CS

zdůrazňovat {sloveso}

volume_up
Buďto můžeme zdůrazňovat a upozorňovat na dogmatické a nesnášenlivé aspekty našeho vyznání, nebo se můžeme vrátit k rabínům.
We can either go on bringing out or emphasizing the dogmatic and intolerant aspects of our faith, or we can go back to the rabbis.
Proto musíme skutečně zdůrazňovat úlohu, kterou musí v této oblasti hrát zdravotničtí odborníci.
This is why we really need to accentuate the role that health professionals have to play in this area.
zdůrazňovat

Příklady použití pro "zdůrazňovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSkutečně to považuji za nesmírně pozitivní krok vpřed, který je třeba zdůrazňovat.
I really do regard this as an extremely positive move which should be highlighted.
CzechNavíc není třeba zvlášť zdůrazňovat, že trvalý příjem je ochrana proti chudobě.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
CzechNaše smlouva by měla zdůrazňovat dodržování těchto sdílených závazků a respektování zájmů.
Our treaty should emphasise respect for these shared commitments and interests.
CzechI nadále budeme zdůrazňovat důležitost dialogu mezi Irákem a jeho sousedy.
We will continue to stress the importance of dialogue between Iraq and its neighbours.
CzechNemusím zdůrazňovat, že by to výrazně prospělo jen malé skupince členských států.
I do not have to point out that it would largely benefit only a small group of Member States.
CzechMěli bychom proto zdůrazňovat význam výchovy spíše než vzdělávání.
We should therefore stress the importance of upbringing rather than education.
CzechNení ani třeba zdůrazňovat, že odpovědí musí být vládní kontrola úvěrů.
It goes without saying that the answer is government control of credit.
CzechA nemusím zdůrazňovat, že to je pro spotřebitele přespříliš tvrdý oříšek.
This, I need hardly say, is clearly asking too much of consumers.
CzechS tímto vývojem nesouhlasíme a budeme to zdůrazňovat prostřednictvím příkladu SWIFT.
We do not agree with this development and we will be highlighting this using the example of SWIFT.
CzechDomnívám se, že je důležité zdůrazňovat úlohu žen v zemědělských podnicích a venkovských oblastech.
I feel it is important to emphasise the role played by women in farms and rural areas.
CzechNení nutné zdůrazňovat, že jakýkoli jiný výklad zasluhuje respekt.
It goes without saying that any other interpretation merits respect.
CzechProto musíme i nadále zdůrazňovat, že násilí na ženách není přirozené ani nevyhnutelné.
We must, therefore, continue to stress that violence against women is neither natural nor unavoidable.
CzechV rámci nadcházejících jednání budeme zdůrazňovat rozvojové otázky.
We will particularly highlight development issues within the context of the ongoing negotiations.
CzechNení třeba zdůrazňovat význam této zprávy, zvláště ne za současných okolností.
There is no need for us to stress the importance of this report, especially not in the current circumstances.
CzechNení třeba zdůrazňovat, že české předsednictví tyto návrhy vítá a přikládá jim velkou důležitost.
The Czech Presidency of course welcomes these proposals and attaches great importance to them.
CzechUznávám, že vzdělávání je velmi důležité, ale vedle něj musíme zdůrazňovat daňové záležitosti.
I acknowledge that training really is very important, but alongside it we must highlight tax matters.
CzechMusím opravdu zdůrazňovat, že toto hlasování nutně neodráží většinový názor v Parlamentu?
Do I really need to point out that this vote does not necessarily reflect the majority view of Parliament?
CzechZajištění rovného postavení žen a respektu k nim je úkol, který není třeba zdůrazňovat pouze dnes .
Ensuring equality and respect for women is not a task that deserves to be highlighted today only.
Czech(PL) Vážený pane předsedající, význam spokojenosti zákazníků pro podniky není třeba zdůrazňovat.
(PL) Mr President, there is no need to stress the importance of customer satisfaction for businesses.
CzechNení třeba zdůrazňovat, že je velmi obtížné jasně rozlišit spotřební a průmyslové zboží.
It goes without saying that it is very difficult to draw the line between consumer goods and industrial goods.