česko-anglicko překlad pro "v tomto textu"

CS

"v tomto textu" anglický překlad

CS v tomto textu
volume_up

v tomto textu

Podobné překlady pro "v tomto textu" anglicky

v předložka

Příklady použití pro "v tomto textu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechV tomto textu jsme se proto pokusili problémy spojené s námořní dopravou řešit.
Thus in this text we have tried to address problems linked to maritime transport.
CzechAvšak sociální doložka představuje mnohem víc, než lze najít v tomto textu.
However, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
CzechTěší mě, že moje pozměňovací návrhy v tomto smyslu našly své místo v tomto textu.
I am delighted that my amendments along these lines have found their place in this text.
CzechMyslím, že se nám podařilo v tomto textu dosáhnout smysluplného kompromisu.
I think we have succeeded in reaching some sensible compromises on a difficult text.
CzechJako tomu bývá u všech kompromisů, jsou i v tomto textu určité nedostatky.
As is the case with all compromises, there are weak points, vulnerable points in the text.
Czech. - Body 10 a 11 (ve znění pozdějších předpisů) v tomto textu považuji za zvláště důležité:
in writing. - I see paragraphs 10 and 11 (as amended) as being especially important in this text:
CzechTo si můžeme v tomto textu přečíst - je to tam jasně napsáno.
We read this in the text - it is written there plainly.
CzechMyslím si však, že by v tomto textu měla být vidět soudržná evropská politika a uplatňování stejného přístupu vůči všem.
However, what I think we need to see in this text is a coherent European policy and the adoption of the same approach to all.
CzechTo jsme v tomto textu výslovně uvedli.
CzechV tomto textu jsme jasně vyjádřili nesouhlas s návrhem Evropské komise na oddělení Evropského sociálního fondu od jiných fondů.
In this text, we have clearly expressed our opposition to the European Commission's proposal to separate the ESF from the other funds.
CzechProto bychom se, pane komisaři, měli ihned pustit do práce a osobně vidím v tomto textu tři aspekty, které se budeme snažit zlepšit.
So we shall get to work straight away, Commissioner, and I myself can see three aspects of the text which we shall try to improve.
CzechJsem přesvědčen, že tyto dva aspekty lze sladit a že se vám to v tomto textu, který je výsledkem jedinečného kompromisu, podařilo.
I believe that the two can be reconciled and that you have achieved this in this text which is the result of an excellent compromise.
CzechVyzývám také členské státy, aby se řídily návrhem v tomto textu a trestaly ty, kdo vědomě přijímají služby obětí obchodování.
I also call on Member States to follow the proposal in this text and punish those who knowingly accept the services of a victim of trafficking.
CzechCo je v tomto textu?
CzechŽeny sehrávaly v hnutích za osvobození vedoucí, tichou, přitom podceňovanou roli a já jsem přesvědčena, že je důležité vzdát jim v tomto textu hold.
Women played a leading, silent, underestimated even, role in the liberation movements, and I think it was essential to pay tribute to it in this text.
CzechObzvláště mě těší, že jsme v tomto textu vyslovili výzvu k odstranění diskriminace spojené s věkem, pokud jde o přístup k systému sociální ochrany.
I am especially delighted that in this text, we called for abolition of the discriminations linked to age, regarding access to the social protection scheme.
CzechSocialistická skupina v Evropském parlamentu předložila tedy několik pozměňovacích návrhů zaměřených na to, aby byl v tomto textu zohledněn také lidský rozměr.
That is why the Socialist Group in the European Parliament tabled a limited number of amendments aimed at establishing a human dimension to this text.
CzechV tomto textu můžeme najít množství právnických věcí a tři strany jsou věnovány sdílení moci v případě, že se jedna ze stran pokusí neoprávněně chopit vlády.
There are a great many legal things in this text and three pages are devoted to the sharing of power if one of the parties tries to gain power illegitimately.
CzechZ tohoto pohledu považuji řadu zmínek v tomto textu týkajících se funkcí státu, jako například země, vlády, občanů, hranic a tak dále, za nepřijatelné.
From this perspective, I find the numerous references in this text to the features of a state, such as country, government, citizens, borders and so on, unacceptable.