česko-anglicko překlad pro "zaujmout"

CS

"zaujmout" anglický překlad

CS zaujmout
volume_up
{sloveso}

zaujmout (také: angažovat, najmout, napadnout, obsadit)
Během navrhování této zprávy nebylo možné zaujmout žádné kritické stanovisko k jaderné energii.
During the drafting of this report it was impossible to engage in any critical reflection on nuclear energy.
Zároveň jsou EU a Spojené státy připraveny zaujmout k Íránu konstruktivní přístup, pokud jde o tento problém a další problémy v oblasti.
At the same time the EU and the US are ready to engage with Iran in constructive approaches to this and other problems in the region.
Evropské společenství se proto musí aktivněji angažovat a zaujmout stanovisko k této novodobé hrozbě a docílit i vymahatelnost.
The European Community must therefore become more actively engaged and adopt a position with respect to this modern threat as well as taking practical steps.
zaujmout (také: chytat, chytit, dopadnout, ovládnout)
Proto musíme naše lidi zaujmout a angažovat je - a odborně je připravit -, aby se celý proces odehrál zde.
Thus, we need to capture the interest of our people and get them involved in such a way - we need to train them in such a way - that the whole process takes place here.
Napadlo mě při ní mnoho osobních myšlenek, což je jasným důkazem, že se vám v této bezpochyby nesmírně důležité otázce podařilo zaujmout mou pozornost.
Many personal ideas have come to mind, and that is undeniable proof that you have captured my interest on a subject that is obviously extremely important.
Evropský systém orgánů musí zaujmout úlohu Rheiy, Kronosovy ženy, což znamená, že Kronose musíme přemoci, jinými slovy využít čas k řešení krize co nejlépe.
The European institutional system must assume the role of Rhea, Cronos's wife, which means we have to get the better of Cronos, in other words, make the most of the time for dealing with the crisis.
Evropská unie musí být schopna k těmto otázkám zaujmout společné a jednotné stanovisko, jehož cílem bude vytvořit bezpečnější svět s postupně ubývajícím počtem zbraní.
The European Union must be capable of assuming a common and coherent position on these questions, aimed at creating a world which is safer and increasingly free of weapons.
zaujmout (také: obsadit, obsazovat, okupovat, zabrat)
Dále se pak ženy musí více zapojit do měnění přístupů tak, aby mohly zaujmout takové místo ve společnosti, jaké si zaslouží.
In another respect, women need to get involved more in changing attitudes so that they can occupy the place in society they deserve.
Jako se politika EU zaměřuje na své občany, stejně tak by hlavní pozici v budoucích plánech o řízení Arktidy měli zaujmout lidé, kteří v této oblasti žijí.
Just as at the centre of EU policy are its citizens, so in plans to manage the Arctic, the key position must be occupied by the Arctic's people.
Měli bychom také jednat o situaci velmi mnoha lidí, kteří se nacházejí v uprchlických táborech nebo na okupovaných územích Maroka, k tomu je skutečně nutno zaujmout jasný postoj.
We should also be discussing the situation of the very many people who are in refugee camps, or in the occupied areas of Morocco, a context on which a clear position is really needed.
zaujmout (také: upoutat)

Příklady použití pro "zaujmout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechProto se domnívám, že je nutné v této otázce zaujmout diverzifikovaný přístup.
I believe, therefore, that we need to take a diversified approach on this issue.
CzechTyto faktory zdůrazňují skutečnost, že je naprosto nezbytné zaujmout jiný přístup.
These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
CzechMyslím si, že k řešení krize bychom měli zaujmout lepší a rozhodnější přístup.
I think that we should have a better and stronger approach to tackling the crisis.
CzechEU musí zaujmout pevné stanovisko, aby ochránila spotřebitele a jejich zdraví.
The EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
CzechSleduje nás celý svět, my však nejsme reálně schopni zaujmout společný přístup.
The whole world is watching but we are not managing to really get a common approach.
CzechChtěl bych poblahopřát zpravodajce, že se jí podařilo zaujmout vyvážený postoj.
I would like to congratulate the rapporteur for finding a balanced position.
CzechRada by měla zaujmout stejný postoj při přizpůsobování Paktu o stabilitě a růstu.
The Council should take the same approach in adapting the Stability and Growth Pact.
CzechChtěla jsem zaujmout stanovisko proti přetrvávajícímu využívání jaderné energie.
I wished to take a stand against the ever-persistent use of nuclear power.
CzechPosléze budeme moci zaujmout konstruktivní přístup k rozvoji reálného hospodářství.
Then we can also be constructive regarding the development of a real economy.
CzechEU musí zaujmout pevné postavení, aby chránila spotřebitele a jejich zdraví.
The EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
CzechJe tedy zřejmé, že musíme k této otázce zaujmout stanovisko také na evropské úrovni.
Clearly, therefore, we must also adopt a position on this issue at European level.
CzechPrávě kvůli své historii musí Evropa v této oblasti zaujmout pevné stanovisko.
Precisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
CzechTo je tedy postoj, který bychom měli při výhledu do příštích týdnů zaujmout.
This, then, is the view we should take as we look ahead to the coming weeks.
CzechPodle mého názoru musí ve směrnici zaujmout jasné místo i práva cestujících.
In my opinion, passengers' rights must also be given a clear place in the directive.
CzechZemědělství nepochybně musí zaujmout kladný postoj k problematice životního prostředí.
Of course farming needs to take a positive approach to environmental issues.
CzechMy, Evropská unie, musíme zaujmout přední místo v úsilí o zvrácení tohoto trendu.
We, as the European Union, must take the lead in reversing this trend.
CzechČlenské státy - 27 vlád - pak budou muset k této otázce zaujmout postoj.
The Member States - the 27 governments - will then have to take a position on this.
CzechPři jednání o tomto textu jsme chtěli zaujmout ambiciózní, ale přesto pragmatický postoj.
When negotiating this text, we wanted to take an ambitious yet pragmatic approach.
Czech(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zaujmout odlišný přístup.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to take a different approach.
CzechJsme pobízeni potřebou zaujmout společné evropské reakce a ujmout se světového vedení.
We are spurred on by the need to adopt joint European responses and take a global lead.