CS

struktura {ženský rod}

volume_up
1. generál
struktura (také: budova, konstrukce, složení, stavba)
volume_up
structure {podstatné jméno}
Tím se zásadně mění věková struktura a struktura obyvatelstva.
This is resulting in dramatic changes to the age structure and the population structure.
Jeho struktura obsahuje, se stále vzrůstající přesností, strukturu všeho.
Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.
Struktura vnitřní kontroly ECB vychází ze zásady funkčního uspořádání.
The internal control structure of the ECB is based on a functional approach.
volume_up
fabric {podstatné jméno}
I přes nepochybné úsilí zpravodaje nemohu říci, že je celková struktura zprávy uspokojivá.
Despite the rapporteur's undoubted effort, I cannot say that the overall fabric of the report is satisfactory.
Bohužel, přesto, že je široce používán, stále více si uvědomujeme, že se ekonomická a sociální struktura v Evropě výrazně změnila.
Unfortunately, despite being widely used, there is a growing awareness that the economic and social fabric in Europe has profoundly changed.
Struktura evropského zpracovatelského průmyslu se skládá z malých a středních podniků, které přišly o všechno: o stroje, vozidla i materiály.
The fabric of the European manufacturing industry is made up of small and medium-sized enterprises that have lost everything: machinery, vehicles and materials.
Protože nám chybí taková struktura vnitrostátních institucí a takový politický rámec, který by nám umožnil těžit z našich vztahů s okolním světem.
Because we lack the internal, institutional framework and policy framework that can make it possible for us to benefit from our external relations.
Současná regulační struktura EU zajišťuje, že telekomunikační trh zůstane otevřený, že nabídky učiněné spotřebitelům budou transparentní a že soutěž bude efektivní.
The current EU regulatory framework has so far ensured that the telecom market remains open, that offers made to consumers are transparent and that competition is effective.
Během těchto konzultací by měly být projednány sazby DPH i širší otázky, jako např. cíl stanovení maximální sazby a struktura DPH i operační rámcové alternativy.
VAT rates should be discussed during these consultations, as well as broader issues, such as the goal of setting a maximum rate and VAT structure and operational framework alternatives.
struktura (také: formát, povaha, rozměr, ráz, velikost)
volume_up
format {podstatné jméno}
struktura (také: obrazec, vzor, vzorec, vzorek)
volume_up
pattern {podstatné jméno}
Nejnovějším trendem v zemích, s nimiž spolupracujeme, je obrovská urbanizace, takže svým způsobem se změnila struktura celého tohoto energetického rébusu.
The recent trends in the countries we are working with show huge urbanisation, so in a way, it has changed the pattern of the whole energy riddle.
Zaprvé že ve vztazích EU-Spojené státy je velice důležitá úloha zákonodárců a také institucionální struktura.
First, the role of legislators in, and the institutional set-up of, EU-US relations is very important.
struktura (také: boj, zápas)
volume_up
struggle {podstatné jméno}
struktura (také: tvar)
volume_up
conformation {podstatné jméno}
struktura (také: textura)
volume_up
texture {podstatné jméno}
Takže se přidává želatina, aby se zachovala struktura.
So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.
2. "systému", biologie
struktura
volume_up
structure {podstatné jméno}
Tím se zásadně mění věková struktura a struktura obyvatelstva.
This is resulting in dramatic changes to the age structure and the population structure.
Jeho struktura obsahuje, se stále vzrůstající přesností, strukturu všeho.
Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.
Struktura vnitřní kontroly ECB vychází ze zásady funkčního uspořádání.
The internal control structure of the ECB is based on a functional approach.

Příklady použití pro "struktura" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTak perfektně organizovaná struktura, že bylo těžké nepřisuzovat to boží ruce.
So perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
CzechZa prvé, struktura strategie Evropa 2020 má několik integrovaných hlavních směrů.
Firstly, the structure of the Europe 2020 strategy has some integrated guidelines.
CzechA to naznačuje, že se celá struktura vzdělávání mění přímo pod našima nohama.
And it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
CzechJiný problém, který není o nic méně důležitý, je chybějící právní struktura.
Another difficulty, which is no less important, was the lack of a legal structure.
CzechEvropský duch je silnější než veřejná - promiňte, než justiční - struktura.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
CzechChci zdůraznit, že sociální struktura může přesáhnout politické hranice.
I want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.
CzechJeho struktura obsahuje, se stále vzrůstající přesností, strukturu všeho.
Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.
CzechSystém souborů je struktura, pomocí které počítač uspořádává data na pevném disku.
A file system is the underlying structure a computer uses to organize data on a hard disk.
CzechA je to tak trochu "provazovitá" struktura, která se takhle otáčí a zatačí.
And it's a kind of rope-like structure that twirls and swirls like this.
Czech Struktura vnitřní kontroly ECB vychází ze zásady funkčního uspořádání.
The internal control structure of the ECB is based on a functional approach.
CzechSamotná povaha tohoto typu fóra, soukromá struktura, bohužel převážila.
The very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
CzechJe to však patriarchální struktura společnosti, která ženy slabými činí.
However, it is the patriarchal structures in society that make women weak.
CzechMá chemickou sekvenci aminokyselin, která říká: "Takhle se vytváří struktura.
It has the chemical sequences of amino acids, which says, "This is how to build the structure.
CzechSíťová struktura, jež je v této zprávě pana Paasilinny podporována, bude dobrým řešením.
The network structure supported in this, Mr Paasilinna's, report will be a good solution.
CzechStruktura evropského rozpočtu zahrnuje dvě oblasti: závazky a platby.
The European budget is structured on two tracks: commitments and payments.
CzechSoučasné trendy a nynější otevřená struktura jediného evropského státu jsou nepřijatelné.
Current trends and the now open structure of the single European state are unacceptable.
CzechStruktura hlavních směrů politiky zaměstnanosti je v podstatě správná a vyvážená.
Fundamentally, the structure of the employment policy guidelines presented is right and balanced.
CzechGlobální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU pro hospodářskou obnovu (rozprava)
Future global architecture of financial markets and EU economic recovery plan (debate)
CzechTato pružná struktura nám umožní reagovat na výzvy na úrovni EU.
This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
CzechDomnívám se, že její struktura tvoří základ evropské konkurenceschopnosti.
I believe that its structure underpins European competitiveness.