CS

změna {ženský rod}

volume_up
Reakcí na ni je změna - změna paliv, změna spotřeby a změna v srdci.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Změna probíhá, a ta změna, ke které dochází nespočívá ve změně software.
Change is happening, and the change that is happening is not one that is in software.
Změna nezaručuje nutně pokrok, ale pokrok nevyhnutelně vyžaduje změnu.
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
volume_up
amendment {podstatné jméno}
Změna jednacího řádu z důvodu zavedení společného rejstříku transparentnosti (
Amendment of the Rules following the establishment of a common Transparency Register (
Předložená změna alespoň zahrnuje všechny výjimky, včetně těch předpokládaných.
At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (hlasování)
Amendment of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (vote)
změna (také: přechod)
volume_up
transition {podstatné jméno}
Sankce Evropské unie by neměly být zrušeny do té doby, než bude zjevné, že byla zahájena změna režimu.
No European Union sanctions should be lifted before an evident regime transition has commenced.
Běloruský lid zoufale potřebuje změnu režimu.
Regime transition is desperately needed for the people of Belarus.
A nejen to, potřebujeme velkou změnu, abychom se tam dostali, a cestu k ní musíme vydláždit dobrými věcmi.
And not only that, we need to create a Great Transition to get there, and we need to pave that great transition with good things.
změna (také: odchylka, rozdíl, rozpor)
volume_up
variance {podstatné jméno}
Z toho důvodu jsem předložil pozměňovací návrh, v kterém se navrhuje tato změna.
I have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
anthropogenic landscape alteration
Ve Spojených státech pozorujeme radikální změnu krajiny vysokých financí.
Indeed, in the United States we are witnessing radical alterations in the landscape of high finance.
volume_up
redesign {podstatné jméno}
změna (také: prolínání)
volume_up
changeover {podstatné jméno}
Komise by jejich přípravy plně podporovala, včetně příprav na faktickou změnu měny.
The Commission would support their preparations fully, including preparations for the actual cash changeover.
Neodsuzujeme změnu moci, ale odsuzujeme možné pokračování nedostatečné demokracie v blízké budoucnosti.
We do not condemn the changeover of power, but we do condemn the possible continuation of a lack of democracy in the near future.
změna (také: přeměna)
volume_up
change over {podstatné jméno}

Příklady použití pro "změna" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStručně řečeno, klimatická změna na konferenci na Bali byla pouhým předstíráním.
In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
CzechZměna velikosti hodně položek, například aplikací připnutých k úvodní obrazovce
Zoom in or out of a large number of items, like apps pinned to the Start screen
CzechAť s Kodaní nebo bez Kodaně, změna klimatu bude následující desetiletí s námi.
Copenhagen or no Copenhagen, climate change will be with us for decades to come.
CzechPředložená změna alespoň zahrnuje všechny výjimky, včetně těch předpokládaných.
At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
CzechPodle mého názoru je tato otázka pro Evropu mnohem důležitější než změna klimatu.
I think that this issue is much more important for Europe than climate change.
CzechZměna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely (
EC/Seychelles Agreement - fishing opportunities and financial contributions (
CzechDalší informace o změně nebo resetování hesel naleznete v tématu Změna hesla.
For more info about changing or resetting passwords, see Change your password.
CzechInformace o změnách barev v systému Windows najdete v tématu Změna barev v počítači.
To learn how to change colors in Windows, see Change the colors on your computer.
Czech(Další informace o vlastnostech souboru získáte v části Změna vlastností souboru.)
(For more information about file properties, see Change the properties for a file.)
CzechA vzhledem k tomu vám říkám, že to, co potřebujeme, je změna Paktu stability.
As such, I would say to you that what is needed is a change to the Stability Pact.
CzechMyslím si, že změna, která zaručuje akademickou výchovu, je obzvlášť důležitá.
I think that the change where we guarantee academic training is extremely important.
CzechDalší informace naleznete v tématu Import, export nebo změna formátu kontaktů.
For more information, see Import, export, or change the format for contacts.
CzechNesprávná změna v registru počítače může způsobit, že počítač přestane fungovat.
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
CzechJestliže přidáte nebo odstraníte složku, změna se projeví i ve vaší knihovně Windows.
When you add or remove a folder, the change is reflected in your Windows library.
CzechNa panelu Nastavení prezentace klikněte na ikonu Změna nastavení prezentace.
На плитці Параметри презентації клацніть піктограму Змінити настройки презентації.
CzechZměna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (
Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
CzechTřetí velkou transformaci představuje změna v tom, jak věci prakticky fungují.
The third major transformation is the change to how things work in practice.
CzechZměna klimatu je globální výzvou, na kterou bychom měli připravit globální odpověď.
Climate change is a global challenge for which we should prepare a global response.
CzechZjednodušení právních předpisů Společenství (změna jednacího řádu) (hlasování)
Simplification of Community legislation (amendments of the Rules of Procedure) (vote)
CzechZměna klimatu na nás jistě nebude čekat, což znamená, že musíme jednat hned.
Climate change will certainly not wait for us, which means that we have to act now.