CS vzor
volume_up
{mužský rod }

vzor (také: model)
volume_up
model {podstatné jméno}
Je to vzor nepravděpodobnosti, to je všechno, co můžeme o těchto výsledcích říci.
A model of implausibility, that is all that can be said of these results.
Bude skutečně specifické, protože neexistuje žádný vzor, kterým by se mohlo řídit.
Indeed it will be sui generis as there is no model to follow.
Společenství má povinnost jednat na mezinárodní scéně jako vzor.
The Community has an obligation to function as a role model in the international arena.
vzor (také: příklad, ukázka)
volume_up
example {podstatné jméno}
Poslanci Parlamentu jsou považováni za vzor a při využívání prostředků Společenství musí být opatrní.
Parliamentarians are held up as an example and must be careful in their use of Community funds.
Z této směrnice musíme udělat vzor.
We must make an example of this directive.
Evropský zemědělský model by z nás měl učinit opravdový vzor pro celý svět.
The European agricultural model should genuinely make us stand out in the world and be an example to it.
vzor (také: koncept, nákres, nárys, návrh)
volume_up
design {podstatné jméno}
Skončila by i ve chvíli, kdy se přestane vyrábět průmyslový vzor, za který již není náhrada.
It should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
Ochranná známka Společenství a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představují vstupní bránu na společný trh.
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Spotřebitel platí za průmyslový vzor, když si kupuje nové auto nebo jiný výrobek; neměl by být nucen zaplatit pokaždé, když potřebuje náhradní díl.
The consumer pays for the design when buying a new car or other product; he should not be forced to pay again each time he needs a spare part.
vzor (také: obrazec, struktura, vzorec, vzorek)
volume_up
pattern {podstatné jméno}
U Googlu výrazy firemního soucitu skoro vždy napodobují stejný vzor.
In Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
Lexikografické má tento zajímavý vzor -- je to tzv. dvojitý daktyl.
Lexicographical has this great pattern: it's called a double dactyl.
Zahrnout vzor: Tento typ filtru zahrnuje řádky souboru protokolu (shody), které odpovídají Vzoru filtru.
Include Pattern: This type of filter includes log file lines (hits) that match the Filter Pattern.
vzor (také: forma, šablona)
volume_up
template {podstatné jméno}
Společná rybářská politika pravděpodobně slouží jako vzor pro to, jak nepečovat o mořské životní prostředí.
The Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
Nejprve jsou u každého videa postavy z klipu Brat Pack využity jako určitý vzor pro vytvoření sociální reality každé skupiny.
First, within each video, the Brat Pack characters are used as a kind of template for performing the social reality of each group.
Tato situace se týká konkrétně Irska, ale je-li toto vzor pro jiné členské státy, které se dostanou do potíží, pak je článek 9 k ničemu.
This situation is specific to Ireland, but if it is a template for other Member States in trouble, then Article 9 is dead in the water.
vzor (také: druh, litera, model, písmo)
volume_up
type {podstatné jméno}
Zahrnout vzor: Tento typ filtru zahrnuje řádky souboru protokolu (shody), které odpovídají Vzoru filtru.
Include Pattern: This type of filter includes log file lines (hits) that match the Filter Pattern.
Na pozadí vidíte vzor, podle jakého papír ohýbat. ~~~ Zde jsou charakteristické typy myšlení.
Here are the types of thinking: photo-realistic visual thinkers, like me; pattern thinkers, music and math minds.
Vlastní filtry: Vyloučit vzor: Tento typ filtru vylučuje řádky souboru protokolu (shody), které odpovídají Vzoru filtru.
Custom filters: Exclude Pattern: This type of filter excludes log file lines (hits) that match the Filter Pattern.
vzor (také: ukázka, vzorek)
volume_up
sample {podstatné jméno}
14. a 15. sprna pak vzali vzor stolice a 25. srpna bylo potvrzeno, že chlapec má dětskou obrnu prvního typu.
On August 14th and 15th, they took a stool sample, and by the 25th of August, it was confirmed he had Type 1 polio.
vzor (také: míra, norma, normál, pravidlo)
volume_up
standard {podstatné jméno}
Rumunsko může sloužit Ukrajině jako vzor v používání evropských standardů týkajících se postavení menšin.
