CS

tvrzení {střední rod}

volume_up
volume_up
claim {podstatné jméno}
Odmítám tvrzení, že organizace Greenpeace je metrem evropské klimatické politiky.
I reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Dnešní těsné hlasování, kterým Parlament neodmítl toto tvrzení, je velkým zklamáním.
Today's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Toto tvrzení bylo schváleno na základě důkazů poskytnutých společností Mead Johnson.
The claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
Takové tvrzení podrývá důstojnost Evropského parlamentu.
It is a statement that undermines the dignity of the European Parliament.
Uznávám, že je to dost nejednoznačné tvrzení.
I realize that's an ambiguous statement.
No, to je docela zřejmé tvrzení, tam nahoře.
Well, that's kind of an obvious statement up there.
tvrzení (také: diplomová práce, dizertace, teze)
volume_up
thesis {podstatné jméno}
Charley: Zůstanu u svého tvrzení.
Charley: I'll stick to my original thesis.
Na tohle tvrzení jsem si vzpomněla, když jsem jela navštívit školu v Kansas City, šlo o školu pro pracující.
This whole thesis really came home to me when I went to visit a college in Kansas City -- working-class college.
Vědci svá tvrzení neustále revidují, proto musíme být otevřeni novým myšlenkám.
Scientists constantly keep revising their theses, which means that we too must be open to new ideas.
Jakékoli tvrzení spojující bezpečnost železnic s otevřením trhu je podle mého názoru jen záminka k odvedení debaty od skutečných příčin nehody.
Any proposition linking rail safety levels to rail market opening is, in my view, just an excuse to steer the debate away from the true causes of the accident.
tvrzení (také: prosazení, uplatnění)
volume_up
assertion {podstatné jméno}
Zaprvé tvrzení, že počet případů odposlechů se zdvojnásobil.
First of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Odmítám také tvrzení, že Evropský parlament nenavrhl pružný model.
I also reject the assertion that the European Parliament has not proposed a flexible model.
Příkladem je tvrzení, že změna klimatu by se měla stát prioritou rozvojové pomoci.
One example is the assertion that climate change should become a priority in development assistance.
tvrzení (také: povolání, profese, vyznání)
volume_up
profession {podstatné jméno}
tvrzení (také: predikát, přídomek, výrok)
volume_up
predicate {podstatné jméno}
volume_up
affirmation {podstatné jméno}
Některá tvrzení tedy musejí být uvedena na pravou míru prostřednictvím pozměňovacích návrhů.
Some affirmations therefore need to be put into perspective by means of amendments.
volume_up
hardening {podstatné jméno}
tvrzení (také: neshoda, názor, spor)
volume_up
contention {podstatné jméno}
tvrzení (také: dohadování, projednávání)
volume_up
arguing {podstatné jméno}
Obávám se, že je jen dalším příkladem zjednodušování, kriminalizace a pokračujícího pronásledování některé skupiny pouze na základě tvrzení, že je to teroristická skupina.
I fear that it is another case of simplification, criminalisation and continued persecution of a group by simply arguing that it is a terrorist group.
tvrzení
volume_up
predication {podstatné jméno}
tvrzení (také: ujištění)
volume_up
averment {podstatné jméno}
tvrzení
volume_up
allegement {podstatné jméno}

Příklady použití pro "tvrzení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdmítám tvrzení, že organizace Greenpeace je metrem evropské klimatické politiky.
I reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
CzechVe zprávě, kterou projednáváme, můžeme najít podobně příliš optimistická tvrzení.
In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
CzechRád bych reagoval na některá tvrzení týkající se dvou právě představených zpráv.
I would like to respond to several points regarding the two reports just presented.
CzechDnešní těsné hlasování, kterým Parlament neodmítl toto tvrzení, je velkým zklamáním.
Today's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
CzechJaké další důkazy máme pro tvrzení, že toto písmo je možná skutečně zápisem jazyka?
What other evidence is there that the script could actually encode language?
CzechTvrzení o nanočásticích a kosmetických výrobcích jsou toho dobrým příkladem.
Claims about nanoparticles and cosmetic products are a good example of this.
CzechTvrzení o přímém ohrožení evropských dodávek potravin jsou hrubě zveličené.
The claims of direct threats to Europe's food supply are grossly exaggerated.
CzechVětšina tvrzení ve zprávě paní Panayotopoulos-Cassiotouové je, samozřejmě, pravdivá.
Most of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct.
CzechVeškerá tvrzení, že tito lidé se vracejí dobrovolně, prostě nejsou pravdivá.
Any claims that these people are returning voluntarily are simply not true.
CzechByl bych rád, abyste panu komisaři napsal dopis a požádal ho, aby svá tvrzení obhájil.
I would like you to write a letter to the Commissioner to justify those statements.
CzechNebo se naše usnesení nějak netýká trestu smrti, ale těchto nepodložených tvrzení?
Or is our resolution not about the death penalty but, somehow, about these allegations?
CzechChceme proto od členských států více informací na podporu jejich tvrzení.
We therefore want more information from Member States backing up their claims.
CzechToto tvrzení bylo schváleno na základě důkazů poskytnutých společností Mead Johnson.
The claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
CzechTvrzení, že Turecko není evropskou zemí, ve skutečnosti znamenají, že není křesťanské.
Those claiming that Turkey is not European really mean it is not Christian.
CzechKomise dále přijala čtyři nařízení opravňující nebo zamítající zdravotní tvrzení.
The Commission has so far adopted four regulations authorising or rejecting health claims.
CzechTato tvrzení musí být rozhodná a Evropa musí ukázat odhodlanost, aby taková byla.
These allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
CzechPovažuji to za urážku své osoby a žádám ho, aby toto svoje tvrzení odvolal.
I feel this is an insult to me and I call on him to withdraw his remark.
CzechMohu jen spolkový ústav vyzvat, aby svoje zavádějící, neobhajitelné tvrzení stáhnul.
I can only urge the Federal Institute to withdraw this misleading and indefensible claim.
CzechTvrzení, že zhoršování stavu půdy způsobuje změnu klimatu, je ovšem nepřijatelné.
The claim that the deterioration of soil is causing climate change is, however, unacceptable.
CzechToto tvrzení není jen naprosto absurdní, nýbrž by mohlo také způsobit značnou škodu.
That suggestion is not only absolutely ridiculous, but could also do a great deal of harm.