česko-anglicko překlad pro "upadnout"

CS

"upadnout" anglický překlad

CS upadnout
volume_up
{sloveso}

upadnout (také: napadat, napadnout, padat, padnout)
Nesmíme upadnout do stejné krize jako ve třicátých letech.
We must not fall into the same sort of crisis we had in the 1930s.
Být opilý a upadnout do kómatu, to pro mě nejsou sportovci!
To get drunk and fall into a coma - to me, these are not sportsmen!
Nesmíme upadnout do pasti, kterou nám chystají extrémisté a teroristé: Musíme vzdorovat využívání náboženství jako příčiny rozštěpení.
We must not fall into the trap that extremists and terrorists are laying for us: we must resist the manipulation of religion into a source of division.
upadnout (také: klesnout, poklesnout, polevit, prohnout)
upadnout
upadnout (také: spustit, upustit dolů)
upadnout (také: spadnout)

Příklady použití pro "upadnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMohli by přestat hospodařit na farmách, nechat je upadnout a nadále pobírat šeky.
Maybe they should stop farming and let the farms go to rack and ruin and continue to accept the cheque.
CzechTito uprchlíci nesmí upadnout v zapomnění.
These refugees must not be forgotten people.
CzechPodle mého názoru a názoru mojí skupiny je britská vyvazovací výjimka ostudná a měla by co nejrychleji upadnout v zapomnění.
In my view, and that of my Group, the British opt-out is shameful and should fade to oblivion as quickly as possible.
CzechNesmíme znovu upadnout do zastaralého uvažování, do protekcionismu, do politiky škatulkování nebo honby za dotacemi.
There must be no relapse into outmoded thinking, into protectionism, into a policy of compartmentalisation or into a race for subsidies.
CzechNemůžeme si dovolit upadnout zpět do recese, kdykoli dojde znovu ke zvýšení cen a ropy a dalších surovin, k němuž se už schyluje.
We cannot afford to slip back into recession the next time that there is a rise in oil and resource prices, which is already under way.
CzechMou povinností bylo nedovolit upadnout to v zapomnění, a mou lekcí bylo se naučit, že, ano, historie se nás pokoušela rozdrtit, ale my jsme vydrželi.
My duty was not to allow it to have been in vain, and my lesson was to learn that, yes, history tried to crush us, but we endured.
CzechEvropská pracovní síla nesmí za žádnou cenu upadnout do nezaměstnanosti ve prospěch vlny pracovníků ze třetích zemí kvalifikovaných modrou kartou.
On no account must the European workforce be condemned to unemployment in favour of a wave of 'blue card' skilled labour from third countries.
CzechStejně tak by neměla upadnout v zapomenutí varující zkušenost bolestných jednání a frustrující neúspěch Parlamentu na konci loňského roku.
The experience of the painful negotiations, and the frustrating failure of Parliament, at the end of last year should likewise be remembered as a warning.
CzechZásada idem ius omnibus - stejná práva pro všechny - musí být důsledně uplatňována, pokud nechce EU upadnout do politicky korektního pokrytectví.
The principle of idem ius omnibus- equal justice for all - must be strictly applied if the EU does not want to slide into politically correct hypocrisy.