česko-anglicko překlad pro "zapojení"

CS

"zapojení" anglický překlad

CS

zapojení {střední rod}

volume_up
volume_up
involvement {podstatné jméno}
Tento projekt znamenal zapojení občanské společnosti do demokratického procesu.
It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.
Trvají na zapojení do těchto procesů, aby byla zaručena transparentnost.
They insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
Toto zapojení je předpokladem pro spolupráci ve specifických oblastech.
That involvement is the prerequisite for our cooperation in specific areas.
zapojení (také: participace, podíl, součinnost, účast)
volume_up
participation {podstatné jméno}
Tento vývoj ještě naléhavěji vyžaduje posilovat mechanismus skutečného zapojení.
This development makes it even more urgent to promote a mechanism of real participation.
Budeme však potřebovat také zapojení veřejnosti napříč jednotlivými státy.
However, we will also need public participation across national borders.
Potřebujeme politiku, která zajišťuje zapojení všech občanů.
We need a policy that safeguards the participation of all citizens.
zapojení (také: integrace, včlenění, začlenění)
volume_up
integration {podstatné jméno}
Chtěli zapojení kapely, čili aby přístroj reagoval na členy kapely a nikoli naopak.
They wanted band integration, that is, the machine acting upon the band members, specifically not the other way around.
Musíme se nadále snažit o dosažení co největšího zapojení tohoto našeho cíle do politik Společenství.
Our ambition must continue to be to achieve as much integration as possible into Community policies.
Tato účast je pro hladké začlenění a zapojení Evropské unie do systému úmluvy samozřejmě naprosto klíčová.
Such participation is indeed a key element in the smooth integration and insertion of the Union into the system of the convention.
volume_up
wiring {podstatné jméno}

Příklady použití pro "zapojení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechStojíme po boku našich krajanů a jsme zapojeni do jejich každodenních problémů.
We stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
CzechJe to také otázka zapojení se do dialogu týkajícího se rozpočtu na budoucí roky.
It is also a question of engaging in a dialogue regarding the budget for future years.
CzechDěkuji vám všem, kteří jste reagovali na pozvání k zapojení se do dnešní diskuse.
Thanks to all of you who responded to the invitation to participate in today's debate.
CzechSkutečnost je však taková, že jsme do ní zapojeni, a proto musíme zachránit, co se dá.
However, the reality is that we are in it and we have got to make the best of it.
CzechPotom se nedostává spolupráce, zdrojů a zapojení vnitrostátních správních úřadů.
We lack, finally, cooperation, resources and the engagement of national administrations.
CzechDo přípravy této novely nebyli zapojeni představitelé národnostních menšin.
Ethnic minority representatives were not involved in drafting the amendment.
CzechTato proměna však vyžaduje i větší zapojení veřejných a soukromých investic.
However, reclassification requires increased public and private investment.
CzechZapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti (hlasování)
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
CzechK zapojení kabelu DVI do portu VGA nebo naopak můžete potřebovat adaptér.
You might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
CzechZapojení do projektu Východního partnerství by Moldavsko na této cestě mělo posílit.
Linking up with the Eastern Partnership project should strengthen Moldova on this path.
CzechMnoho zařízení USB (Universal Serial Bus) spotřebovává energii už při pouhém zapojení.
Many universal serial bus (USB) devices use power just by being connected.
CzechJinými slovy, zapojení otců vytváří zdravý základ pro další práci na zrovnoprávnění.
In other words, getting fathers involved creates a sound basis for further equality work.
CzechZpráva zahrnuje také dialog s Kosovem o jeho zapojení do tohoto procesu.
The report also includes dialogue with Kosovo regarding its inclusion in this process.
CzechV průběhu rozpravy zazněly dotazy, zda umožnit zapojení třetích zemí.
There were questions during the debate on whether to have third countries involved.
CzechUmožní přístup dalších států včetně zapojení Velké Británie a Irska.
It will enable other states to join, including a link to Great Britain and Ireland.
CzechMyslíme si, že bychom měli být zapojeni do procesu, který tato sněmovna vždy požadovala.
We think we should be involved in the process which was always requested by this House.
CzechDruhý pohled zastává spolupráci a zapojení různých a rovnocenných partnerů.
The other view wants cooperation involving diverse and equal partners.
CzechPlné zapojení žen do našeho trhu práce je způsob, jak zastavit demokratickou krizi.
Fully including women to the labour market is a way to put an end to the demographic crisis.
CzechNyní již neexistuje nic, co by bránilo občanům v přímém zapojení do fungování EU.
There is now nothing to stop citizens from participating directly in the functioning of the EU.
CzechJe obzvláště důležité, aby byli otcové zapojeni do výchovy dětí.
It is particularly important that fathers are included in bringing up children.