česko-anglicko překlad pro "těsný"

CS

"těsný" anglický překlad

volume_up
těsný {příd. jm. m.}
CS

těsný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
těsný (také: pevný, přiléhavý)
volume_up
tight {příd. jm.}
Harmonogram je tedy velmi těsný a dodržení lhůty, která trvá do roku 2015, se stává stále složitějším.
So the timetable is very tight and meeting that 2015 deadline becomes more and more difficult.
Blahopřeji panu Maňkovi k jeho úspěšnému jednání s ohledem na velmi těsný rámec pro rozpočet na rok 2010.
I congratulate Mr Manka on his successful negotiations in view of the very tight framework for the 2010 budget.
Časový plán všech zúčastněných orgánů byl vzhledem ke zvláštní povaze této pomoci jakožto krizového nástroje těsný.
The timetable for all the institutions involved has been tight, due to the specific nature of this financial assistance as a crisis instrument.
těsný (také: omezený, úzký)
volume_up
narrow {příd. jm.}
To je jasný důkaz skutečnosti, že je Evropská unie příliš těsná pro řešení problémů, s nimiž se potýkáme.
This is a clear indication of the fact that the European Union is too narrow a space to solve the problems that we face.
Bez zabíjení a zastrašování by byl nevyhrál prezidentské volby a těsná parlamentní většina opozice by se byla ujala vlády.
Without killing and intimidation, he would not have won the presidential elections, and the opposition's narrow parliamentary majority would have put it in government.
těsný (také: úzký)
volume_up
strait {příd. jm.}
těsný

Příklady použití pro "těsný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTěsný volební výsledek odráží skutečnost, že je země rozdělena do dvou táborů.
The close election result reflects the fact that the country is split into two camps.
CzechČasový rámec je opravdu příliš těsný, a tak by výsledky nebyly příliš vypovídající.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
CzechOd svého ustavení udržuje ECB s Evropským parlamentem těsný a produktivní dialog.
Since its establishment, the ECB has maintained a close and fruitful dialogue with the European Parliament.
CzechTěsný boj v zásadě odhalil, jak je tato země složitá.
Basically, the close contest has exposed how complicated this country is.
CzechTěsný vztah mezi lékařem a pacientem nepostačuje.
A close relationship between doctor and patient is not enough.
CzechRovněž jsme říkali, že jsme pro velice těsný vztah mezi centrálními bankami a orgány dohledu.
We also said that we were in favour of a very close relationship between the central banks and the supervisory authorities.
Czech. - (PT) Evropská unie se snaží navázat těsný vztah a dialog prostřednictvím své politiky sousedství.
in writing. - (PT) The European Union has tried to establish close relations and dialogue through its neighbourhood policy.
CzechJiž jsem zde říkal, že je velmi důležité, aby se mezi Komisí a Parlamentem vytvořil těsný vztah, a sám na tom budu pracovat.
I told you how important it is to have a special relationship between the Commission and Parliament, and I will work for that.
CzechV minulých deseti letech, od okamžiku, kdy byla založena ECB, spolu naše instituce udržovaly a vedly velmi těsný a plodný dialog.
In the past 10 years, since the establishment of the ECB, our institutions have maintained a very close and fruitful dialogue.
CzechByla jsem "paní VIS" více než čtyři roky a spolu se stínovými zpravodaji jsme vytvořili dost těsný klub a budete mi všichni chybět.
I have been 'Mrs VIS' for over four years and, together with the shadows, we have formed quite a close club and I will miss you all.
CzechJe-li schodek těsný a krátkodobý, musejí být zohledněny ještě další dílčí faktory, a to velmi vyváženým způsobem.
If the deficit is close and temporary, various other element factors always need to be taken into account, but this must happen in a very balanced way.
CzechNedávné události po vzniku problémů v srpnu 2007 prokázaly, že tato doktrína byla správná: velice těsný vztah mezi centrálním bankami a orgány dohledu je nutný.
Recent events since the turbulence that started in August 2007 have proven that this doctrine was right: a very close relationship between central banks and supervisory authorities is necessary.