česko-anglicko překlad pro "zejména"

CS

"zejména" anglický překlad

CS

zejména {příslovce}

volume_up
Ženy jsou ovlivněny zejména nedostatkem infrastruktury ve venkovských oblastech.
Women are particularly affected by the lack of infrastructure in rural areas.
Byly by kontraproduktivní, zejména pro demokratickou opozici.
They would be counterproductive, particularly for the democratic opposition.
Vítám zejména spolupráci v oblasti humanitárních krizí a přírodních katastrof.
I particularly welcome cooperation on humanitarian crises and natural disasters.
Zde mají zásadní význam inovace a energetika - zejména energetická bezpečnost.
Innovation and energy - especially energy security - are key in this regard.
To platí zejména o uvěznení mírumilovných občanů z politických důvodů.
This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Systém kontrol a protivah je oslaben, zejména nezávislost soudnictví.
Checks and balances are weakened, especially the independence of the judiciary.
zejména
Podporujeme přístup Komise, zejména přístup zmiňovaný panem komisařem Fülem.
We support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
Mezi tato opatření patří zejména posílení právního postavení skupin výrobců.
These include, in particular, strengthening the legal position of producer groups.
Modernizace dopravní infrastruktury je aktuální zejména v případě železniční dopravy.
Upgrading the transport infrastructures applies in particular to rail transport.
Tuto otázku můžeme řešit účinně jen tehdy, když budeme jednat zejména na celosvětové úrovni.
However, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Zasahuje zejména výrobce řepy a pracovníky cukrovarů.
It strikes primarily at beet producers and sugar factory workers.
Tou mám na mysli zejména znovu usazení uprchlíků ze třetích zemí.
I am thinking primarily of the resettlement of refugees from third countries.
zejména (také: obzvláště, především)
K tomu bude zejména nutné podpořit prostředí příznivé pro podnikání a investice.
This will notably require promoting a more business- and investment-friendly environment.
Jaká jiná opatření zaměřená zejména proti stereotypům hodlá v této oblasti přijmout?
What other measures does it intend to take, notably to combat stereotypes?
Dotýká se milionů Evropanů, zejména v nových členských státech.
It affects millions of Europeans, notably in the new Member States.
zejména (také: hlavně, většinou)
Na místo protikřesťanského komunismu dnes nastoupil zejména militantní islám.
The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Zde mám na mysli zejména země patřící k Evropské unii.
I am thinking principally, here, about countries belonging to the European Union.
(ET) Dosud se naše politika v oblasti ovzduší zabývala zejména sektorem energetiky.
(ET) So far our climate policy has focused principally on the energy sector.
zejména (také: především)
Liberálové se snažili zejména o osobní svobody a právo podnikat.
Liberals were chiefly concerned with individual freedoms and the right of entrepreneurship.
V navrhovaném usnesení se soustředíme zejména na bezpečnost výrobku, přičemž tímto výrobkem je hračka.
In the proposed resolution we are concentrating chiefly on product safety, the product being a toy.
. ~~~ Zejména od otců, pokud jste muž.
They are sucked in from other people: chiefly, if you're a man, your father, and if you're a woman, your mother.
zejména (také: jednak)
Doprava hraje při dosažení těchto cílů, zejména v městských oblastech, důležitou roli.
Transport will play a big part in meeting these targets, certainly in urban areas.
Veřejné orgány, zejména na místní úrovni, musí rovněž sehrát svou úlohu.
Public authorities, especially local ones, must play their part too.
Proto jsou potřeba důkazy, zejména ze strany členských států a Rady.
Evidence is therefore required, particularly on the part of the Member States and the Council.

Příklady použití pro "zejména" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTento typ signálu je k dispozici po celém světě a je populární zejména v Evropě.
This type of program content is available around the world and is popular in Europe.
CzechPodpora je potřebná zejména v oblasti regionálního rozhodování a spolupráce.
Support is needed, mainly to increase regional decision making and cooperation.
CzechUpozorněte je na něco, co jsme se naučili, zejména: "Nemluvte s cizími lidmi."
Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
CzechMezi tyto prostředky patří ovšem zejména zavedení ekonomického řízení Unie.
These means include, for example, the establishment of an EU economic government.
CzechV jakékoli dnešní válce tvoří většinu obětí civilisté, zejména ženy a děti.
In any war today, most of the casualties are civilians, mainly women and children.
CzechA proto je třeba, abychom se zejména snažili podporovat harmonii mezi náboženstvími.
So therefore we need a special effort for the promotion of religious harmony.
CzechZejména díky iniciativě Francie byla tato spolupráce v poslední době dále posílena.
Mainly on France's initiative, this cooperation has been further intensified lately.
CzechMoje druhá poznámka se týká politik, zejména Společné zemědělské politiky (SZP).
My second point concerns the policies, and firstly the common agricultural policy (CAP).
CzechJe pravda, že tyto systémy se dotýkají zejména dálnic a dopravy v rámci sítě TEN-T.
It is true that these systems address mainly the highway and TEN-T traffic.
CzechMusíme podniknout další odvážné a účinné kroky, a to podle mého názoru zejména tyto:
Bold and effective additional action is necessary, mainly - in my view - as follows:
CzechPomoci jim dostat se do bezpečí, zejména do Egypta, rovněž bylo jednou z priorit.
Helping them to get to safety, mostly in Egypt, has also been a priority.
CzechZejména jsme usilovali o to, aby byla do této směrnice zahrnuta elektřina.
We have specifically fought for electricity to be included in this directive.
CzechMám na mysli zejména instrukce ohledně údržby a zdravotní a bezpečnostní varování.
I am thinking, among other things, of care instructions and health and safety warnings.
CzechTyto gangy často oklamou zejména mladé ženy a pak je nutí pracovat jako prostitutky.
These gangs often dupe mainly young women and then force them to work as prostitutes.
CzechEvropská unie musí zakročit zejména proti tomuto znepokojivému vývoji.
The European Union needs to act specifically against this worrying development.
CzechOstatní části světa, zejména Evropa, by se měly z této katastrofy poučit.
Other parts of the world, including Europe, should learn lessons from this disaster.
CzechStudie dospěla k závěru, že tento návrh nemůžeme přijmout, a to zejména ze tří důvodů.
The study concluded that we could not accept this proposal, mainly for three reasons.
Czech(FI) Paní předsedající, ve svém projevu se chci zaměřit zejména na politiku soudržnosti.
(FI) Madam President, in my speech I want to focus mainly on cohesion policy.
CzechNemůžeme podpořit zejména plány na zřízení evropského policejního sboru pro sport.
Specifically, we cannot support the idea of setting up a European police force for sport.
CzechJsou zapotřebí další zlepšení, zejména je třeba věnovat větší pozornost dětem.
Further improvements are still required, including more attention being given to children.