CS

vyložit {sloveso}

volume_up
Jak si tedy vyložit "podivnější než si dokážeme představit"?
How shall we interpret "queerer than we can suppose?"
Je také potřeba, aby bylo jednodušší společnou zemědělskou politiku vyložit.
It also needs to be easier to interpret.
Sarkastický humor je obzvláště nebezpečný, protože příjemce by si jej mohl špatně vyložit a urazit se.
Sarcastic humor is particularly risky because the recipient might interpret it literally and take offense.
vyložit (také: vykládat)
Reakce vzešla od přístavních dělníků a rovněž některé státy odmítly loď vyložit.
It was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
Pokud tyto stopy nepocházejí z typu schváleného EU, není povoleno tento náklad vyložit.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Z toho důvodu patří zvláštní uznání také zaměstnancům přístavu v Jižní Africe, kteří odmítli vyložit zbraně poslané z Číny bezpečnostním silám v Zimbabwe.
For this reason, too, special appreciation is due to the port employees in South Africa, who refused to unload the arms sent from China to the security forces in Zimbabwe.
Tento dokument, který předkládáme Parlamentu k projednání, nelze vyložit během těch několika sekund, které mi ještě zbývají.
The document under consideration by this Parliament cannot be explained in the few seconds that remain to me.
vyložit (také: vykládat)
vyložit (také: vysvětlit)

Příklady použití pro "vyložit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechReakce vzešla od přístavních dělníků a rovněž některé státy odmítly loď vyložit.
It was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
CzechTedy, můžete si to vyložit jako prosté nedorozumění -- neobvyklé lidské setkání.
Now, you could describe this as a simple misunderstanding -- a strange encounter among humans.
CzechPokud tyto stopy nepocházejí z typu schváleného EU, není povoleno tento náklad vyložit.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
CzechCo se týká dlouhodobého financování, musí EU při jednáních vyložit své karty na stůl.
With regard to long-term financing, the EU must lay its cards on the table in the negotiations.
CzechTurecko musí vyložit karty a postavit se v plné míře za projekt Nabucco.
Turkey must nail its colours to the mast and put its weight fully behind the Nabucco project.
CzechPane Posselte, každý, kdo jej čte, jej tak musí chápat; nedá se vyložit jinak.
Mr Posselt, anyone who reads it must understand it that way; there is no other way to understand it.
CzechZažádal jsem o jmenovité hlasování, neboť v této otázce by každý měl vyložit karty!
I have applied for a roll-call vote, as everyone should nail their colours to the mast on this issue!
CzechPokud mají jednání pokročit, musí EU vyložit karty na stůl.
It must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
CzechNepovažuji to za záležitost hlasování, jak by si to někdo mohl vyložit.
I do not consider this a ballot issue, as some might portray.
CzechPlavidla, která loví v jedné oblasti, musí mít možnost vyložit úlovek v přístavu v jiné oblasti.
It must be possible for vessels fishing in one area to land the catch in a port in another area.
CzechNejdříve musíme na stůl vyložit své politické karty.
In short, dialogue can wait - the political cards must be played first.
CzechNapříklad některé části lze vyložit dvojím způsobem.
In this context, there are parts that could be interpreted ambiguously.
CzechJe také potřeba, aby bylo jednodušší společnou zemědělskou politiku vyložit.
CzechOtázku společné existence vnitrostátních a evropských systémů kontroly vlaků lze vyložit následovně.
The question of the coexistence of national and European train control systems can be put in these terms.
CzechJak si tedy vyložit "podivnější než si dokážeme představit"?
How shall we interpret "queerer than we can suppose?"
CzechSarkastický humor je obzvláště nebezpečný, protože příjemce by si jej mohl špatně vyložit a urazit se.
Sarcastic humor is particularly risky because the recipient might interpret it literally and take offense.
CzechMyslím, že díky této smlouvě se vytváří evropský duch, který ji umožní skutečně vyložit.
I think that through this Treaty a European spirit is being forged, which will in fact enable this Treaty too to be interpreted.
CzechText si můžete vyložit naprosto dle vlastní libosti.
You can read absolutely anything you like into it.
CzechTento dokument, který předkládáme Parlamentu k projednání, nelze vyložit během těch několika sekund, které mi ještě zbývají.
The document under consideration by this Parliament cannot be explained in the few seconds that remain to me.
CzechEvropě se po Lisabonunedaří vyložit silný obsah nové smlouvy a vyhovět podmínkám lisabonské agendy.
Europe beyond Lisbon is failing to interpret the strong content of the new treaty and is failing to comply with the terms of the Lisbon Agenda.