česko-anglicko překlad pro "vést"


Nechceš hledat vest
CS

"vést" anglický překlad

CS vést
volume_up
{sloveso}

1. generál

vést (také: dirigovat, směřovat, vodit, ústit)
Pouze mentální revoluce mohla vést k evropské transformaci našich společností.
Only a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
Široká oblast působnosti však nesmí vést k tříštění nástrojů.
Nevertheless, a broad scope should not lead to a fragmentation of the instruments.
Nedostatky by nikdy neměly automaticky vést ke znovuzavedení ochrany hranic.
The shortcomings should never automatically lead to the reintroduction of border control.
Ale přinejmenším jsme dokázali vést tyto diskuse velmi civilizovaným způsobem.
But at least we managed to conduct the discussions in a very civilised manner.
Nicméně nepokoušejme se nyní vést další institucionální diskuse.
However, let us not attempt to conduct further institutional debates now.
Nikdo nepopírá, že potřebujeme velitelství schopné plánovat a vést vojenské operace.
No one contests that we need a headquarters able to plan and conduct military operations.
Navíc, solidarita k lidem v rozvíjejících se zemích nesmí vést ke znečištění jejich životního prostředí.
Besides, solidarity towards people in developing countries is not to cause their environment to be contaminated.
Tato situace by měla vést ke zvýšení, a ne ke snížení rozvojové pomoci rozvojovým zemím.
Instead of resulting in a reduction in development aid for developing countries, this situation should cause an increase.
Zjednodušující závěry nás mohou vést k opuštění politiky, která je pro nás v nové situaci absolutně nezbytná.
A simplistic drawing of conclusions may cause us to abandon policies which are absolutely essential in the new situation.
vést (také: probíhat, trvat, vést)
Musíme vést příkladný boj proti globálnímu oteplování.
We must wage an exemplary war against global warming.
Máme jedinečnou schopnost vést válku.
We have an unparalleled capacity to wage war.
Je třeba vést účinný boj proti korupci a zaručit svobodu soudní moci.
An effective battle must be waged against corruption, and freedom of justice guaranteed.
Položili jsme základy trvalého dialogu, který nás musí vést, inspirovat a zavazovat i v budoucnosti.
We have laid the foundation of a lasting dialogue, which must also direct, inspire and commit us in the future.
Bude-li to nutné, budu vést přímá jednání se svými kolegy komisaři.
If needs be, I will also, of course, have direct talks with my colleagues, the Commissioners.
O porušování práv určitých osob se navíc nesmí informovat veřejnost a ani vést diskuse.
Moreover, abuses directed against certain individuals may neither be publicised nor discussed.
Ale přinejmenším jsme dokázali vést tyto diskuse velmi civilizovaným způsobem.
But at least we managed to conduct the discussions in a very civilised manner.
Závažný je problém jejich řízení a je zde několik slabých bodů, co se týče otázek, jak tyto agentury spravovat a vést.
The problem of governance is a serious one, and there are several weak points as regards how to administer and handle those agencies.
vést (také: bdít, cílit, dbát, dohlížet)
vést (také: spravovat, vykonávat)
volume_up
to administrate {sl.} [am. angl.]
vést (také: přispívat)

2. "kampaň, válku"

vést (také: probíhat, trvat, vést)
Musíme vést příkladný boj proti globálnímu oteplování.
We must wage an exemplary war against global warming.
Máme jedinečnou schopnost vést válku.
We have an unparalleled capacity to wage war.
Je třeba vést účinný boj proti korupci a zaručit svobodu soudní moci.
An effective battle must be waged against corruption, and freedom of justice guaranteed.

Příklady použití pro "vést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJedná se tudíž o opatření, které nás všechny musí vést k maximální obezřetnosti.
It is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
CzechVšem nám říkají, že bychom měli vést ostatní, ale to by bylo opravdu neefektivní.
So, as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective.
CzechNejdříve musíme mít jasno v otázce bezpečnosti a potom vést diskusi, ne naopak.
We need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.
CzechJe třeba vést dialog a upřímnou diskusi o naší integrační a vízové politice.
We need a dialogue and an honest discussion on our integration and visa policy.
CzechV říjnu budeme vést na zasedání Rady Ecofin zvláštní diskusi o nezaměstnanosti.
We will be having a special discussion on unemployment at Ecofin in October.
CzechŠvýcarský příklad by nás měl vést k zamyšlení nad obavami, které občany trápí.
The Swiss example should give us pause to reflect on the concerns that people have.
CzechJsme názoru, že právě jen vyvážený přístup může vést k úspěchu hodnotící konference.
We believe the review conference can succeed only through a balanced approach.
CzechMožná jsme mohli vést diskusi a dospět k závěru, že jsme toho mohli udělat více.
Perhaps we could have a discussion and find that we could have done more.
CzechBoj proti kriminalitě se však musí vést za plného dodržování zásad právního státu.
The fight against crime must be done with full respect for the rule of law.
CzechMusejí prodávat vše, co mají, jen aby se jejich milovaným mohlo vést lépe.
They are forced to sell all they have so that their loved ones can get better.
CzechTato reakce musí vést ke spolupráci Afghánců s OSN, která v tomto má ústřední úlohu.
This response must have the Afghans working with the UN at the centre of it.
CzechDomnívám se, že v této sněmovně potřebujeme vést rozpravy a uvádět argumenty.
I think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
CzechObáváme se, že jmenovité pranýřování by mohlo vést k honům na čarodějnice.
We are afraid of having a 'witch-hunt' when naming and shaming is carried out.
CzechV tomto směru je nutné vést rozsáhlou informační kampaň zaměřenou na rodiny.
In this regard, a huge information campaign targeted at families must be carried out.
CzechTo by nás mělo vést k ještě rozhodnější obraně lidských práv, svobody a demokracie.
That should make us even more determined to defend human rights, freedom and democracy.
CzechMusíme vést dialog s africkými národy, a to lépe, než jsme to činili doposud.
We must enter into a dialogue with the African nations here better than we have so far.
CzechMají právo se sdružovat, agitovat a vést kampaně s cílem zlepšit svoje pracovní podmínky.
They have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
CzechTěmito lidskými právy by se měla upřímně zabývat a vést o nich s námi rozhovory.
It should genuinely tackle these human rights and hold talks with us.
CzechMusíme vést svou kampaň s cílem zajistit, že svět dosáhne potřebné dohody.
We must drive things forward to ensure that the world reaches the agreement required.
Czech(DE) Paní předsedající, jsem rád, že máme příležitost vést tuto rozpravu.
(DE) Madam President, I am grateful for the opportunity to hold this debate.