česko-anglicko překlad pro "zaujímat"

CS

"zaujímat" anglický překlad

CS zaujímat
volume_up
{sloveso}

zaujímat (také: obsadit, obsazovat, okupovat, zabrat)
Základní sdělení je jasné: lidská práva by měla zaujímat v zahraniční politice Evropské unie ústřední místo.
The core message is clear: human rights should occupy a central place in the foreign policy of the European Union.
A k tomu nestačí jen slova, pane předsedo Komise - musí zaujímat viditelné, čelní místo v pokynech a v ambiciózním sociálním programu.
This requires more than comments, Commission President; it must occupy a visible, prominent position in the guidelines and in an ambitious social agenda.

Příklady použití pro "zaujímat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Czech(PL) Paní předsedající, pane komisaři, nemusíte zaujímat tak obrannou pozici.
(PL) Madam President, Commissioner, you did not need to take such a defensive position.
CzechNelze k nim zaujímat selektivní, okolnostmi podmiňovaný nebo účelový postoj.
You cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.
CzechJsem přesvědčen, že tyto záležitosti by měly v evropské agendě zaujímat nejpřednější místo.
I believe that these issues should be as high as possible on the European agenda.
CzechProto v rámci evropské politiky výzkumu již nemůžeme zaujímat rozptýlený přístup.
That is why we cannot continue to adopt the watering can principle in European research policy.
CzechJsem toho názoru, že bychom se měli poučit z krize a pak zaujímat postoje.
It is my view that we should learn from a crisis and adopt positions.
CzechDůsledky hospodářské a finanční krize budou na programu zaujímat přední místa.
The consequences of the economic and financial crisis will appear high up on the Council agenda.
CzechKromě toho tento zákon zavede povinnost médií zaujímat vyvážený přístup.
In addition, the law will introduce an obligation on the media to take a balanced approach.
CzechEvropa musí i nadále zaujímat aktivní postoj ke všem bodům v agendě týkající se občanů EU.
Europe must continue to take an active stance on all the items on the EU citizens' agenda.
CzechRada proto není oprávněná zaujímat stanovisko k této záležitosti.
The Council is not therefore competent to give an opinion on this issue.
CzechMyslím si, že všichni musíme zaujímat velmi realistický a kritický postoj k Afghánistánu.
I believe that we all need to take a very realistic and discriminating attitude towards Afghanistan.
CzechNesmíme zastírat vážnost situace, ale není důvod zaujímat negativistické a fatalistické postoje.
We must not hide the seriousness of the situation, but we must not be negative and fatalistic.
CzechVe všech případech chceme vůči USA zaujímat pozitivní postoj vůči nové administrativě USA.
In all cases, we want to take a positive and constructive attitude towards the new US administration.
CzechZ toho důvodu by měly tyto pamětihodnosti zaujímat v daném počtu ocenění přední místa.
That is why they should take first place in the quota.
CzechEU si musí položit otázku, jaké chce zaujímat místo a jaké si chce určit priority.
The EU needs to ask itself where it wants to position itself and what priorities it is going to set for itself.
CzechÚkolem Evropy je podporovat je v tomto úsilí a doplňovat jejich činnost, ne však zaujímat jejich místo.
Europe is there to support them and to complement what they do but not to take their place.
CzechMyslím si, že Evropa má v této oblasti zaujímat stěžejní místo.
I think Europe has a key role to play in this field.
CzechV návaznosti na to by osoby pracující v domácnosti měly při uplatňování svých práv zaujímat silnější postavení.
Following on from that, domestic workers should be in a stronger position to exercise their rights.
CzechBylo by ovšem dost obtížné zaujímat k nim záporný postoj.
Indeed it would be rather difficult to be negative.
CzechJak významné místo by měla zaujímat v regionální politice?
How prominent should it be within regional policy?
CzechProto nebudu zaujímat detailní komentář k tomu, abych porovnával věkové hranice v jednotlivých členských státech.
This is why I do not want to comment in detail on the different retirement ages in individual Member States.