česko-anglicko překlad pro "zakládání"

CS

"zakládání" anglický překlad

CS

zakládání {střední rod}

volume_up
zakládání (také: navázání, ustanovení)
volume_up
establishing {podstatné jméno}
Ujmou se vůdčí role v zakládání Euroregionu s vládními úřady, který bude podporovat evropskou spolupráci a sloužit jako příklad oživení.
They will take the lead in establishing a Euro-region with government bodies which will promote ambitious European cooperation serving as an example of re-generation.
Veliká část rozpočtu EU je vyčleněna na vytváření a posilování policejních agentur, vojenských operací, zakládání záchytných zařízení pro přistěhovalce atd.
A large part of the EU budget is allocated to establishing and strengthening police agencies, military operations, the creation of immigrant detention facilities, etc.
Naším cílem při zakládaní Evropské agentury pro bezpečnost letectví, nebo spíše při rozšiřování její působnosti, je učinit pokroky malým, ale důležitým balíčkem nařízení.
Our aim in establishing the European Aviation Safety Agency, or rather in extending its remit, is to forge ahead with a small but important regulatory package.
zakládání
volume_up
basing {podstatné jméno}
Toto je často opomíjeno a já jsem konkrétně toho názoru, že kritérium zakládání čehokoli na vnitrostátním HDP je chybným opatřením.
This is not always recognised, and I think in particular the criterion of basing everything on national GDP is an erroneous measurement.
zakládání
volume_up
stowing {podstatné jméno}

Příklady použití pro "zakládání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEU musí udělat víc pro poskytování vhodných právních rad při zakládání firem.
The EU needs to do more by providing proper legal advice on setting up a business.
CzechPotřebujeme, aby měly snazší přístup k zakládání podniků, ale také i k jejich likvidování.
We need to make it easier to set up companies but also to liquidate them.
Czechse většině případů shodují s obecnými podmínkami pro podnikání a zakládání podniků.
in most cases are the same as the general conditions for doing business and setting up businesses.
CzechŘíkáme tomu náš Sjednocený vesnický rozvoj pro zakládání vzdělávacích zařízení.
We call this our School-Based Integrated Rural Development.
CzechProto musí Komise vytvořit jednotný systém zakládání podniků.
That is why the Commission must establish a unified system for setting up a business.
CzechDokonce dochází k pokusům o zakládání politických stran pedofilů.
There have even been attempts to form paedophile political parties.
CzechMusíme mladým lidem usnadnit zakládání jejich vlastních podniků.
We must make it easier for young people to open their own business.
CzechJiný bod návrhu se týká zakládání národních referenčních center.
Another point of the proposal is related to the establishment of a national centre of reference.
CzechMusíme uvažovat o zpřísnění pravidel pro zakládání společností.
We must think about tightening the rules on setting up companies.
CzechMusíme se na to podívat z toho úhlu, že při zakládání Hospodářské a měnové unie došlo k vážným chybám.
We take the view that serious mistakes were made in setting up Economic and Monetary Union.
CzechMusíme udělat vše, abychom podporovali muže a ženy v zakládání rodin a aby měli co nejvíce dětí.
We must do everything to encourage women and men to have families and as many children as possible.
CzechMám na mysli zejména problémy při zakládání podniku.
I refer in particular to the problems met when starting a business.
CzechŽeny nemají rovný přístup k odborné přípravě, nemají ani rovné příležitosti při zakládání vlastní firmy.
Women do not have the same access to training, nor the same opportunities to establish a business.
CzechMusíme zlepšit obraz podnikatele v Evropě a motivovat mladé lidi k zakládání vlastních firem.
We must improve the image of the entrepreneur in Europe and encourage young people to set up their own businesses.
CzechJe třeba podporovat jejich zakládání a modernizaci a členské státy by měly být v takových investicích povzbuzovány.
Their establishment and modernisation should be promoted and Member States encouraged to invest.
CzechV tomto kontextu je nezbytné usnadnit podnikání, zakládání nových podniků a vytváření pracovních míst.
In this context, facilitating entrepreneurial activities, the start-up of new firms and job creation is crucial.
CzechMáme několik výkonných agentur, ale rozhodli jsme o moratoriu na zakládání nových výkonných agentur.
We have some executive agencies, but have decided to have a moratorium on the establishment of new executive agencies.
CzechNěkteré standardní požadavky, které musí být splněny při zakládání podniku, jsou stejné jako při otevírání pobočky.
Some standard requirements to be completed when setting up a business are the same as when opening a branch.
CzechV souvislosti se stárnutím populace je třeba nalézt nástroj, který povzbudí mladé lidi k zakládání rodiny.
In the context of an ageing population, instruments need to be found which will encourage young people to start a family.
CzechPožadavky na účetnictví a postupy pro zakládání nových podniků by měly být podstatně zjednodušeny a urychleny.
Requirements for accounting and procedures for setting up new companies should be essentially simplified and speeded up.