česko-anglicko překlad pro "v"

CS

"v" anglický překlad

volume_up
v {předl.}
EN
EN

"v" český překlad

volume_up
v {předl.}
CS

CS v
volume_up
{předložka}

v (také: dovnitř, ve)
volume_up
in {předl.}
Jabra BT500v - Ocenění Best in test (Nejlepší v testu), Connexie, Belgie
Jabra BT500v - Best in test, Connexie Belgium
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
JW: V Latinské Americe, v Indii, v Jihovýchodní Asii, a především v Číně.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
v (také: na, při, u, ve)
volume_up
on {předl.}
Informace o změnách barev v systému Windows najdete v tématu Změna barev v počítači.
To learn how to change colors in Windows, see Change the colors on your computer.
V Evropské unii je v průmyslových odvětvích zaměstnáno v průměru více než 14 % žen.
On average, over 14% of women in employment in the European Union work in industry.
V poslední době jsme měli problémy v Madridu, kde lidé protestovali v ulicích.
We had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
v (také: při, u, ve)
volume_up
at {předl.}
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
V dané situaci není nikdo z našich vyslanců v současné době v Hondurasu přítomen.
We have a situation where none of our ambassadors at the moment are present in Honduras.
Domácí univerzita v Coimbře, založená v roce 1290, je jednou z nejstarších v Evropě.
At home, the university of Coimbra, established in 1290, is one of the oldest in Europe.
v
volume_up
within {předl.}
To jenom prohloubilo sociální rozdíly v rámci Evropské unie a v rámci členských států.
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Jinak by nebylo možné zákaz uplatnit v souladu s právními předpisy a v přiměřené době.
Otherwise, they could not be legally binding within a reasonable timeframe.
Představuje rámec, v kterém se dosáhlo dohody v rámci Evropské unie.
That is the context in which an agreement was reached within the European Union.
v
volume_up
v {předl.}
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.

Synonyma (anglicky) pro "v":

v
English

Příklady použití pro "v" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechStřední Asie je regionem, v němž se setkávají Evropská unie, Čína, Indie a Írán.
Central Asia is the region where the European Union, China, India and Iran meet.
CzechDokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.
Even if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
CzechV první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
First of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
CzechV počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
CzechK prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
CzechDalší informace získáte v části 32bitové a 64bitové Windows: nejčastější dotazy.
For more information, see 32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions.
CzechMěla Evropská unie v průběhu tohoto období o tolik větší dopad na jejich životy?
Did the European Union have a much greater impact on their lives in the interim?
CzechV některých táborech zemře každý týden převážně na úplavici více než 1 000 lidí.
In some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.
CzechMy zde v Evropském parlamentu jsme železniční bezpečnost vždy brali velmi vážně.
We here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
CzechRádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
We would like to support you in this and we would like to add one other request.
CzechPrvní odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
Czech(RO) Akční plán o městské mobilitě je pro městská společenství v EU nezbytností.
(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
CzechProtože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
CzechV konečném textu se mluví o "koalici mezinárodních sil v místě", v Afghánistánu.
The final text says 'coalition of international forces in place' in Afghanistan.
CzechDoufám, že se ho v následujících měsících budeme snažit velice důrazně prosadit.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
CzechV bezprostřední nebo vzdálenější budoucnosti můžeme mít stejný problém s Itálií.
We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
CzechMusíme také dbát o to, abychom v očích občanů neztratili veškerou důvěryhodnost.
We also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
CzechProblém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
The problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
CzechTato země také dosáhla dobrých výsledků v uplatňování vyvíjejícího se acquis EU.
The country has also achieved good results in applying the developing EU acquis.
CzechTento prostor již není omezen na pět členských států, jak tomu bylo v roce 1980.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.