česko-anglicko překlad pro "zapojování"

CS

"zapojování" anglický překlad

EN
CS

zapojování {střední rod}

volume_up
zapojování (také: elektroinstalace, rozvod, vedení, zapojení)
volume_up
wiring {podstatné jméno}

Příklady použití pro "zapojování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTakže akt zapojování se a vytváření interaktivních představ ohohacuje význam.
So the act of engaging and creating interactive imagery enriches meaning.
CzechV rámci vzdělávání, kde je to patrně nejzřetelnější, můžeme změnit způsob zapojování lidi.
In terms of education, perhaps most obviously of all, we can transform how we engage people.
CzechProjekty, jako je tento, které podporují zapojování mladých lidí do věcí Evropy, jsou velmi důležité.
Schemes such as these will be vital in encouraging engagement between young people and Europe.
CzechZároveň hodláme pokračovat v zavedených úspěšných postupech zapojování do dvoustranných vyjednávání.
At the same time, we intend to continue established successful practices of participation in bilateral negotiations.
CzechPodporujeme zapojování se do dobrovolnických činností, když jde o konkrétní vyjádření participativní demokracie.
We support involvement in voluntary activities when this is a concrete expression of participatory democracy.
CzechChcete-li nainstalovat interní pevný disk, nemělo by vám činit potíže otevření skříně počítače a zapojování kabelů.
To install an internal hard disk, you should be comfortable opening your computer case and connecting cables.
CzechPodniky elektrotechnického průmyslu samy musí být při podporování iniciativ klastrů a zapojování se do nich proaktivnější.
EEI businesses themselves need to become more proactive in supporting cluster initiatives and joining clusters.
CzechPracovníci ze zdravotnictví budou muset být více zapojováni do sestavování a uplatňování strategie prevence a boje proti pandemii.
Health professionals will need to be more involved in drawing up and implementing a strategy for preventing and combating a pandemic.
CzechVětší zapojování orgánů veřejné správy na nižší než národní úrovni do koncipování politik Společenství Parlament dlouhodobě podporuje.
Parliament has long supported the greater involvement of public bodies other than those at the national level in planning Community policies.
CzechTo rovněž ukazuje na skutečnost, proč je naše politika dialogu a zapojování tak důležitá a proč musí pokračovat zejména s našimi novými partnery.
This also shows why our policy of dialogue and engagement is so important and must continue, not least with our new interlocutors.
CzechTo je vynikající metoda pro prosazování udržitelného rozvoje a zapojování všech za účelem zajištění skutečně vysoké úrovně místního přijímání.
This is an excellent method for promoting sustainable development and getting everyone involved in order to ensure a very high level of local acceptance.
CzechBylo mi zcela jasné, že se občané velice zajímají o stále větší zapojování EU do sociální politiky a to se nepochybně týká i volného pohybu pacientů.
It was very clear to me that citizens are very interested in the EU becoming more involved in social policy, and that certainly includes patient mobility.
CzechHlubší zapojování Moldavské republiky do programů a agentur Společenství se proto jeví jako přirozený krok v procesu sbližování s evropskými normami.
Therefore, increasing the Republic of Moldova's involvement in Community programmes and agencies is a natural step in the process of alignment with European standards.
CzechSmíšené parlamentní shromáždění totiž hrálo, a stále hraje, klíčovou úlohu při zapojování místních úřadů a orgánů do jednání o dohodách o hospodářském partnerství.
In fact, the JPA has played, and continues to play, a key role in involving local authorities and bodies in the negotiations on Economic Partnership Agreements.
CzechEfektivnější výběr grantů, který se týká družebního partnerství měst a podpory občanské společnosti, zlepší schopnost EU podpořit své občany v zapojování se do života Evropy.
More efficient selection of grants for town-twinning and support for civil society will improve the EU's capacity to encourage its citizens to engage with Europe.