CS

vyjádření {střední rod}

volume_up
(BG) Pane předsedající, paní komisařko, vyjádření pana Posselta mě rozladilo.
(BG) Mr President, Commissioner, Mr Posselt's statement has annoyed me.
Ptám se tedy na postoj Komise k tomuto jednoznačnému vyjádření.
I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
Proto bychom byli rádi, kdyby Komise mohla takovéto vyjádření v úterý učinit.
We would therefore be grateful if the Commission could make such a statement on Tuesday.
vyjádření (také: projev, vyjadřování, výraz)
volume_up
expression {podstatné jméno}
Je to vyjádření určitého způsobu myšlení a rovněž způsobu, jímž toho má být dosaženo.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Jazyk znamená pro každého z nás nejpřímější vyjádření naší kultury.
Language represents for each one of us the most direct expression of our culture.
Svoboda vyjádření má význam pouze tehdy, pokud ji mají také naši političtí odpůrci.
Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Všechny tyto pozměňovací návrhy důkladně prozkoumáme a předáme Radě naše vyjádření.
We will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.
Jednalo se o poklidné vyjádření názoru několika volených členů.
This was a peaceful expression of opinion by a few elected Members.
Ostatní ministerstva, která jsou požádána o vyjádření, rovněž nevědí, a tak řeknou: "Nám se to zdá být v pořádku."
Other government departments asked for their opinion do not know either, so they say, 'It seems okay to us'.
volume_up
rendering {podstatné jméno}
vyjádření (také: formulace, verbalizace)
volume_up
verbalization {podstatné jméno}

Příklady použití pro "vyjádření" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSvoboda vyjádření má význam pouze tehdy, pokud ji mají také naši političtí odpůrci.
Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
CzechVšechny tyto pozměňovací návrhy důkladně prozkoumáme a předáme Radě naše vyjádření.
We will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.
CzechDle vyjádření vědců představuje Kodaň naši velkou příležitost k odvrácení katastrofy.
Copenhagen is our big opportunity to avoid catastrophe, as the scientists say.
CzechTakové názory a vyjádření ale jen podpoří ruskou politiku a ruské speciální jednotky.
Such views and talk can only support Russia's policies and its special forces.
CzechNaléhavě Vás žádám o opětovné vyjádření k této věci ve Vašem závěrečném vysvětlení.
I beg you earnestly to comment on this matter again in your concluding explanations.
CzechPane předsedající, chtěl bych využít své dvě poslední dvě minuty k vyjádření díků.
Mr President, I would like to use these last two minutes of time to express my thanks.
CzechJe to vyjádření určitého způsobu myšlení a rovněž způsobu, jímž toho má být dosaženo.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
CzechPožádala jsem proto útvary mého úřadu, aby všechna vyjádření pečlivě prostudovaly.
I have therefore asked my services to thoroughly study all the contributions received.
CzechSoudce poté vypracuje shrnutí těchto vyjádření a písemně zhodnotí právní stav případu.
The judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
CzechPane Verheugene, omluvte mé vyjádření, ale jistě se nemůžete zlobit na pana Sarkozyho.
Mr Verheugen, if you pardon my saying so, you surely cannot be cross with Mr Sarkozy.
CzechProto bychom byli rádi, kdyby Komise mohla takovéto vyjádření v úterý učinit.
We would therefore be grateful if the Commission could make such a statement on Tuesday.
CzechTo je dosti silné vyjádření, kterým Evropská komise zahajuje svou zelenou knihu.
This is the fairly strong wording with which the European Commission opens its Green Paper.
Czech(BG) Pane předsedající, paní komisařko, vyjádření pana Posselta mě rozladilo.
(BG) Mr President, Commissioner, Mr Posselt's statement has annoyed me.
Czech(SV) Naprosto souhlasím, že každý členský stát má právo na vyjádření vlastního názoru.
(SV) I entirely agree that every Member State has the right to have a say.
CzechVyjádření nesouhlasu mne spíše pobavilo, protože se mi zdá zcela plné předsudků.
I am rather amazed by the opposition voiced, which seems to me to be full of preconceptions.
CzechPokud jde o závazky, je to dokonce v reálném vyjádření snížení rozpočtu.
Regarding commitments, it is even, in real terms, a reduction of the budget.
CzechTato vyjádření jsou pro mě velice důležitá a s radostí je předám v Lucemburku dále.
I attach great importance to these comments, and I shall gladly pass them on in Luxembourg.
CzechJazyk znamená pro každého z nás nejpřímější vyjádření naší kultury.
Language represents for each one of us the most direct expression of our culture.
CzechTento pohled rozhodně nesdílím, a první vyjádření pana Van Rompuye mne uklidnila.
I certainly do not share such views and Mr Van Rompuy's first statements have put me at ease.
CzechJiž nebudu dále pokračovat, ale těším se na vaše vyjádření ke zprávě.
I will say no more here, but I look forward to hearing your comments on the report.