česko-anglicko překlad pro "třetí"

CS

"třetí" anglický překlad

volume_up
třetí {příd. jm.}
EN
EN
CS

třetí {přídavné jméno}

volume_up
třetí
volume_up
third {příd. jm.}
Přesně z těchto důvodů se musíme pokusit o třetí možnost, třetí cestu.
That is the background to the attempt at a third option, a third way.
Dovolte mi nyní oznámit třetí prvek: třetí vlnu sankcí.
Let me announce a third element: a third round of sanctions.
Byl bych rád, aby existovalo ještě i třetí místo, kde byste mohla projevovat svou třetí odpovědnost.
I would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.

Příklady použití pro "třetí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná ho natlačíte do třetí klíčové dírky nebo tak, takže je lepší to nezkoušet.
You might just push it into a third keyhole or whatever, so you don't do that.
CzechZa třetí se musíme vyhnout situacím, kdy se členské státy snaží jednat samostatně.
Thirdly, we need to avoid a situation where Member States are acting separately.
CzechTřetí cílová skupina jsou starší občané, které musíme být schopni udržet v práci.
The third target group is senior citizens whom we must be able to keep in work.
CzechCestovní ruch tak představuje třetí největší socioekonomickou činnost v rámci EU.
Tourism therefore represents the third largest socio-economic activity in the EU.
CzechTřetí zpráva naznačuje, že by konzumní mléko mohlo být na trh uváděno pružněji.
The third report indicates that drinking milk could be marketed more flexibly.
CzechA za třetí, měl jsem přístup k celé tisícovce fotografií, které ti vojáci pořídili.
And thirdly, I had access to all of the 1,000 pictures that these soldiers took.
CzechPouze v Evropě se jedná již o třetí podobnou katastrofu za posledních 12 let.
This is already the third such catastrophe in Europe alone in the last 12 years.
CzechZa třetí, proč to dělat, když veřejnost v zásadě podporuje každé vládní rozhodnutí?
Third, why do so if the public supports every government decision on principle?
CzechToto byla naše třetí hodina vyhrazená pro otázky s panem předsedou Evropské komise.
This was our third Question Hour with the President of the European Commission.
CzechTřetí a poslední otázkou je, zda by neměla být výše pokut snížena během krize.
The third and final question is whether fines should be reduced during the crisis.
CzechZa třetí potřebujeme větší koordinaci mezi vojenskými a humanitárními aktéry.
Thirdly, we need greater coordination between military and humanitarian actors.
CzechNuže, jak víme, jsme ve třetí čtvrtině cesty a tento plán naprosto zkrachoval.
Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins.
CzechTřetí otázkou je sociální integrace, která je jedním z integrovaných hlavních směrů.
The third issue is social inclusion, which is one of the integrated guidelines.
CzechZa třetí, pokud jde o odstraňování byrokracie, v tomto ohledu bylo učiněno málo.
Thirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
CzechZa třetí, oblast politiky nazvaná "vzdělání a občanství" rovněž dostala zelenou.
Thirdly, the policy group entitled 'education and citizenship' has also become green.
CzechZa třetí, rovněž jsme stanovili, že předpokladem trestnosti bude protiprávní jednání.
Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
CzechJestliže pocházím ze třetí země, jakým způsobem mohu poskytovat služby v jiné zemi?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
CzechZa třetí, dovolte mi říci, že odkaz na zdravotnictví v ní je pozoruhodně malý.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
CzechUpozorňujeme také, že příjmy ze služby AdSense nelze sdílet s třetí stranou.
Also keep in mind that you may not share your AdSense earnings with third parties.
CzechTřetí velkou transformaci představuje změna v tom, jak věci prakticky fungují.
The third major transformation is the change to how things work in practice.