česko-anglicko překlad pro "vybavit se"

CS

"vybavit se" anglický překlad

CS

vybavit se {reflexivní sloveso}

volume_up

Podobné překlady pro "vybavit se" anglicky

vybavit sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso

Příklady použití pro "vybavit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTomu se však dosud nepodařilo vybavit se na plnění tohoto závazku dostatečnými prostředky.
However, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
CzechZa druhé, musíme se vybavit mechanismy, které potřebujeme k řešení krize.
Secondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
CzechEvropská unie se musí vybavit rozpočtem, který odpovídá jejím ambicím.
The European Union must grant itself a budget equal to its ambitions.
CzechProstě v tom momentu, kdy se snažili vybavit si desatero přikázání, lidé přestali podvádět.
The moment people thought about trying to recall The Ten Commandments, they stopped cheating.
CzechPro zopakování: Írán se svým přijetím Smlouvy o nešíření jaderných zbraní vzdal možnosti vybavit se v budoucnu jadernými zbraněmi.
To recap: Iran, in accepting the NPT, abandoned over time the option to equip itself with nuclear weapons.
CzechPáni předsedové, dámy a pánové, zatímco se pokoušíme se vybavit lepším rozhodovacím nástrojem, naše problémy se hromadí.
Presidents, ladies and gentlemen, while we are trying to equip ourselves with a better decision-making tool, our problems are building up.
CzechZa druhé se musíme vybavit závaznou dohodou, která stanoví, že emise skleníkových plynů musí být sníženy o 30 % do roku 2020 a o 80 % do roku 2050.
Secondly, we must equip ourselves with a binding agreement that states that greenhouse gas emissions must be reduced by 30% by 2020, and by 80% by 2050.
CzechAbychom toho dosáhli, musíme se také vybavit moderním, konkurenceschopným průmyslem, který bude znamenat jasný odklon od staré metody vedení průmyslové politiky.
To achieve this, we must also equip ourselves with modern, competitive industry that makes a clean break with the old method of industrial policy making.
CzechAby však bylo možné více investovat, musí se Evropa vybavit eurobondy a systémem odměn a sankcí, aby mohla dosáhnout svých hospodářských cílů.
For substantial investment to be possible, however, Europe must equip itself with Eurobonds and with a system of rewards and penalties so that it can achieve its economic objectives.
CzechJe na čase učinit další kroky a vybavit se novými nástroji, aby bylo možné zabývat se otázkami v oblasti zdanění a zároveň problematikou tržní integrace a liberalizace.
It is now time to go a step further and equip ourselves with new instruments so that issues in the field of taxation are dealt with alongside market integration and liberalisation.
CzechEvropský parlament se musí vybavit příkladnými právními předpisy pro ochranu obětí terorismu a pro pomoc těmto obětem, jež budou součástí tohoto víceletého Stockholmského programu.
Indeed, the European Union must equip itself with exemplary legislation on the protection and assistance of victims of terrorism as part of this multiannual Stockholm Programme.