česko-anglicko překlad pro "zapojit"

CS

"zapojit" anglický překlad

CS

zapojit {sloveso}

volume_up
1. generál
Musíme se zapojit do trvalé kampaně zvyšování povědomí a informovanosti.
What we must do is engage in a constant campaign of awareness-raising and information.
V tom musíme být upřímní a pokoušet se zapojit do konstruktivních konzultací.
We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
A nyní se do toho musíme se vší vážností a objektivním způsobem zapojit.
And now we have to engage with this in a serious, objective manner.
Umožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.
It enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.
Proto bychom zde měli zapojit odbory, které budou ochraňovat zájmy našich lidí.
Therefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.
Mým posledním požadavkem je zapojit toto odvětví do sociálního dialogu.
One final request is to involve this sector in social dialogue.
zapojit (také: spojit)
2. "do elektriky"
zapojit (také: zapnout)

Příklady použití pro "zapojit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNyní se musíme zapojit do pomoci Spojeným státům, abychom lidská práva bránili.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
CzechLidé chtějí znát politické pozadí, a my se proto do informování musíme zapojit.
People want to know the political background, and we should therefore be involved.
CzechV tom musíme být upřímní a pokoušet se zapojit do konstruktivních konzultací.
We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
CzechProto bychom zde měli zapojit odbory, které budou ochraňovat zájmy našich lidí.
Therefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.
CzechUmožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.
It enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.
CzechPan Kósa se ptal, jak je možné lépe zapojit Parlament nebo jak můžeme spolupracovat.
Mr Kósa asked how we can better involve Parliament, or how can we work together.
CzechProto si strana UKIP vyhrazuje právo se zapojit do evropské politické strany.
That is why UKIP reserves the right to participate in a European political party.
CzechAmbice Srbska zapojit se do EU zjevně přivála do plachet této země nový vítr.
Serbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.
CzechKomise je připravena se zapojit do zajištění řádné koordinace podpory Evropské unie.
The Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
CzechEvropská unie se musí do tohoto podniku zapojit a my se musíme připojit také.
The European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
CzechMusíme zapojit zúčastněné subjekty a nevládní organizace a musíme předkládat návrhy.
We must include the parties concerned and NGOs and we must come up with proposals.
Czech. ~~~ Nebo se mohou zapojit do legitimního světa.
And they can join the criminal world, or they can join the legitimate world.
CzechZkuste zapojit zařízení Extender přímo do počítače pomocí běžného kabelu Ethernet.
Try connecting your Extender directly to your computer using a regular Ethernet cable.
CzechMusí se zapojit všechny strany; koneckonců by je mohl potkat stejný osud.
All parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
CzechJe důležité zapojit do plnění vytyčených cílů všechny subjekty ve společnosti.
It is important to include all actors in society to achieve the set goals.
CzechTakováto budoucnost lidem umožní plně se zapojit do globálního procesu.
It is a future that empowers people to be full participants in global progress.
CzechŽeny se dnes chtějí aktivně zapojit mezi pracovní síly a zároveň chtějí mít i rodinu.
Women today want to be active in the workforce and they also want families.
CzechOdeslat e‑mail nebo se zapojit do diskusní skupiny lze i bez použití webu.
You can send an e‑mail message or participate in a newsgroup without using the web.
CzechA pak je napadlo: "No, elektřinu máme, pojďme někoho zapojit do zásuvky.
And they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
CzechZmíněné orgány se tedy musí plně zapojit do uplatňování této strategie.
The latter must therefore be fully involved in implementation of this strategy.