česko-anglicko překlad pro "Zéland"

CS

"Zéland" anglický překlad

EN
CS

Zéland {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Zéland
Dohoda ES/Nový Zéland o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)
Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Dohoda ES/Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci (
Agreement on Scientific and Technological Cooperation: EC and New Zealand (
K těmto zemím patří například Austrálie, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Nový Zéland a Spojené státy.
These include Australia, Canada, Croatia, Japan, New Zealand and the United States.

Příklady použití pro "Zéland" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDohoda ES/Nový Zéland o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)
Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
CzechPřed půldruhým stoletím měl Nový Zéland 1 milion ovcí; nyní jich má 40 milionů.
A century and a half ago New Zealand had 1 million head of sheep; today it has 40 million.
CzechK těmto zemím patří například Austrálie, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Nový Zéland a Spojené státy.
These include Australia, Canada, Croatia, Japan, New Zealand and the United States.
CzechNový Zéland patří k nejméně znečištěným zemím na světě, na což je právem hrdý.
New Zealand is one of the least polluted countries in the world, a fact of which it is justly proud.
CzechDohoda ES/Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci (
Agreement on Scientific and Technological Cooperation: EC and New Zealand (
CzechAvšak někteří kritizují mou zemi a Nový Zéland za vysoké emise v zemědělství.
However, there is a move to criticise my country and New Zealand for the high level of emissions from agriculture.
CzechVe skutečnosti od včerejška jeden mám, ale ještě jsem ho nepoužil, a na Nový Zéland se nechystám.
In fact, I have had one since yesterday, but I have not yet used it and I am not going to New Zealand.
CzechK těmto zemím se řadí Spojené státy, Kanada, Spojené království, Austrálie, Nový Zéland a Jižní Korea.
These countries include the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, New Zealand and South Korea.
CzechV roce 1893 Nový Zéland udělil ženám hlasovací právo.
It was in 1893 that New Zealand gave women the vote.
CzechTouto cestou nešly ani žádné jiné rozvinuté země: ani Spojené státy, ani Austrálie, ani Nový Zéland, ani Kanada.
No other developed country has followed the same path: not the US, Japan, Australia, New Zealand or Canada.
CzechSpolu s kolegou Rackem jsme v červenci navštívili Nový Zéland - zaujalo mě využití geotermální energie.
Together with my fellow Member Mr Rack, I went to New Zealand in July: I was attracted by the use of geothermal energy.
CzechV důsledku toho Nový Zéland ovládl trh s mlékem.
CzechOčekává, že během příštích 50 let sto tisíc lidí, kteří zde žijí, bude muset přesídlit na Nový Zéland nebo do Austrálie.
He expects that within the next 50 years, the 100,000 people that live there will have to relocate to New Zealand or Australia.
CzechEvropské komisi bych řekla, že toto není předčasné, protože na světovém trhu nás předběhl Nový Zéland už v roce 2006.
To the European Commission I would say that this is not before time, as we were overtaken on the world market by New Zealand back in 2006.
Czech.-27. července 2008 jsem jako členka 11členné delegace Evropského parlamentu navštívila Nový Zéland.
in writing. - (SK) During the period 19 - 27 July I visited New Zealand as a member of an 11-strong delegation from the European Parliament.
CzechVidíme to už na případech, které se objevily v místech od Mexika vzdálených tak, jako je Nový Zéland, Austrálie, evropské země a Afrika.
We can already see this from the cases that have appeared in locations as far away from Mexico as New Zealand, Australia, Europe and Africa.
CzechZměny koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (dohoda EU-Nový Zéland) (
Modification of concessions in the schedules of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union (EU-New Zealand agreement) (
CzechSystém zeměpisného označení dobře funguje v Evropské unii i v mnoha zemích mimo Unii, jako jsou USA, Austrálie a Nový Zéland.
The geographical indication system is well established in the European Union and in many countries outside the EU, such as the United States, Australia and New Zealand.