česko-anglicko překlad pro "tahat"

CS

"tahat" anglický překlad

CS tahat
volume_up
{sloveso}

tahat (také: táhnout, vytahovat, vytáhnout)
Předsedu Rady, který se snaží vytahovat, všechny oslnit, a tahat nás za nos, nepotřebujeme.
We do not need a Council President who shows off, dazzles everyone and tries to pull the wool over our eyes.
Budeme tahat jména poslanců tohoto Parlamentu z klobouku a hodnotit, kdo je umí lépe vyslovovat.
We will pull the names of Members of this House out of a hat and see who is better at pronouncing them.
Pokud budeme všichni společně tahat za jeden provaz, měli bychom být svou silou schopní tyto trhy otevřít.
If we all pull together effectively, we should be able to use our power to open up these markets.
tahat (také: trhat, trhnout, táhnout)
tahat (také: vláčet)

Příklady použití pro "tahat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNemůže tahat všechny svoje věci, když se snažíte ulovit antilopu.
You can't be hauling all your crap around, trying to chase the antelope.
CzechRostlina neporoste, když ji budeme tahat za listy!
You cannot make a plant grow by pulling on its leaves!
Czech. - (GA) Vážená paní předsedající, při dohodě o Světové obchodní organizaci by zemědělství nemělo tahat za kratší konec.
on behalf of the UEN Group. - (GA) Madam President, agriculture should not lose out in a World Trade Organisation agreement.
CzechSpáry jsou příliš úzké na vtěsnání špičky, takže jediný způsob lezení, je vložit prsty do spáry a "lezením na sokolíka" se tahat nahoru.
The cracks are too small to get your toes into so the only way to climb is using your fingertips in the cracks, and using opposing pressure and forcing yourself up.
CzechNavrhovaná integrace přistěhovalců, která nebude z kapes daňových poplatníků tahat peníze, nevzala v úvahu jeden významný aspekt, a to náboženství a civilizaci.
The proposed integration of immigrants out of the national taxpayers' pocket has not taken into consideration one important aspect, namely religion and civilisation.
CzechDůsledkem této nejednoty může být i to, že v nadcházejících jednáních evropských orgánů o podobě zátěžových testů elektráren bude EP tahat za kratší konec.
As a result of this disunity, it may be the case that in the forthcoming talks between European bodies over the form of the stress tests for power plants, the EP will be ignored.
CzechMáme šanci přestat občanům konečně tahat peníze z kapes nemravným obchodem s emisními povolenkami, které nejsou ničím jiným než odpustkem pro největší znečišťovatele.
We have an opportunity to stop taking money out of the citizens' pockets by immoral trade in emission permits, which are nothing but indulgences for the greatest polluters.