česko-anglicko překlad pro "zasáhnout"

CS

"zasáhnout" anglický překlad

volume_up
zasáhnout {refl. sl.}

CS zasáhnout
volume_up
{sloveso}

1. generál

zasáhnout (také: intervenovat, zakročit, zasahovat)
Italská státní pokladna musela zasáhnout ve prospěch hodnoty dluhopisů.
The Italian Treasury had to intervene to support the value of the bonds.
Bezpečnostní síly musejí ihned zasáhnout, aby zastavily stupňování násilí.
The security forces have to intervene right away to stop an escalation of violence.
Proto musíte zasáhnout - bezpečnostní důvody nesmí být dovoleno zneužívat.
You must intervene, therefore - the safety arguments must not be allowed to be abused.
zasáhnout (také: bít, narazit, trefit, udeřit)
Ale se starou puškou ani ten nejlepší střelec z celé holandské armády nemohl zasáhnout cíl.
But with an old gun, not even the best marksman in the armed forces could have hit the mark.
Bylo to tak vážné, že při evakuaci nejhůře zasažených oblastí musela zasáhnout armáda.
It was so bad that the army had to intervene to evacuate the hardest hit areas.
And you can hit it again.
zasáhnout (také: afektovat, dojmout, dojímat, ovlivnit)
Sankce musí být dobře cílené a musí zasáhnout představitele režimu, ne obyčejné občany.
Sanctions must be well-targeted and affect the regime's representatives, not ordinary citizens.
Tento případ byl mimořádný právě tím, že jeho důsledky mohly zasáhnout některé jednotlivé členské státy jako celek.
This case was exceptional in that its consequences could have affected several individual Member States as a whole.
Ty musí být neustále připravené rychle a profesionálně zasáhnout v místech zasažených různými katastrofami, jejichž počet se celosvětově, nejen v Evropě, stále zvyšuje.
This must be constantly available to provide prompt, professional intervention in places affected by various disasters, which continue to grow in number not only on our continent, but worldwide too.
zasáhnout (také: zakročit)
zasáhnout (také: intervenovat)

2. "do"

zasáhnout
volume_up
to encroach {sl.} (upon)

Příklady použití pro "zasáhnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechA kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
And how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
CzechDůležité je zasáhnout proti násilí páchanému na ženách na úrovni členských států.
What we need is real action on violence against women at Member State level.
CzechŽádná z bangladéšských vlád nedokázala zasáhnout, a to je opravdu ostudné.
Every government of Bangladesh has failed to act and this is a downright disgrace.
CzechVeškerá špatná znamení hovoří jednoznačně: je třeba zasáhnout a iniciativa je na nás.
All the omens are clear: there is a need for action and we have something to do here.
CzechMyslím si, že musíme situaci pečlivě sledovat a v případě potřeby okamžitě zasáhnout.
I believe we need to monitor it very carefully and take immediate action if necessary.
CzechNavrhovaná opatření bohužel mohou negativně zasáhnout Českou republiku.
Unfortunately, the measures proposed may have a negative impact on the Czech Republic.
CzechNemohl jste nás informovat dříve nebo zasáhnout tak, abychom mohli vystoupit všichni?
Could you not have let us know earlier or intervened, so that we could all take the floor?
CzechVšichni souhlasí s tím, že bylo nutné zasáhnout a je dobře, že jsme zasáhli pohotově.
Everyone agrees that intervention was needed, and it is good that the action has been swift.
CzechPotřebujeme silný, výstražný dohled, mít právo zasáhnout a plnit funkci zprostředkovatele.
We need strong supervision with teeth, a right of intervention and a mediator function.
CzechMěli jsme moc zasáhnout do celého bankovního systému po celém světě.
We had a power cut right across the banking system right across the world.
CzechJe mimořádně náročné zasáhnout vědomí a mysl osoby, s kterou právě hovoříte.
It is extremely difficult to reach the conscience and mindset of the person we are talking to.
CzechKdyž lidé vědí, co se děje, můžeme ohledně toho zasáhnout.
When people have knowledge of what is happening, then we can take action on it.
CzechPři 21,4 % mladých Evropanů mladších 25 let, kteří jsou nezaměstnaní, je rozhodně čas zasáhnout.
With 21.4% of young Europeans under 25 unemployed, it is definitely time to take action.
CzechProto je nutné zasáhnout, a já tudíž vítám stanovisko celého Evropského parlamentu.
Action is certainly desirable, therefore, and so I welcome the position of the whole European Parliament.
CzechMise MONUC musí být schopna zasáhnout na ochranu civilního obyvatelstva proti bezprostřední hrozbě násilí.
MONUC must be able to act to protect civilians against imminent threats of violence.
CzechRáda bych upozornila na to, že ve více než 30 % případů nemůže veřejný ochránce práv vůbec zasáhnout.
I would like to point out that there is nothing the Ombudsman can do in over 30% of cases.
CzechŽádná kultura, žádný národ, nebo nacionalismus, nic ji nemůže zasáhnout, protože je to schopnost vcítění se.
No culture, no nation and nationalism -- nothing can touch it because it is empathy.
CzechPokud máme proti teroristickým činům účinně zasáhnout, je třeba přijímat tyto iniciativy stále.
Such initiatives need to be taken continuously if terrorist action is to be combated effectively.
CzechJde o jeden ze způsobů, jak zasáhnout proti pandemii AIDS.
It's one way to start looking at intervention with the AIDS pandemic.
CzechZadruhé, a myslím si, že zde by mohlo dojít k určité neshodě, musíme být rovněž připraveni zasáhnout.
Secondly - and I think here there might be some dissent - we must also be prepared to engage.