CS

zdůraznit {tranzitivní sloveso}

volume_up
Chtěl bych zdůraznit mimořádný duchovní a politický význam českého předsednictví.
I stress the special intellectual and political importance of the Czech presidency.
Dovolte mi, opětovně zdůraznit důležitost spolupráce s Evropským parlamentem.
Let me stress once more the importance of cooperation with the European Parliament.
Mohu jen zdůraznit strategický význam dobrých vztahů s Latinskou Amerikou.
I cannot help but stress the strategic importance of good relations with Latin America.

Příklady použití pro "zdůraznit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěl bych snad zdůraznit, že to je ideální případ - skutečnost je často odlišná.
Perhaps I should stress that is in an ideal world - reality is often different.
CzechNa tomto místě musím zdůraznit, že územní celistvost Iráku musí být zachovaná.
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
CzechDále chci zdůraznit, že musíme dbát o to, abychom nešířili zmatek a nejistotu.
My second point is that we must be careful not to add confusion to uncertainty.
CzechPane předsedající, chci zde jako komisař jen ve stručnosti zdůraznit jednu věc.
Mr President, briefly, I want to stress one thing as the Commissioner is here.
CzechChtěli bychom však zdůraznit své stanovisko k bodům týkajícím se minimální mzdy.
However, we wish to make clear our position on the points relating to minimum wages.
CzechChtěl bych zdůraznit mimořádný duchovní a politický význam českého předsednictví.
I stress the special intellectual and political importance of the Czech presidency.
CzechChtěl bych také zdůraznit, že je potřeba více synergií s jinými nástroji politiky.
I would also stress the need for more synergies with other policy instruments.
CzechChtěli bychom také zdůraznit, že jsme snížili rezervu na budovy o 4 milióny EUR.
We would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
CzechChtěl bych zdůraznit, že postup v této problematice musí mít globální dimenzi.
I should like to emphasise that action on this matter must have a global dimension.
CzechSamozřejmě, měl by zdůraznit také náš požadavek jednorázové bezpečnostní kontroly.
Of course, it should also give emphasis to our demand for one-stop security.
CzechDovolte mi, opětovně zdůraznit důležitost spolupráce s Evropským parlamentem.
Let me stress once more the importance of cooperation with the European Parliament.
CzechOsobně nikoho takového nemám, ale chtěla bych jen zdůraznit, jak je to absurdní.
Personally I have none of these, but I would still like to point out how absurd it is.
CzechJedno bych chtěl zdůraznit, nepovažujeme to za úplné vzdělání z matematiky.
And I want to make it clear, we don't view this as the complete math education.
CzechChtěl bych zdůraznit potřebu širšího označování značkou CE, která je zcela nezbytná.
I would emphasise the need for more CE marking, which is absolutely essential.
CzechMůžeme jen zdůraznit skutečnost, že voda se stala cenným a vzácným zdrojem.
We can only stress the fact that water has become a precious and rare resource.
CzechChceme zdůraznit, že regionální politika je základním zdrojem investic do růstu.
We want to emphasise that regional policy is the basic source of investment in growth.
CzechV této souvislosti je třeba zdůraznit možnost internalizace externích nákladů.
In this context, it is worth noting the possibility of internalising external costs.
CzechChci zdůraznit, že podle mého názoru tento problém zahrnuje řadu významných aspektů.
I wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
CzechRovněž musíme zdůraznit, jak velice je zdravá fiskální politika důležitá.
We must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
CzechJe však třeba zdůraznit, že ne všechny členské státy jsou schopny ji provádět.
However, it should be emphasised that not all Member States are able to implement it.