česko-anglicko překlad pro "zamýšlení"


Nechceš hledat zamyšlení
CS

"zamýšlení" anglický překlad

CS zamýšlení
volume_up
{střední rod}

zamýšlení (také: prohlašování)
volume_up
purporting {podstatné jméno}

Příklady použití pro "zamýšlení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMožná by nejlepším rámcem pro takové demokratické zamyšlení byly předčasné volby.
Perhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
CzechŠvýcarský příklad by nás měl vést k zamyšlení nad obavami, které občany trápí.
The Swiss example should give us pause to reflect on the concerns that people have.
CzechChtěl bych se zmínit o dvou aspektech a poskytnout vám možná přestávku k zamyšlení.
I would like to mention two aspects and perhaps give you pause for thought.
CzechTento problém není tak běžný jako jiné problémy, ale stojí za zamyšlení.
This is not as common as the other problems, but it's something to consider.
CzechUbíjející pseudomorálka ve společnosti by nás měla vést k zamyšlení.
The deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
CzechJako iluzionista se snažím vytvářet scény, které lidi zaujmou a donutí k zamyšlení.
As a magician, I try to create images that make people stop and think.
CzechA den k zamyšlení nad tím, že byla bohužel promarněna další příležitost ke skutečné změně.
And a day to reflect that yet another opportunity for real change has sadly been lost.
CzechTakové zamyšlení by se nemělo omezit na poučování a odsuzování Irska.
Such reflection should not be limited to lecturing and censuring Ireland.
CzechApatie a pseudomorálka v naší společnosti stojí za zamyšlení.
The apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
CzechTento index je velice zajímavý a musí nás přimět k zamyšlení nad potravinovou problematikou.
This is an interesting index which must give us food for thought.
CzechPtám se, není to důvod k zamyšlení, zda náhodou neděláme něco špatně?
I would like to ask if this is a reason to consider whether we are by chance doing something wrong.
CzechTedy, před 27 lety jsem dostal pokutu, která mě přiměla k zamyšlení.
So, 27 years ago I got a traffic ticket that got me thinking.
CzechA sotva umíme najít čas k hlubšímu zamyšlení o sobě.
And we can barely find the time to reflect deeply back in on our own selves.
CzechSkutečně dává evropským institucím hodně námětů k zamyšlení.
Indeed, it provides food for thought for the European institutions.
CzechČísla jsou k zamyšlení: ženy tvoří jen 15 % všech profesorů.
The figures are sobering: only 15% of all professors are female.
CzechSouhlasím s tím, že potřebujeme čas k zamyšlení, ale to by nemělo platit pro pokračující ratifikaci.
I agree that we need to take time to ponder, but this should not apply to continued ratification.
CzechTo je důvod k zamyšlení, pokud jste si dnes už dali pár kousků.
So something to think about tonight if you've had a couple.
CzechNa závěr pár slov o našich hlavních bodech k zamyšlení: politika soudržnosti, předvstupní pomoc a agentury.
Finally, a word about our major headaches: cohesion policy, pre-accession aid and agencies.
CzechTato skutečnost by nám měla být námětem k zamyšlení.
The reality of this situation should give us food for thought.
CzechSkutečnost, že běžná zásada přijetí vhodného usnesení byla zrušena, je podnětem pro zamyšlení.
The fact that the usual principle of adopting a suitable resolution has been abandoned provides food for thought.