česko-anglicko překlad pro "udržet"

CS

"udržet" anglický překlad

CS udržet
volume_up
{sloveso}

udržet (také: chovat, chránit, dodržovat, držet)
Knihovna Hudba vám nabízí snadný způsob, jak si udržet přehled o hudbě v počítači.
An easy way to keep track of music on your computer is to use the Music library.
To je jediný způsob, jak si udržet náš model, evropský model sociální soudržnosti.
This is the only way to keep our model, our European model of social cohesion.
Je také nezbytné udržet stávající zdravotní a bezpečnostní opatření pro pracovníky.
It is also necessary to keep existing health and safety provisions for workers.
Jak můžeme udržet fond, aby řešil stále drastičtější výjimečné situace?
How can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
V přístavech Pula, Rijeka a Split by mělo být možné udržet úroveň zaměstnanosti.
It should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
Naším cílem je udržet rozumné ceny potravin a důstojný příjem pro zemědělce.
Our objective is to maintain reasonable food prices and a decent income for farmers.
Obce a města se tak snaží udržet jejich podstatnou část ze svých rozpočtů.
That is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
(Ain't No Grave) Slova k úvodní písni jsou "Není hrob, který může udržet mé tělo."
The lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
Takže se dokáže udržet i ve velmi silných proudech, jak vidíte zde.
So it can actually hold itself in very strong currents, as you see here.
udržet (také: podpořit, snášet, snést, strpět)
Tento tlak musíme nadále udržet, pokud máme zajistit politické řešení této situace.
We have to sustain that pressure if we are to ensure a political solution to the situation.
Za druhé, musíme udržet dostatečné nástroje na ochranu před krizí trhu a zásobování.
Secondly, we must sustain sufficient instruments to safeguard against market and supply crises.
Will it be possible to sustain this level in 2010?

Příklady použití pro "udržet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTo by byla jedna z cest, pane předsedo, jak udržet demokracii v naší Evropě živou.
This would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
CzechNáš finanční stimul bude definován tímto jasným cílem - udržet lidi v práci.
Our financial stimulus will be defined by this clear goal of keeping people in work.
CzechJe jasné, že nemůže existovat žádný jednoduchý způsob, jak tyto systémy udržet.
It is clear that there can be no simple way of maintaining these systems.
CzechUdržet si přehled o licencích na software systému Windows v organizaci může být náročné.
Understanding your organization’s Windows software licenses can be challenging.
Czech(RO) Pane předsedající, hlavní starostí evropských občanů je udržet si své místo.
(RO) Mr President, the main concern of European citizens is linked to keeping their jobs.
CzechUž jen proto je nejdůležitější si dnes tuto součást rozpočtu EU udržet.
This alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.
CzechChce-li se Evropa udržet v čele celosvětového hospodářství, jsou tyto kroky nezbytné.
This is essential if Europe wants to remain at the highest level of the global economy.
CzechZde jsou způsoby, jak udržet systém Windows a vaše programy v aktuálním stavu.
Оновлювати Windows і програмне забезпечення можна кількома способами.
CzechA tam, kde zemřeli, roznesli neštovice do deseti krajů a pomohli neštovicím se udržet.
And when they did, they took smallpox to 10 other countries and reignited the epidemic.
CzechLidi, kteří měli pracovat na tomto zalesňování, jsme si chtěli udržet.
We didn't want to lose the people that are going to work in that plantation.
CzechFunkce Ochrana před sledováním pomáhá udržet si při procházení webu kontrolu nad soukromím.
Tracking Protection helps you stay in control of your privacy as you browse the web.
CzechAvšak bez fungujícího finančního systému nelze udržet nic dalšího.
However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
CzechTento vývoj bychom měli být schopni udržet, a to je ostatně něco, na čem tento návrh pracuje.
Let us safeguard this development, which is also something this proposal does.
CzechPrevence, diagnóza a léčba jistě mohou šíření této nemoci udržet pod kontrolou.
Prevention, diagnosis and treatment can indeed bring the spread of this disease under control.
CzechLhaní do kamery je možná pro pana Berlusconiho způsobem, jak se udržet v italské politice.
Lying to the cameras may well be Mr Berlusconi's means of political survival in Italy.
CzechPříslušné druhy jsou stejně využívány na úrovni, kterou není možné udržet.
The stocks concerned are equally exploited to unsustainable levels.
CzechEvropa však musí být schopna udržet si solidní, moderní a konkurenceschopnou průmyslovou základnu.
But Europe must be able to retain a solid, modern and competitive industrial base.
CzechMoje první otázka je tato: lze udržet jednotnou měnu bez silného evropského rozpočtu?
My first question is this: can a single currency be sustained without a strong European budget?
CzechUdržet mezinárodní obchod v chodu je pro EU i další země orientované na vývoz rozhodující.
Keeping international trade flowing is vital for the EU and other exports-oriented countries.
CzechPokud si chce Rada udržet svou důvěryhodnost, musí okamžitě potvrdit své závazky.
If the Council wants to retain its credibility, it has to confirm its promises as a matter of urgency.