česko-anglicko překlad pro "zapomenout"

CS

"zapomenout" anglický překlad

CS zapomenout
volume_up
{sloveso}

1. generál

zapomenout (také: odnaučit se)
zapomenout

2. "na"

zapomenout (také: zapomínat)
volume_up
to forget {sl.} (sth.)
Navíc nám to nikdy nedovolilo zapomenout na bratrství a solidaritu.
Moreover, this never allowed us to forget fraternity and solidarity.
Neměli bychom zapomenout ani na ostatní soubory práv a skupiny zasluhující pozornost.
We should also not forget other sets of rights and groups that deserve attention.
Pokud jej stanovíme jako dobrovolný, můžeme na něj úplně zapomenout.
Well, if we make it voluntary, we might as well forget the whole thing.
zapomenout (také: zapomínat)
volume_up
to forget about {sl.} (sth.)
Parlament a Komise by se měly zbavit tohoto zlozvyku a zapomenout na tuto směrnici.
The Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
Jakmile pomine vlna emocí, mají skon na hrozbu terorismu a práva obětí zapomenout.
Once the wave of emotion has passed, they tend to forget about the terrorist threat and the rights of victims.
Jenom tento večer byly zmíněny Wroclav, Budapešť, Mnichov a mnoho dalších - nechci na ně zapomenout.
Just this evening, Wrocław, Budapest, Munich and many more were mentioned - I do not want to forget about them.

Příklady použití pro "zapomenout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNa tuto otázku humanismu nemůže předsednictví zapomenout a ani nikdy nezapomene.
This issue of humanity cannot be and is never forgotten by the presidency.
CzechMomentálně je situace taková, že lze konečně zapomenout i na poslední vzpomínky na válku.
It is at a stage when the last ghosts of war may finally be laid to rest.
CzechNesmíme však nikdy zapomenout na jeden faktor, totiž na lidský faktor.
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
CzechNesmíme na to zapomenout při diskusi o třech různých soudních případech.
We must remember this when discussing the three different court cases.
CzechJe to jistě velice užitečný nástroj, ale nesmíme zapomenout uvést, že má i své slabiny.
Of course it is a very useful tool but we must not fail to mention that it also has weaknesses.
CzechNesmíme zapomenout na náklady vniklé tím, že zavedeme tyto nové normy.
We must be mindful of the costs incurred by introducing new norms.
CzechNeměli bychom zapomenout rozlišovat mezi dvěma typy migračních toků v těchto dvou případech.
We should take care to distinguish between the two types of migratory flows in these two cases.
CzechOčkovací dávky mají různou kvalitu, a reálnou možností, na kterou nesmíme zapomenout, jsou i falešné doklady.
Batches of vaccine of varying quality and forged paperwork is a real probability.
CzechNesmíme zapomenout, že se účastníme přístupových jednání na základě kodaňských kritérií.
We have to remember that we are now engaged in accession negotiations based on the Copenhagen criteria.
CzechNesmíme však zapomenout na to, že nejdůležitějším faktorem v tomto nerovném boji je prevence.
However, it must not be forgotten that in this uneven fight the most important factor is prevention.
CzechNesmíme zapomenout, že jde o zdraví našich dětí, neměli bychom z toho tedy dělat čistě hospodářskou věc.
We must remember that the health of our children is at stake, and we should not economise on it.
CzechNeměli bychom také zapomenout na to, že epidemie cholery se změnou ročního období určitě zesílí.
And we should also bear in mind that the cholera epidemic is sure to increase with a change in the season.
CzechEvropská unie nám pomohla zapomenout na všechny ty otřesné divize obrněných vozidel či plynové komory.
The European Union has put the terrible Panzer divisions, the gas chambers - all of that - behind us.
CzechZločiny již nelze odčinit, ale neměli bychom na ně - a ještě více pak na jejich oběti - nikdy zapomenout.
Crimes cannot be undone, but they - and more importantly their victims - should never be forgotten.
CzechNesmíme zapomenout, že sami naši planetu nezachráníme.
We must remember that we cannot save the planet on our own.
CzechNesmíme na toto zapomenout v ničem z toho, co děláme.
We must not lose sight of that in anything else that we do.
CzechZávazek uskutečnit rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů, který EU přijala, nelze zapomenout.
The commitment that the EU made to realise the UN's Millennium Development Goals cannot be forgotten.
CzechVydáme-li se na summit o klimatu, nesmíme si s sebou zapomenout vzít jednu důležitou věc - realismus.
When we go to the climate summit, there is one important thing that we must remember to take with us: realism.
CzechDalší perspektivou, na kterou se nemůže a nesmí zapomenout, je důležitá úloha žen v boji proti chudobě.
Another perspective which can and must not be forgotten is the important role of women in combating poverty.
CzechDlouhodobě trpící lidé na Madagaskaru, z nichž mnozí žijí v naprosté bídě, nemohou na tuto ironii zapomenout.
This irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.