česko-anglicko překlad pro "večer"

CS

"večer" anglický překlad

volume_up
večer {přísl.}
CS

večer {mužský rod }

volume_up
večer
volume_up
evening {podstatné jméno}
. - Pane předsedající, dnes večer jsem připravený naslouchat.
. - Mr President, I am in a listening mood this evening.
Dnes večer leží na Evropském parlamentu zodpovědnost.
This evening the European Parliament is in a position of responsibility.
Dnes večer tam budou kapitáni diskutovat o svých životních a pracovních podmínkách.
Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
večer (také: dnes večer)
volume_up
tonight {podstatné jméno}
Byl bych vděčný, kdybyste nás dnes večer ujistil, že se tak opravdu stane.
I would be grateful for a reassurance tonight that that will be the case.
Ochrana obětí je ústředním aspektem a dnes večer tu byla asi nejvíce diskutována.
Victim protection is a central aspect and certainly the one most discussed here tonight.
Tato mentalita je zjevně jedním z důvodů, proč tu dnes večer diskutujeme.
This mentality is clearly one of the reasons why we are debating tonight.
večer (také: večerní čas)
volume_up
eventide {podstatné jméno} [básn.]

Příklady použití pro "večer" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTakže nejde o to, že bych to neuznala, já jsem se s tím pánem setkala včera večer.
So it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
CzechAle jednou pozdě večer, když jsem zpracovával referát, jsem si uvědomil svůj objev.
But one late night, when I was compiling the report I really realized my discovery.
CzechA ten večer se všech 90 dětí vhodně obléklo a svědomitě dělalo svou práci.
And that night, all 90 kids -- dressed appropriately, doing their job, owning it.
CzechBill McDonough toto téma včera večer pokryl, takže se v tom nebudu moc rýpat.
Bill McDonough covered that last night, so I won't dwell on that too much.
CzechTento požadavek se týká neodkladné záležitosti, o níž budeme debatovat dnes večer.
It refers to an urgent matter which we will be discussing this afternoon.
CzechVčera večer nám komisař Figeľ řekl, že kultura je důležitější než obchod.
Last night, Commissioner Figeľ told us that culture is more important than business.
CzechAle když jste včera večer hrál, byl to on, na koho jsem myslel.
But last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Czechve svém přenosném počítači mám kameru, takže si každý večer mohu dopřát videochat s manželem.
My laptop has a camera in it, so I’m able to video chat with my husband every night.
CzechDoufám, že mi nebudete mít za zlé, když pro vás dnes večer nepředvedu podobné představení.
I hope you'll forgive me if I don't perform a kind of one-man savant show for you today.
CzechNásledně by dnes večer na plenárním zasedání mělo být přijato rozhodnutí na začátku rozpravy.
A decision should then be taken in plenary this afternoon at the start of the debate.
CzechV britském tisku se rovněž tvrdí, že po 8. hodině večer již nemáte zapnutý telefon.
It is also claimed in the British press that you do not turn your phone on after 8 p.m. at night.
CzechChápu, že jsou určité obtíže, ale včera večer byla doba vyhrazená pro otázky Radě zrušena.
I realise that there are difficulties, but last night, Council Question Time was cancelled.
CzechVítám komentáře, které včera večer učinil komisař, a očekávám větší transparentnost.
I welcome the comments made last night by the Commissioner and look forward to more transparency.
CzechPotřebujeme proto více beder, která pomohou břemeno nést - rozhodnutí o tom jsme učinili včera večer.
We therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
CzechZpráva pana Zatloukala byla odložena na zasedání ve středu večer.
The report by Mr Zatloukal was postponed to the Wednesday night sitting.
CzechVčera večer pan Tannock a pan Van Orden zastávali naprostý opak.
Last night, Mr Tannock and Mr Van Orden argued for the complete opposite.
CzechByl jsem u vytržení z toho převařeného kusu delikátní ryby, kterou jsem měl večer předtím.
And my head was swooning over that overcooked piece of delicious fish I had the night before.
CzechSlyšela jsem, že jeho skupina hraje na jiné párty ten stejný večer.
I mean, I heard his band is playing at another party the same night.
CzechV pondělí večer proumlouvá světový expert o sklíčenosti adolescentů.
Monday night we have the world's leading expert coming in to speak about adolescent depression.
CzechNěkdy se zde pozdě večer rozzlobíme, ale někdy pro to máme důvod.
Sometimes late at night we get cross, but sometimes it is justified.