česko-anglicko překlad pro "zapojený"

CS

"zapojený" anglický překlad

volume_up
zapojený {příd. jm. m.}

CS zapojený
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

1. generál

zapojený (také: zahrnutý, zúčastněný)
volume_up
involved {příd. jm.}
A nakonec se Parlament ptá, jak budou zúčastněné subjekty zapojeny.
Lastly, Parliament asks how the interested stakeholders have been involved.
Budeme chtít, aby do tohoto procesu byly zapojeny naše výbory.
We are going to want to get our parliamentary committees involved in this.
Do mírových misí byly zapojeny také polské ozbrojené síly.
The Polish armed forces have also been involved in the peace missions.
zapojený (také: připojený, souvislý, spojený)
volume_up
connected {příd. jm.}
Koaxiální kabel musí být pevně zapojený v digitálním tuneru i v digitální televizní anténě.
Make sure that the coaxial cable is firmly connected to both the digital TV tuner device and the digital TV antenna.
Některé digitální tunery mají více konektorů, takže se ujistěte, že je kabel zapojený do zdířky TV-IN.
Some digital TV tuners have more than one connector, so make sure that the cable is connected to the TV-IN jack.
Pokud televizní signál přijímáte vzduchem z antény nebo ze zdířky ve zdi, musí být kabel správně zapojený do zdířky vstupu televizoru na hardwaru televizního tuneru.
If you receive your TV signal from an over-the-air antenna or cable jack in the wall, make sure that the cable is connected properly to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.

2. "do čeho"

zapojený (také: začleněný)
volume_up
consociate {příd. jm.}

Příklady použití pro "zapojený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJaká míra transparentnosti se očekává od zúčastněných subjektů, budou-li zapojeny?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
CzechSamozřejmě jsou zde také zapojeny nejnovější technologie a současné znalosti.
The latest technology and the most up-to-date knowledge are being applied here, of course.
CzechKterá z námořních flotil, které jsou zapojeny do bojů se somálskými piráty, je nejvetší?
What is the largest naval contingent tackling the issue of Somali pirates?
CzechRozvojové země musí být zapojeny prostřednictvím čísel a cílů, které jim budou přizpůsobeny.
The developing countries must be included, with adapted figures and targets.
CzechJsou možné pouze německo-české programy, nebo by do nich mohly být zapojeny tři země?
Does this allow for German-Czech programmes only, or should three countries be included here?
CzechDo boje proti sociálnímu vyloučení jsou tedy zapojeny všechny příslušné politiky.
All the relevant policies have therefore been brought to bear in the fight against social exclusion.
CzechDo tohoto procesu by měly být zapojeny všechny politické úrovně (vnitrostátní, regionální a místní).
All political levels - national, regional and local - should be included in this process.
CzechMezitím byly dokončeny strategie téměř všech zemí, které jsou zapojeny do 10.
In the meantime, nearly all country strategies of the 10th EDF have been completed.
CzechZkontrolujte, zda jsou všechny kabely zapojeny ve správných místech.
Check that all cables are plugged in to the correct locations.
CzechJeště jednou bych rád poděkoval každému, kdo je do této iniciativy zapojený.
I would like to thank everyone concerned once again.
CzechReproduktory by měly být zapojeny do konektoru linkového výstupu.
Your speakers should be plugged in to the line-out jack.
CzechJsme proto potěšeni, že Parlamenty, které byly doposud v tomto procesu ignorovány, byly nakonec zapojeny.
We are therefore pleased that the Parliaments, so long ignored in this process, have finally been included.
CzechEU a USA jsou zapojeny na nejvyšší úrovni, protože chceme, aby Bosna uspěla, a věřím, že uspěje.
The EU and the US are engaged at the highest levels because we want Bosnia to succeed, and I believe it can succeed.
CzechHovořím jako zástupce země, jejíž ozbrojené síly jsou zapojeny do vojenských operací v Iráku a v Afghánistánu.
I am speaking as the representative of a country whose armed forces are engaged in Iraq and Afghanistan.
CzechZkontrolujte, zda je telefonní kabel v modemu zapojený do konektoru pro telefonní linku a ne do konektoru pro telefon.
Make sure that the phone cable is plugged into the "line" jack on your modem, not the "telephone" jack.
CzechJsou důležité také akce namířené na boj s tímto jevem, do kterých nejsou zapojeny policejní či justiční orgány.
Actions aimed at combating this phenomenon that do not involve police or judicial authorities are also relevant.
CzechLisabonská smlouva není výjimkou a vytváří Parlament hmatatelně více zapojený do legislativního procesu.
The Treaty of Lisbon is no exception, creating a parliament with a tangibly greater involvement in the legislative process.
CzechRád bych však Parlament upozornil na to, jak je důležité, aby byly v regionech zapojeny i místní orgány.
However, I would specifically like to point out to this House the importance of the regions also involving the local level.
CzechJsou zapojeny do procesu z Heiligendammu a jako hlavní hospodářské mocnosti Latinské Ameriky jsou členy skupiny G20.
They take part in the Heiligendamm process and, as major economic powers in Latin America, they are members of the G20.
CzechPokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda je kabel sítě Ethernet zapojený do síťového adaptéru v počítači.
If you're using a wired connection, make sure the network (Ethernet) cable is inserted into the network adapter in your PC.