česko-anglicko překlad pro "zasahovat"

CS

"zasahovat" anglický překlad

CS zasahovat
volume_up
{sloveso}

1. generál

Výbor pro životní prostřední se snaží zasahovat do vnitrostátních záležitostí.
The Environment Committee is trying to interfere with national matters.
(Potlesk) Nechceme teď politicky zaplétat a zasahovat.
(Applause) CA: We are not to get involved politically and interfere in that way.
EU proto není oprávněna do této oblasti zasahovat.
It is therefore not our responsibility in the EU to interfere in this issue.
Je naše povinnost zasahovat v této části světa, stejně jako v případě Sýrie.
It is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Evropská unie má politickou, společenskou i morální povinnost zasahovat.
The European Union has a political, social and moral duty to intervene.
Evropská unie nemá žádnou pravomoc v takových případech zasahovat.
The European Union has no competence to intervene in such cases.
zasahovat (také: narážet, přesahovat)

2. "do"

zasahovat
volume_up
to encroach {sl.} (on)
Vymáhání nebo ochrana práv jedněch nesmí zasahovat do práv a oprávněných zájmů druhých.
The enforcement or protection of the rights of some must not encroach on the rights and justified interests of others.
Evropa nesmí zasahovat do sféry soukromého podnikání a musí respektovat požadavky našich regionů.
Europe must not encroach on the sphere of private enterprise and must respect the requests of our regions.
Úkolem zákonodárce EU není vypracovávat taková nařízení a tak vážně zasahovat do sebeurčení členských států.
It is not within the remit of the EU legislator to lay down the regulations in question, thereby seriously encroaching on the self-determination of the Member States.

Příklady použití pro "zasahovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechEvropa nebude úspěšná, pokud bude zasahovat do všech oblastí lidského života.
Europe will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
CzechTo není oblast, do níž by měla zasahovat Evropská unie nebo Evropský parlament.
This is not an area for interference by the European Union or the European Parliament.
CzechNicméně se domníváme, že toto není oblast, kde je vhodné zasahovat na úrovni EU.
However, we do not believe that this is an appropriate area for intervention at EU level.
CzechParlamenty do toho doposud mohly jen omezeně zasahovat a to je třeba změnit.
Until now, the parliaments have had little say in the matter and we must put a stop to this.
CzechRozhodnutí musí záležet na lidech a EU do něj nesmí dále zasahovat.
The decision must be left to the people and must not be influenced further by the EU.
CzechMožná chce jen nasát moc a zasahovat do každodenního života lidí.
Maybe it just wants to suck the power up so it can dabble in people's everyday lives.
CzechNemá však smysl zasahovat silou, neboť by to mohlo mít spíš opačný dopad.
However, it does not help to force the situation as this could have totally the opposite effect.
CzechNeměli bychom zasahovat do jednotlivých případů a snažit se je ovlivňovat.
We should not barge in and try to influence an individual case.
CzechA do tohoto práva suverénního státu nelze zvenku nijak zasahovat.
This right of a sovereign state cannot be interfered with from outside.
CzechEU také přislíbila, že nebude zasahovat do irských daní, a to díky Dublinu.
The EU has also guaranteed that it will not meddle with taxes in Ireland, and this thanks to Dublin.
CzechJe nutné zasahovat i tam a Evropská unie musí předložit patřičné návrhy na spolupráci.
We must fly the flag there too, and the European Union must make appropriate cooperation proposals.
CzechJak se jednoznačně praví v oznámení, Komise nemíní do této rozmanitosti zasahovat.
As the communication clearly states, the Commission has no intention of interfering with this diversity.
CzechPožadujeme, abychom měli moc zasahovat do toho, jakým způsobem se tyto otázky řeší.
We demand to have our say on how this issue is addressed.
CzechAž dosud jsme nemohli nijak zasahovat do skutečného výkonu pravomoci, kterou jsme předtím přenesli.
Until now, we had no say in what happens to the powers that we had previously delegated.
CzechPozději jsem však zjistil, že chci zasahovat i do těch dat.
But later, I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
CzechNedostatečná bezpečnost znamená, že humanitární organizace již nemohou nijak zasahovat.
The lack of security in the area means that humanitarian organisations can no longer provide any intervention.
CzechNebudeme zasahovat do skladby energetických zdrojů členských států - to by mohla být nekonečná diskuse.
We will not enter into the energy mix of the Member States - that could be a discussion without end.
CzechDejme tomu, že by například Nizozemí začalo někdy v budoucnosti zasahovat do práv přistěhovalců.
Suppose the Netherlands, for example, starts tampering with the rights of migrants at some point in the future.
CzechVětšinu z poslanců tohoto Parlamentu by ani nenapadlo zasahovat do demokratických voleb národů EU.
Most of those in this House would never dream of interfering in the democratic elections of peoples of the EU.
CzechV této souvislosti by pravomoc EU neměla zasahovat dále, než k otázkám spojeným se společnou rybářskou politikou.
In this context, the EU's remit should not go beyond questions relating to the common fisheries policy.