CS uklidnit
volume_up
{sloveso}

uklidnit
To by mělo všechny, kdo jsou na usnesení v této otázce zainteresováni, uklidnit.
This should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Musíme z těchto rozdílů učinit výhodu a uklidnit znepokojené evropské občany.
We must make these differences an opportunity to reassure European citizens, who are worried.
Ve snaze uklidnit trhy doháníte k zoufalství firmy.
In attempting to reassure the markets, you are unsettling companies.
Je na čase uklidnit orgány, urovnat problémy a soustředit se na skutečnou tvorbu politik.
It is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.
Vítám to a mělo by to uklidnit ty, které zmátly předchozí tiskové zprávy v opačném smyslu.
This is welcome and should calm many who were confused by previous press reports to the contrary.
Jde o nouzové opatření, ale je vítáno, protože může napomoci uklidnit napětí na trhu.
This is an emergency measure, but it is welcome as it can help to the calm the tension on the markets.
Já ho ale mohu uklidnit, čestné zastupování našich voličů je důležitější než taková vyhlídka.
However, I assure him that an honourable representation of our voters counts more than that prospect.
uklidnit (také: utišit, zmírnit)
uklidnit (také: chlácholit, uchlácholit)
Uklidnit musíme spekulanty, jako by to byli polobohové, kterým musíme přinášet oběti, abychom je mohli poprosit o milost.
Speculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Rada se snažila Parlament uklidnit, možná ještě ne dostatečně, ale také se za své chyby během tohoto procesu omluvila.
The Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
uklidnit
uklidnit (také: utišit, zmírnit)
Zároveň jsem se snažil uklidnit obavy a úzkost, které mnohé lidi zneklidňovaly.
At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.
uklidnit (také: zmírnit)
uklidnit
uklidnit (také: pomlčet, utišit, zklidnit, ztichnout)
uklidnit (také: upokojit, utišit, utišovat)
uklidnit (také: obměkčit)
uklidnit (také: umlčet, utišit, ztichnout)
uklidnit (také: promazávat, zachránit)
uklidnit
uklidnit (také: zklidnit)
uklidnit
uklidnit (také: utišit)
uklidnit (také: chlácholit, utišit)
Musíme říci panu Mubarakovi, aby se zklidnil a nejlepší způsob, jak situaci uklidnit je, aby zmizel, aby vypadl.
We must tell Mr Mubarak to calm down, and the best way to calm things down is for him to clear off, to get out.
uklidnit (také: utišit, ztišit)

Příklady použití pro "uklidnit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJe tedy třeba uklidnit bouři, aby mohlo hlasování proběhnout normálně.
Tempers therefore need to cool down so that voting can take place normally.
CzechPomohly uklidnit trhy, což bylo přesně to, co bylo zapotřebí udělat.
They have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do.
CzechTento bod pokládám za nesmírně důležitý, občany totiž musíme uklidnit.
This is a point that I consider extremely important, and we have to give people peace of mind.
CzechChtěl bych poněkud uklidnit ty, kteří vyjádřili své obavy o profesi.
I would like to give a little reassurance to those who have expressed the concerns of the profession.
CzechJsem přesvědčen, že tlak ze strany evropských orgánů pomůže uklidnit represe proti běloruským občanům.
I believe that pressure from European institutions will help ease the repression of Belarusian citizens.
CzechBohužel - z mého pohledu - ji mohu uklidnit.
Regrettably - from my point of view - I can put her mind at rest.
CzechDovolte mi, abych vám možná naivně navrhla řešení, které by mohlo uklidnit vztahy v jednáních s Ruskem.
Allow me, perhaps naively, to put forward a solution that might help ease relations in our negotiations with Russia.
CzechMinistr zahraničí a komisař se nás stále snaží uklidnit a obdrželi jsme příslušná vysvětlení.
We heard the Secretary of State and the Commissioner trying to put our minds at rest on this, and we received those explanations.
CzechMělo by nás uklidnit, že pokles světového obchodu činí pouze 10 %.
First, as regards the impact of the crisis on trade, we should be relieved that world trade only decreased by 10%.
CzechJak ji můžeme uklidnit?
So, that's very intuitive, and that's what we want.
CzechTakže nejprve, jak jsem řekl, probíhala fáze zásahů do situace na trzích, jejichž cílem bylo tuto situaci uklidnit.
So, as I was saying, firstly, there has been a phase of intervening on the markets to put them back on an even keel.
CzechPane předsedající, tato zpráva se nás snaží, co se týče zmiňované služby, uklidnit, ale u mě dosahuje přesného opaku.
Mr President, this report tries to put our minds at rest about the service but, to my mind, it does exactly the opposite.
CzechHoward se ale nenechá uklidnit tak snadno.
CzechŽe musíme uklidnit trh.
CzechJe to chvályhodné a pomáhá to uklidnit naše obavy a také zmírnit politické a strategické spekulace založené na teoretickém ohrožení míru.
It is praiseworthy and helps to put our worries to rest, and also to defuse political and strategic speculation based on a theoretical threat to peace.
CzechEvropské občany musíme uklidnit tím, že zajistíme, aby byla tato oblast spravována s maximální možnou transparentností a především, zdůrazňuji, maximálně bezpečně.
We have to give the people of Europe peace of mind by ensuring that this subject is managed with the utmost transparency and above all, I stress, the utmost safety.
Czech. - (PT) I přes úspěchy na oficiální politické úrovni zůstává Kyrgyzstán nestabilní a konfliktní zemí a nevypadá to, že by se situace v brzké budoucnosti měla uklidnit.
in writing. - (PT) Despite successes at an official political level, Kyrgyzstan remains steeped in instability and conflict, and there is no sign that the situation will soon become stable.