česko-anglicko překlad pro "uchovávat"

CS

"uchovávat" anglický překlad

CS uchovávat
volume_up
{sloveso}

uchovávat (také: chránit, spasit, spořit, uschovat)
Pokud ukládáte bitovou kopii systému v některém umístění v síti, můžete si uchovávat pouze nejnovější bitovou kopii systému.
If you are saving your system image on a network location, you can only keep the most recent system image.
U možnosti Uchovávat uložené verze klepněte nebo klikněte na rozevírací seznam a vyberte požadovaný časový interval.
Next to Keep saved versions, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
Nezklamme proto ředitele malých podniků tím, že jim budeme říkat, že ušetří velké množství času a peněz, pokud nebudou již nadále muset uchovávat účty.
Therefore, let us not deceive the directors of small businesses by telling them that they will save a great deal of time and money if they no longer have any accounts to keep.
Rozšířený oddíl je kontejner, který může uchovávat jednu nebo více logických jednotek.
An extended partition is a container that can hold one or more logical drives.
uchovávat (také: opatrovat)
uchovávat (také: udržovat)
Řekněte nám prosím, kdo bude uchovávat tyto soukromé snímky našich těl.
Please tell us who will keep such private images of our bodies.
U možnosti Uchovávat uložené verze klepněte nebo klikněte na rozevírací seznam a vyberte požadovaný časový interval.
Next to Keep saved versions, tap or click the drop-down list, and choose a time interval.
Pokud ukládáte bitovou kopii systému v některém umístění v síti, můžete si uchovávat pouze nejnovější bitovou kopii systému.
If you are saving your system image on a network location, you can only keep the most recent system image.

Příklady použití pro "uchovávat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechÚdaje se musí vždy uchovávat kvůli určitému cíli a musí mít vztah ke konkrétní osobě.
Data must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
CzechPokud si nepřejete uchovávat historii webových stránek, nastavte počet dnů na 0.
If you don't want a webpage history kept, set the number of days to 0.
CzechDíky cookies je možné uchovávat nastavení jednotlivých uživatelů a sledovat v kumulované podobě uživatelské trendy.
Cookies help us to store user preferences and track usage trends on an aggregated basis.
Czech. - (DE) Kulturní dědictví Evropy je jedním z našich největších pokladů, které je třeba uchovávat.
in writing. - (DE) Europe's cultural heritage is one of our great treasures which must be preserved.
CzechPoslední otázka: Nepřicházelo by v úvahu, že se tyto údaje budou uchovávat v Evropě a nikoliv ve Spojených státech?
Lastly, could we consider retaining these data in Europe rather than in the United States?
CzechProč by se měly údaje, které se podle zúčastněných stran nevyužívají, uchovávat tak dlouho - pět let?
Why retain for such a long time - five years - data which, according to the parties involved, are not used?
CzechMůžete zvolit, kolik dní má aplikace Internet Explorer uchovávat historii navštívených webových stránek.
You can choose the number of days that Internet Explorer keeps a history of the webpages you have visited.
CzechTyto společnosti budou podle pravidel stanovených v textu moci údaje uchovávat po dobu jednoho týdne.
These companies will be able to retain these data for one week, according to the terms laid down in the compromise.
CzechA co je horší, považuje za odůvodnitelné uchovávat tyto údaje po neomezenou dobu pro účely profilování.
What is worse, it considers it justifiable to store these data for an unlimited period of time for profiling purposes.
CzechPodle dohody PNR se údaje budou uchovávat 15 let, což je přehnané a což podle zprávy nechceme.
The data under the PNR Agreement will be retained for 15 years, which, I put to you, is excessive and which this report says we do not want.
CzechČip, který je široký jen několik milimetrů, je schopný uchovávat, přijímat a vysílat informace bez jakéhokoliv kabelového spojení.
The chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
CzechTyto produkty je nutné uchovávat v čerstvém stavu s využitím nejrůznějších konzervantů, které jsou při konzumaci ve velkém množství jedovaté.
These products must be kept fresh with various preservatives that are toxic when consumed in large quantities.
CzechKultura ovšem může být rychle zapomenuta, pokud ji nebudeme chránit, pokud ji nebudeme uchovávat, pokud se o ni nebudeme zajímat.
Nevertheless, culture can be quickly forgotten if we do not protect it, if we do not maintain it, if we are not interested in it.
CzechProvozovatelé infrastruktury mají být nuceni uchovávat si v celoročním jízdním řádu své sítě rezervní kapacity pro příležitostný provoz.
Infrastructure operators are to be obliged to retain capacity reserves for occasional traffic in their annual network timetable.
Czech(NL) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, ano, můžeme dovážet suroviny, ale namísto toho bychom je měli uchovávat.
(NL) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, yes, we could import raw materials, but we should be conserving them, instead.
CzechSměrnice o uchovávání údajů ukládá poskytovatelům komunikačních služeb a sítí povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje a údaje o účastnících.
The Data Retention Directive obliges communication and network service providers to retain traffic and location data and data about subscribers.
Czech. - (PT) Evropská unie se snaží bojovat s nelegální těžbou, uchovávat lesní zdroje a podporovat jejich celosvětové udržitelné využívání.
The European Union has been struggling to combat illegal logging, while seeking to conserve forest resources and promote their sustainable use globally.
CzechÚdaje PNR je možno použít pro automatizovanou systémovou analýzu, například proti obchodu s drogami, ale v tomto případě není zapotřebí údaje uchovávat.
You can use PNR data for automated systematic analysis, for example against drug trafficking, but in that case you do not need to store the data.
CzechLhůta pro uchovávání údajů je stanovena přibližně na pět let, protože je zcela pochopitelně nezbytné z důvodů účinnosti uchovávat údaje po určitou minimální dobu.
The retention period for data is set at around five years, because it is obviously necessary to retain the data for a minimum period of time for reasons of effectiveness.