great flexibility in choosing which messages are displayed.
CzechPokud nejste autorem dokumentu, můžete zobrazit, jaká oprávnění k dokumentu máte.
If you're not the document author, you can see which document permissions you have.
CzechMěly by se zobrazit ikony ostatních počítačů, které jsou aktuálně součástí sítě.
You should see icons for the other computers that are currently part of your network.
CzechNa stránce Zadejte text titulku zadejte text, který se má zobrazit jako titulek.
On the Enter text for title page, type the text that you want to appear as the title.
CzechChcete-li zprávu zobrazit v podokně náhledu, klepněte na ni v seznamu zpráv.
To view the message in the Preview pane, click the message in the message list.
CzechChcete-li, aby se okna znovu zobrazila, odsuňte ukazatel z tlačítka Zobrazit plochu.
To make the windows reappear, move the pointer away from the Show desktop button.
CzechKdyž odešlu fotomail, kdo může zobrazit mé fotoalbum ve službě Microsoft SkyDrive?
When I send a photo email, who can see my photo album on Microsoft SkyDrive?
CzechUmožňuje také zobrazit nebo spravovat certifikáty nainstalované v počítači.
You can also view or manage the certificates that are installed on your computer.
CzechDalší informace můžete také zobrazit podržením ukazatele myši nad tímto tlačítkem.
You can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
CzechZaškrtněte políčka u zobrazení, která chcete zobrazit v navigačním podokně.
Select the check boxes for the views you want to appear in the navigation pane.
CzechZrušte zaškrtnutí políček u zobrazení, která nechcete zobrazit v navigačním podokně.
Clear the check boxes of the views you don't want to appear in the navigation pane.
CzechUvádíme některé důvody, proč se odkazy na podstránky u reklam nemusejí zobrazit:
Here are some common reasons that Ad Sitelinks may not show for your ads:
CzechMůže se zobrazit zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.
You might see a notification indicating whether the update was successful.
CzechChcete-li zprávu zobrazit v samostatném okně, v seznamu zpráv na ni poklepejte.
To view the message in a separate window, double-click the message in the message list.
CzechPo nastavení sítě se lze pomocí nabídky Zobrazit dostupné sítě snadno připojit.
Once your network is set up, the View Available Networks menu makes it easy to connect.
CzechPokud bylo místo upraveno komunitou, můžete zobrazit historii těchto úprav.
If the community has edited a place, you can view the history of these edits.
CzechJe také možné zobrazit náhled vytisknuté stránky pomocí možnosti Náhled.
You can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
CzechExistuje mnoho typů obrázků a některé nelze v programu Fotogalerie zobrazit.
There are many types of pictures, and not all will appear in Photo Gallery.