CS využít
volume_up
{sloveso}

Mnoho lidí chce využít krize k propagaci nového hospodářského nacionalismu.
Many people want to use the crisis to promote a new economic nationalism.
Musíme využít dostupných příležitostí, protože rozhodující roli hraje čas.
We must use the opportunities available because time is of the essence.
Mohli bychom své zkušenosti z Východního partnerství využít v oblasti Středozemí?
Can we use our experience from the Eastern Partnership in the Mediterranean region?
Měli bychom využít této příležitosti k vytvoření skutečného partnerství svobodných.
We should exploit this opportunity to establish a real partnership of the free.
Tato krize proto představuje příležitost, kterou bychom měli využít.
This crisis therefore also represents an opportunity that we should exploit.
Proto bychom tohoto potenciálu měli v maximální míře využít.
Therefore we should exploit this potential of the European budget to its limits.
využít (také: zvýhodnit)
Tyto zkušenosti bychom měli využít i při provádění Evropské politiky sousedství.
These should also be used to advantage when the ENP is being implemented.
Je důležité pro ně i pro nás využít tohoto období také v tomto směru.
It is important for them and for us to take advantage of this period in this regard as well.
Jako britský občan mohl využít vynikající služby zdravotní péče v Belgii.
He, a British citizen, was able to take advantage of the excellent health-care service in Belgium.
využít
A tu bychom mohli využít k dalšímu postupu a vůbec všechno kolem toho."
And that attention would help leverage the situation, as well as all of the other sides of it."
Takže náš problém teď je, jak využít tu dobrou vůli, která k nám přichází?
So our problem right now is, how can we leverage all this good will that is coming towards our way?
V zájmu obyvatel Srí Lanky, včetně tamilských obyvatel, musíme tohoto vlivu využít.
We must use that leverage in the interests of the Sri Lankan peoples, including the Tamil people.
Otázkou spíše je, jaké prostředky chceme k dosažení tohoto cíle využít.
The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
Evropská unie by měla využít veškeré možné prostředky, přímé a nepřímé, pro vedení tohoto procesu.
For its part, the European Union should employ all possible means, direct and indirect, to guide that process.
V tomto duchu vítám záměr Evropské komise využít všech dostupných prostředků k dosažení pokroku.
In that spirit, I welcome the European Commission's intention to employ all means at its disposal to achieve progress.
využít (také: upotřebit)
Řecký stát musí využít krize k zavedení skutečných reforem.
The state of Greece must utilise the crisis to bring about real reforms.
Závěrem dva poznatky, které bychom měli využít v budoucnosti.
Finally, two findings which we ought to utilise for the future.
Chce vědět, zda může využít znalosti, které získal, když byl zaměstnaný.
He wants to know if he can utilise the knowledge that he acquired while he was in work.
využít
Všechny zúčastněné strany by měly bona fide využít možností, která skýtají ženevská jednání.
All actors should avail themselves bona fide of the opportunities presented by the Geneva negotiations.
Právě když se mnozí rybáři snažili těchto opatření využít, zasáhly je důsledky globální recese.
Just as many fishermen tried to avail themselves of these measures, they were hit with the fallout from the global recession.
Zatím nebyl využit, protože o tom tyto podniky nevěděly kvůli jazykovým obtížím atd.
It has not been availed of because they are not aware of it, because of difficulties with language, etc.
Pokud tedy chceme využít sebekonstrukce v našem fyzickém prostředí, musíme počítat se 4 klíčovými faktory.
So if we want to utilize self-assembly in our physical environment, I think there's four key factors.
Máme příležitost dát dohromady všechny zainteresované strany, aby znovu promyslely, jak těchto 28 akrů lépe využít pro parky, finančně dostupné bydlení a místní ekonomický rozvoj.
We have the opportunity now to bring together all the stakeholders to re-envision how this 28 acres can be better utilized for parkland, affordable housing and local economic development.
využít (také: přiživovat se)

Příklady použití pro "využít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAfrika obdržela mnoho příležitostí kterých jsme z velké části nedokázali využít.
Africa has received many opportunities. Many of them we haven't benefited much.
CzechJsme tedy schopni využít tři nebo čtyři další zdroje a tyto zdroje akumulovat.
So we are able to look into three or four possible sources and to accumulate them.
CzechChce-li Evropská unie plně využít svůj potenciál, musí se modernizovat a reformovat.
To realise its full potential, the European Union needs to modernise and reform.
CzechMáte pravdu, pane Jouyete, když říkáte, že rozpočet nebyl od roku 1988 plně využit.
You are right, Mr Jouyet, the European budget has been under-utilised since 1988.
CzechMusíme využít příležitosti k dosažení kompromisu během francouzského předsednictví.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
CzechMěli bychom tedy opatření na ochranu klimatu využít k ochraně vlastních zájmů.
We should therefore take climate protection measures to protect our own interests.
CzechChtěl bych rovněž využít příležitosti, abych tamějším vojákům popřál všechno dobré.
I would also like to take the opportunity to wish the soldiers there all the best.
CzechPovažuji proto za spravedlivé a vhodné, aby v daném případě byl tento fond využit.
I therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
CzechAle když se pokusila toto právo využít, byly jí do cesty kladeny překážky.
When it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
CzechMusíme využít každé příležitosti pro podporu zaměstnanosti a sociální soudržnosti.
We must seize every opportunity to encourage employment and social cohesion.
CzechZkušeností členských států EU lze využít při organizaci takových programů.
The experiences of EU Member States can be used when organising such programmes.
CzechDomnívám se však, že existují určité možnosti, jak využít jiných mechanismů.
Nevertheless, I think there are some possibilities of using other mechanisms.
CzechJsme přesvědčeni, že v této souvislosti by bývalo bylo možné využít i jiných přístupů.
In this respect, we believe there are other approaches that could have been used.
CzechProto bych chtěla využít této příležitosti a poblahopřála mu k této iniciativě.
I would therefore like to take this opportunity to congratulate it on this initiative.
CzechJe to fenomén, který si myslím může využít kterýkoli jedinec nebo organizace.
It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
CzechChtěl bych využít této příležitosti a všechny vás vyzvat, abyste tuto dohodu podpořili.
I would like to take this opportunity to urge you all to support the agreement.
CzechParlament by měl využít tuto novou výsadu zakotvenou v Lisabonské smlouvě.
Parliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
CzechTi, kdo hodlají využít jakékoli prostředky ve jménu ideje, čekají v záloze.
Those who are willing to deploy any means in the name of an idea are lying in wait.
CzechProto bych chtěl využít této příležitosti a zaměstnance těchto agentur pochválit.
I should therefore like to take this opportunity to praise the staff of these agencies.
CzechMy v Evropě můžeme konečně využít všech možností, které elektronické peníze nabízejí.
We in Europe can at last take up all the opportunities which e-money offers.