Romania can serve as a model for Ukraine when it comes to applying European standards to the situation of minorities.
vzor (také: cifra, figura, figurka, obrazec)
volume_up
figure {podstatné jméno}
vzor (také: ideál)
volume_up
ideal {podstatné jméno}
vzor (také: exemplář, ukázka, vzorek)
volume_up
specimen {podstatné jméno}
vzor (také: paradigma)
volume_up
paradigm {podstatné jméno}
vzor (také: duchovní učitel)
volume_up
guru {podstatné jméno}
volume_up
muster {podstatné jméno}
vzor (také: ideál, příklad)
volume_up
paragon {podstatné jméno}
vzor (také: šablona)
volume_up
templet {podstatné jméno}
vzor
volume_up
lodestar {podstatné jméno}

Příklady použití pro "vzor" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechKromě toho nesmíme zapomínat na to, že EU neustále slouží ostatním jako vzor.
Besides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
CzechJsou samozřejmě také další, ale LOLcats slouží jako vzor. ~~~ Ale pozor na tento fakt.
There are other candidates of course, but LOLcats will do as a general case.
CzechZároveň si myslím, že podpora, kterou slíbila Evropská unie, může sloužit jako vzor.
I also think the support promised by the European Union is exemplary.
CzechProč by měly tyhle zdánlivě rozdílné konflikty mít ten samý vzor?
Why should these different -- seemingly different conflicts have the same patterns?
CzechZa prvé to, aby byli vědci chápáni jako hodnotový vzor ve společnosti.
Firstly, scientists should be seen as role models in society.
CzechTento vzor představuje i v otázkách energetické a klimatické politiky.
This applies also in the areas of energy and climate policy.
CzechTam vám řidičský průkaz vymění za místní vzor.
They will exchange your original driving licence for a local one.
CzechAle přesto jeden vzor je pro ně všechny společný.
And yet the fundamental patterns underlying them are the same.
Czech(DE) Pane předsedající, pozměňovací návrh není tak neomalený, jako jeho vzor, ale skutečnosti zůstávají nezměněny.
(DE) Mr President, the amendment is not as rude in tone as the prototype but the facts are unchanged.
Czech1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz. Tato pravidla platí pro státní příslušníky všech třetích zemí, jež mají vízovou povinnost.
These rules apply to nationals of all third countries subject to visa requirement.
CzechMůžeme vytvořit vzor, který hledáme, na místech jako Irák? ~~~ Vypadá to, že děláme docela rozumnou práci.
Can we create the kind of patterns that we're seeing in places like Iraq? Turns out we kind of do a reasonable job.
CzechZa vzor si vzali cornwallskou leteckou ambulanci.
They have based it on the Cornwall Air Ambulance.
CzechZa vzor vyzdvihují skvělé obchodníky.
And they feature as their role models really great salesmen.
CzechZpráva zahrnuje osm hlavních případů, které pro všechny orgány a instituce představují vzor řádné správní praxe.
The eight star cases are included in the report as models of good administrative behaviour for all institutions and bodies.
CzechZde je můj oblíbený stupidní koncept z Pentagonu, vzor 1990, teorie anti-přístupu, zamezení vstupu asymetrických strategií.
Here's my favorite bonehead concept from the 1990s in the Pentagon: the theory of anti-access, area-denial asymmetrical strategies.
CzechStávající řidičské průkazy nebudou těmito změnami dotčeny, ale budou měněny na nový vzor v době obnovení nebo nejpozději v roce 2033.
Existing licenses are not affected, but will be changed to the new format at the time of renewal or at the latest by 2033.
CzechVytýkat Unii, že nehraje vůdčí roli v ekologické politice, a klást jí za vzor Spojené státy a Čínu, je velice nemístné.
Accusing the Union that it is not the leader in ecological policy and putting forward the United States and China as models is hugely inappropriate.
CzechText v rozpočtu, který mezitím schválily Rada i Parlament, by měl Komisi sloužit jakožto vzor pro přijímání dalších kroků.
The text in the budget that has meanwhile been approved by the Council and Parliament should be the guide for the Commission to take further action.
CzechNa druhé straně německá marka, která se ukazovala jako vzor stability, měla za 50 let svojí existence průměrnou míru inflace 3 %.
The German mark, on the other hand, which was always held up as a poster child for stability, had a mean inflation rate of 3% over its 50 years of existence.
CzechJe nepřijatelné, aby se Spojené státy americké - které jsou považovány za vzor v oblasti lidských práv a demokracie - zapojovaly do zneužívání a mučení vězňů z tábora.
It is unacceptable that the United States of America - considered a torchbearer of human rights and democracy - has engaged in ill-treatment and torture of the detainees of the camp.